Gemeenten in 3D

Ervaringen met decentraliseren

28-11-2016


Op suggestie van de Eerste Kamer en op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt de Raad voor het openbaar bestuur hoe gemeenten omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De Raad concentreert zich in dit meerjarig traject op de betekenis van de decentralisaties voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van de (lokale) democratie. 


In 2015 zijn drie grootschalige decentralisaties in het sociale domein doorgevoerd. Taken op het gebied van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie zijn overgeheveld naar gemeenten. De decentralisaties hebben een grote invloed op de relatie tussen (lokale) overheden en burgers, tussen overheden onderling, tussen bestuurders onderling en met de ambtelijke organisatie. De decentralisaties gaan bovendien gepaard met grote kortingen op de over te hevelen budgetten. Een belangrijk doel van de decentralisaties is om zorg en hulp dichterbij te organiseren (Regeerakkoord VVDPvdA, 2012).

Naar verwachting zullen de doelstellingen van de decentralisaties niet zonder slag of stoot kunnen worden gerealiseerd. Er zullen successen worden geboekt maar ook nieuwe risico’s ontstaan. Er zullen zaken misgaan. Verschillende gemeenten geven op eigen wijze invulling aan de nieuwe taken. Hoe wordt het gesprek aan de keukentafel gekoppeld aan de besluiten van de gemeenteraad? En hoe verhouden de afspraken die regionaal worden gemaakt zich tot lokaal beleid? Op welke wijze en op basis van welke uitgangspunten wordt politieke sturing gegeven aan deze ontwikkelingen? Welke financiële arrangementen worden daarbij ontwikkeld en hoe worden die gecontroleerd?

Project ‘Gemeenten in 3D’

In het kader van het traject ‘Gemeenten in 3D’  selecteerde de Raad twintig gemeenten op grond van hun voor de decentralisaties relevante uitgangsposities. De Raad is inmiddels volop in gesprek met betrokkenen bij deze gemeenten die actief zijn in het politiek-bestuurlijke, het ambtelijke en het maatschappelijke domein om op basis daarvan de lokale werkelijkheid te doorgronden. De Raad legt vast wat hij waarneemt in een relaas. Het gaat daarbij niet om oordelen, monitoren of evalueren, de relazen vormen een spiegel voor de deelnemende gemeenten en een gedetailleerd inkijkje in de lokale werkelijkheid voor iedereen die zich bezighoudt met de decentralisaties vanuit het perspectief van openbaar bestuur.

De Raad presenteert in voorjaar 2017 naast de relazen ook kwantitatieve data. Op basis van deze combinatie duidt de Raad op termijn wat de betekenis is van de decentralisaties voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van de democratie, zal hij aanbevelingen doen voor het vervolgproces en zo nodig aandacht besteden aan specifieke knelpunten.

De Raad biedt met deze werkwijze de betrokken gemeenten, instellingen en andere partijen een platform om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.


Onderstaande gemeenten doen mee:

Gemeente Amstelveen
Gemeente Apeldoorn                                      
Gemeente Assen
Gemeente Bergen (Limburg)
Gemeente Brunssum 
Gemeente Bunschoten 
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Hoogezand Sappemeer
Gemeente Katwijk
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Roosendaal                                    
Gemeente Rotterdam  
Gemeente Sluis
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Tiel   
Gemeente Tubbergen
Gemeente Woerden
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zeewolde   
Gemeente Zwolle  

                    

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen

Zoekformulier