Nieuws

Afscheidssymposium Michiel van Haersma Buma en Rfv

2-10-2017
Donderdag 28 september werd afscheid genomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en Michiel van Haersma Buma die twaalf jaar voorzitter was van de Raad. Arno Visser, President Algemene Rekenkamer, verzorgde de inleiding van het ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

12-9-2017
Dit is het laatste jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Per 1 juli 2017 is de adviestaak van de Rfv overgegaan naar de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). In dit laatste jaarverslag zijn daarom ook ... Lees meer ››

Afscheid Rfv en voorzitter Michiel van Haersma Buma

28-8-2017
Op donderdag 28 september wordt afscheid genomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en Michiel van Haersma Buma die twaalf jaar voorzitter was van de Rfv.   Na twintig jaar wordt de adviesfunctie van de Raad voor ... Lees meer ››

Over de meerwaarde van het financieel toezicht van provincies op gemeenten

6-7-2017
Financieel toezicht is een wezenlijk onderdeel van de checks and balances binnen het openbaar bestuur. De Raad voor de financiële verhoudingen onderzocht op welke wijze financieel toezicht door provincies op gemeenten een bijdragen leveren aan de kwaliteit van ... Lees meer ››

Economisch omgaan met financiële verhoudingen

30-6-2017
In dit advies staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Lokale en regionale economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de economische groei van een land, en daarmee voor ... Lees meer ››

Rfv stemt in met verdeelmodel bijstandsbudget voor 2018, maar vraagt aandacht voor het macrobudget

27-6-2017
Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de Raad voor de financiële verhoudingen advies uit over het verdeelmodel waarmee in 2018 de bijstandsbudgetten over gemeenten worden verdeeld. De Raad stemt in met dit verdeelmodel. Het ... Lees meer ››

Bekostiging sociaal domein: geef rust en hevel écht over

13-6-2017
De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.   Dit adviseert ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2016

19-5-2017
Het artikel 12-rapport Vlissingen 2016 is een tussenbalans. De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de sanering van de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt. De gemeente zal de uitgaven snel in lijn moeten brengen met ... Lees meer ››

Column in VNG Magazine

15-5-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.   ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2016

2-5-2017
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de financiële positie van de gemeente Ten Boer zich gunstig ontwikkelt. Niet alleen vertoont de meerjarenbegroting een positief structureel saldo, daarnaast beschikt de gemeente over de nodige ... Lees meer ››

De Raad voor het openbaar bestuur zoekt nieuwe raadsleden!

28-4-2017
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, is de Raad voor het openbaar bestuur op zoek naar nieuwe raadsleden die affiniteit met, en kennis van financiële verhoudingen hebben. Gegadigden hebben tot 15 mei om te reageren.   ... Lees meer ››

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

First the Political Choices, than the technical details

28-3-2017
Het advies 'Eerst de politiek dan de techniek' is nu ook in het Engels beschikbaar. Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››
Aanbieding advies EPDT

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen!

11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››

Presentatie advies 'Eerst de politiek, dan de techniek'

16-12-2016
De huidige financiële verhoudingen zijn verrommeld. Door een opeenstapeling van inconsequente keuzes liggen betalen en bepalen niet meer bij dezelfde partij. Er wordt regelmatig gewinkeld met andermans portemonnee.Woensdag 11 januari presenteert de Rfv hierover zijn advies 'Eerst ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

14-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature secretaris Rob-Rfv

14-11-2016
In verband met het vertrek van de huidige secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dr. C.J.M (Kees) Breed ontstaat er per 1 januari 2017 een vacature.   Alle ... Lees meer ››

Ronde Tafels herinrichting financiële verhoudingen

22-9-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen organiseerde maandag 19 september jl. een rondetafelgesprek over toekomstbestendige financiële verhoudingen, met als uitgangspunt het discussiestuk 'Wel Zwiters, geen geld?' De Raad ziet terug op een geslaagde bijeenkomst met ... Lees meer ››

To Have the Swiss, but No Money

15-9-2016
Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of attention in the distribution of these central resources. There is not much room for municipalities to levy their own ... Lees meer ››

Structureel Vangnet Inkomensdeel Participatiewet

6-7-2016
De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van ... Lees meer ››

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

30-6-2016
In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel participatiewet 2017

30-6-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie ... Lees meer ››

Wet wijziging inburgering

16-6-2016
Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.   Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van ... Lees meer ››

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

12-5-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het faciliteren van de verdeling, zoals provincies overeen zijn gekomen. Met de eis van unanimiteit is immers niet per definitie ... Lees meer ››
Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten

Wel Zwitsers, geen geld?

6-5-2016
Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze ... Lees meer ››

Advies verdeling subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

26-4-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is van mening dat de verdeling het subcluster VHROSV in zijn geheel kan worden ingevoerd.   De Raad komt tot deze conclusie op basis van de volgende overwegingen. Het geconstateerde structurele ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2015

13-4-2016
De financiële positie van de gemeente Vlissingen is uiterst somber. Naast de negatieve grondexploitatie is het falende financiële beleid van de gemeente de belangrijkste oorzaak van de slechte financiële situatie.   De gemeente zal ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2015

8-4-2016
Het rapport over het jaar 2015 is een tussenstap in het afronden van de artikel 12-status van de gemeente Ten Boer. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen. Gezien de geringe weerstandscapaciteit en de financiële onzekerheden ... Lees meer ››

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo

7-4-2016
  Bart Leurs, senior adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen, heeft in Sociaal Bestek 2016 nr 2 een artikel geschreven over de decentralisaties onder de titel: Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo.   Over de ... Lees meer ››

Advies herziening handleiding artikel 12 Fvw

8-3-2016
De adviestaak van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bij individuele artikel 12 gevallen is vervallen. Het verdient daardoor de aanbeveling om in de Handleiding een procedure op te nemen waarin staat dat, indien partijen het fundamenteel met ... Lees meer ››

De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor

4-1-2016
Kirsten Veldhuijzen (coördinerend adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur) en Klaartje Peters (hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht) schreven op 23&... Lees meer ››

Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten (pgb)

30-11-2015
Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen.   Door het niet kunnen verwerken van de herbeoordelingbesluiten pgb&... Lees meer ››

Integraal overzicht verdeelmodellen sociaal domein

23-11-2015
De Raad voor de financiële verhoudingen presenteerde een integrale samenvatting van alle verdeelmodellen in het sociaal domein tijdens een netwerkbijeenkomst gemeentefinanciën. Dit vanwege de grote behoefte aan een overzicht.   Er zijn immers bijna ... Lees meer ››

Rondetafelgesprek over Grond, geld en gemeenten

23-10-2015
Naar aanleiding van het advies Grond, geld en gemeenten heeft de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft op 30 september 2015 een rondetafelgesprek georganiseerd. Bij dit gesprek plaatsten verschillende deskundigen op het terrein van gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur en financiële ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Fvw Muiden 2015

27-7-2015
Het voorstel van de inspecteur om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van € 10.230.000, acht de Raad alles overwegende ruim voldoende om de gemeente financieel te saneren. Het voorstel van de inspecteur is gebaseerd op de reguliere ... Lees meer ››

Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling

23-7-2015
De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen van de Raad in de eerste plaats gelegen in het feit dat hiermee een globale compensatie wordt geboden voor de gebrekkige ... Lees meer ››

Verbetering verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet en aanpassing vangnet

20-7-2015
De Raad ziet de voorliggende voorstellen tot aanpassing als een verbetering van het huidige SCP-model versie 2015. Tegelijkertijd constateert de Raad dat een aantal belangrijke problemen in de toepassing van de methodiek als verdeelmodel nog niet is opgelost. Dit heeft aantoonbaar ... Lees meer ››

Grond, geld en gemeenten

9-7-2015
Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. Een groot aantal gemeenten heeft nu te maken met verliezen op de grondexploitatie. Dat legt een druk ... Lees meer ››

Public funding of Societal Initiative

7-7-2015
Naar aanleiding van verzoeken uit het buitenland is het advies Tussen betalen en bepalen nu ook beschikbaar in het Engels.     Meer informatie over Tussen betalen en bepalen kunt u vinden onder Publicaties.De engelse ... Lees meer ››

Bommenregeling: zelf betalen, tenzij

1-7-2015
In Nederland bevindt zich nog veel munitie uit de Tweede Wereldoorlog in bodem en water. De kosten voor het opsporen van deze conventionele explosieven (CE) dient de opdrachtgever voor bodemverstorende werkzaamheden in beginsel zelf te betalen. Alleen als er onvoorziene, ... Lees meer ››

Bekostiging watertaken

26-6-2015
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in een brief de vragen voorgelegd die volgens hem van belang zijn voor de bekostiging van watertaken. Het gaat om een globale inventarisatie van ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Ten Boer 2014

15-6-2015
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur tot het verlenen van een aanvullende uitkering voor het jaar 2014 van € 2.738.250. Het financiële beleid van de gemeente is de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen. ... Lees meer ››

Groot onderhoud gemeentefonds 2016

1-5-2015
De Raad constateert dat de huidige methodiek om een kostengeoriënteerde verdeling van het gemeentefonds te ontwikkelen, zijn grenzen bereikt heeft. De Raad heeft twee belangrijke overwegingen die tot deze constatering leiden en die de kern van zijn advies ... Lees meer ››

Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet

16-4-2015
Minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over de herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw). De Raad acht het een goede zaak dat de kengetallen ook worden betrokken bij het onderzoek dat ... Lees meer ››

Uitbreiding lokaal belastinggebied

26-3-2015
Voer het gebruikersdeel van de OZB-woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting, dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen door de lasten op arbeid voor werknemers en werkgevers ... Lees meer ››

Advies objectief verdeelmodel Jeugdhulp

5-3-2015
Het gepresenteerde objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulp ziet de Raad voor de financiële verhoudingen als een noodzakelijke en onvermijdelijke tussenstap naar een verdeelmodel dat beter aansluit op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg bij gemeenten.   Het objectieve ... Lees meer ››

Selfiedemocratie

17-2-2015
Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen, schreef met Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD, het artikel Zonder ... Lees meer ››

"Uitbreiding van lokale belastingen nu snel regelen"

29-1-2015
Nu is hét moment voor uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied, zegt voorzitter Michiel van Haersma Buma van de Raad voor de financiële verhoudingen in een interview in SC Online. Het interview is te lezen op ... Lees meer ››

Minister Plasterk: versterking adviesfunctie openbaar bestuur en financiële verhoudingen nodig

12-1-2015
Minister Plasterk wil stappen zetten om de adviesfunctie openbaar bestuur en financiële verhoudingen te versterken. Hij streeft naar een meer strategische en geïntegreerde adviesfunctie. Toekomstige adviesvragen worden beter geïntegreerd met de inhoudelijke ambities van ... Lees meer ››

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

11-12-2014
Advies over de toevoeging van AWBZ-middelen aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (Du-VO) en de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (Du-MO).   De Raad constateert dat van een landelijk uniforme benadering bij de verdeling van de AWBZ over de regio’s geen ... Lees meer ››

Tussen betalen en bepalen

11-11-2014
Minister Plasterk nam vandaag het advies 'Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief' in ontvangst.    Uit onderzoek van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) blijkt dat overheden bekende instrumenten, zoals subsidies, veel ... Lees meer ››

Aanbieding advies Tussen betalen en bepalen

27-10-2014
Dinsdag 11 november wordt aan minister Plasterk het advies ‘Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief’ aangeboden. De Raad voor de financiële verhoudingen onderzocht op welke wijze overheden met publiek geld een bijdrage leveren maatschappelijke ... Lees meer ››

Advies objectief verdeelmodel Wmo 2015

27-10-2014
Het objectief verdeelmodel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bestaat uit twee componenten: - Een verdeelmodel gericht op taken die alle gemeenten uitvoeren (begeleiding): 2.133 mld euro. - Een aanvullend objectief verdeelmodel voor de taken van centrumgemeenten (beschermd wonen): 1.390 mld euro. &... Lees meer ››

Tijdelijk vangnet Participatiewet

20-10-2014
Gemeenten die een tekort hebben van meer dan 10% op hun budget voor de bijstand voor 2015 komen in aanmerking voor aanvullende uitkering. De Raad kan zich vinden in de eenvoudige opzet van het tijdelijke vangnet voor 2015. Hij geeft wel in overweging ... Lees meer ››

Bij maatschappelijke baten gaat het om meer dan euro's

11-7-2014
In het Financieele Dagblad publiceerde Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen samen met Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2013

30-5-2014
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn Jaarverslag 2013 uitgebracht. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten. De adviezen in 2013 stonden vooral in het teken van de decentralisaties en de voorbereiding op adviestrajecten die ... Lees meer ››

Herziening handleiding artikel 12 Fvw

30-4-2014
De handleiding is slechts een handreiking voor mogelijke problemen en oplossingen die in een artikel 12-proces aan de orde kunnen komen. De Raad is van oordeel dat naast het criterium van een structureel en reëel evenwicht van de ... Lees meer ››

Advies Groot onderhoud verdeling gemeentefonds 2015 en 2016

17-4-2014
In dit advies dat de Raad op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken uitbracht, laat de Raad zich kritisch uit over de verdeelvoorstellen voor de algemene uitkering. Het beperken van herverdeeleffecten lijkt leidend te zijn geweest. Fundamentele keuzes over ... Lees meer ››

Verdeelmodel Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand/ Participatiewet

10-4-2014
De verdeling van het bijstandsbudget leidt al vele jaren tot veel discussie tussen het Rijk en de gemeenten. Het huidige verdeelmodel leidt voor veel gemeenten tot onverklaarbare uitkomsten, is weinig stabiel en wordt ook als erg ingewikkeld beschouwd. Het verdeelmodel ... Lees meer ››

Drie decentralisaties in het sociale domein

27-3-2014
In zijn bijdrage aan het Jaarboek overheidsfinanciën 2014 gaat Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de Rob, in op de financiële gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein voor gemeenten. Voor de komende ... Lees meer ››

Toetsing systematiek Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU)

14-3-2014
Gemeenten die meerjarig tekort komen op hun budget voor het WWB-inkomensdeel kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een MAU. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft een rol als ‘bewaker van een zorgvuldig beheer ... Lees meer ››

Advies voorstel tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein

21-1-2014
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft geadviseerd over het voorstel voor een tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein. Het wetsvoorstel gaat over hoe het Rijk geld voor de decentralisaties op de terreinen ondersteuning, jeugd en participatie beschikbaar ... Lees meer ››

Grenscorrectie Haskerdijken Nieuwebrug

26-11-2013
De Rfv is gevraagd een uitspraak te doen over de redelijkheid van een compensatie voor verlies aan OZB-inkomsten als gevolg van een grenscorrectie tussen de gemeente Skarsterlân en de gemeente Heerenveen. De Raad is van ... Lees meer ››

Aanvullend advies decentralisatie

23-7-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een aanvullend advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over de decentralisatie-operaties op het gebied van jeugdzorg, werk en AWBZ. In dit advies gaat hij in op: -  de gevolgen van ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Boarnsterhim 2012

19-7-2013
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteurs om aan de gemeente Boarnsterhim, een artikel 12-gemeente, een aanvullende bijdrage van € 24.263.000 te verstrekken voor de periode 2012 tot en met 2014. De kosten voor de afwaardering van het gemeentehuis kunnen ... Lees meer ››

Eerste advies Rfv over Wet Jeugd

2-7-2013
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen over de Wet Jeugd. De Raad doet dat in twee fasen. De eerste fase betrof een preliminair advies ten ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Millingen aan de Rijn 2012

1-7-2013
De Raad kan instemmen met het voorstel van de inspecteur om de gemeente Millingen aan de Rijn voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een aanvullende uitkering te verstrekken van 1.132.000 euro. Deze instemming is mede ingegeven door de overweging dat  hiermee ... Lees meer ››

Herbenoeming Rfv-leden

1-7-2013
Michiel van Haersma Buma (voorzitter Rfv) en Maarten Allers (lid van de Rfv) zijn met ingang van 1 juli herbenoemd voor een periode van vier jaar. Lees meer ››

Brief voorzitter Rfv aan Staten-Generaal over adviesstelsel

18-6-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een brief geschreven aan de Staten-Generaal met zijn visie op de toekomstige kennis- en adviesstructuur. De Raad concludeert dat voor het welslagen van de decentralisaties en een evenwichtige doorontwikkeling van ... Lees meer ››

Decentralisatie jeugdzorg

17-6-2013
De decentralisatie van de jeugdzorg confronteert ons met nieuwe paradoxen en vragen rond risico en verantwoordelijkheid. In hun bijdrage voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkennen Kirsten Veldhuijzen, senior adviseur van Rob en Rfv en&... Lees meer ››

Brief voorzitter Rfv aan minister en staatssecretaris

4-6-2013
De voorzitter van de Rfv heeft een brief geschreven aan minister Plasterk en staatssecretaris Weekers over het voornemen de Rfv op te heffen. Daarmee dreigt de onafhankelijke advisering over de financiële verhoudingen tussen het Rijk enerzijds en de ... Lees meer ››

Briefing Tweede Kamerleden

17-5-2013
Op 15 mei  heeft de Raad voor de financiële verhoudingen een briefing gegeven voor leden van de Tweede Kamer. In de briefing stond het stelsel van de financiële verhoudingen cetraal in relatie tot de aanstaande grote ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2012

2-5-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn Jaarverslag 2012 uitgebracht. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten. In 2012 zijn negen adviezen uitgebracht, waaronder een advies over het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën en ... Lees meer ››

Reactie Rfv op decentralisaties

17-4-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de decentralisaties jeugdzorg, werk en AWBZ-zorg ingrijpende gevolgen hebben voor gemeenten en burgers. Niet alleen financieel, maar vooral ook voor de aanspraken die burgers kunnen maken op zorg. Met ... Lees meer ››

Advies wijziging maatstaf herindeling

24-1-2013
In zijn advies gaat de Raad in op het voorstel over een aanpassing van de maatstaf gemeentelijke herindeling. Het voorstel gaat strikt genomen alleen over de extra kosten bij een gemeentelijke herindeling waarbij ook sprake is van splitsing ... Lees meer ››

Verdelen, vertrouwen en verantwoorden in het Engels

9-1-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een heroriëntatie uitgevoerd op het stelsel van de Nederlandse financiële verhoudingen. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Verdelen, vertrouwen en verantwoorden. ... Lees meer ››

Brief regeerakkoord 2012

11-12-2012
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over het regeerakkoord. De Raden gaan daarbij vooral in op de gevolgen van het regeerakkoord voor de ... Lees meer ››

Toelichting op advies Wet Hof

23-11-2012
De voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen de heer Mr. M.A.P. van Haersma Buma, heeft op uitnodiging van de Vaste commissie van Financiën uit de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over ... Lees meer ››

Cahier: Een nieuw perspectief op de financiële verhoudingen

29-10-2012
In het Rfv Cahier 2012 zetten Co Verdaas, gedeputeerde van Gelderland, Sander Dekker, wethouder van Den Haag, Goos Minderman, hoogleraar bij het Zijlstra Center van de VU en Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Rfv, de financi&... Lees meer ››

Artikel over de Wet Hof

12-10-2012
Maarten Allers, lid van de Raad voor de financiële verhoudingen en Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Raad voor de financiële verhoudingen, hebbeb een artikel geschreven over de gevolgen van de aangescherpte Europese begrotingsregels voor ... Lees meer ››

Ingrijpende veranderingen voor gemeenten

12-10-2012
Het financiële bestel van gemeenten maakt ingrijpende veranderingen door. Hoe kunnen de gemeenten zich wapenen tegen de negatieve gevolgen ervan? Daarover schrijven Kirsten Veldhuijzen Msc, senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor ... Lees meer ››

Verkenning verdeelmodel Wwb

1-10-2012
 In dit advies geeft de Raad zijn oordeel over mogelijke toekomstige verdeelmodellen voor het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb). Naast verbetermogelijkheden van het bestaande verdeelmodel worden ook andere benaderingen voor de verdeling van de gemeentelijke bijstandslasten ... Lees meer ››

Geef decentrale overheden de ruimte

26-9-2012
Decentrale overheden kunnen veel taken beter uitvoeren dan het Rijk. Maar dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om die taken ook zelfstandig uit te voeren. Daarnaast moet het systeem van overdracht van geld van het Rijk naar gemeenten, ... Lees meer ››

Advies Wet Houdbare overheidsfinanciën

25-9-2012
In dit advies gaat de Raad in op de vraag wat de betekenis voor decentrale overheden is van de uitwerking van de Europese begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zoals die worden vastgelegd in het wetsvoorstel ... Lees meer ››

Kennis bundelen over grondexploitatie-problematiek

14-9-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) organiseerden op 29 augustus een expertmeeting over de grondexploitatieproblematiek. Veel gemeenten worden daarmee geconfronteerd. Was gemeentelijk grondbeleid tot voor kort een belangrijke bron ... Lees meer ››

Decentrale overheden

26-7-2012
Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de Rob, schreef een hoofdstuk over decentrale overheden voor het Jaarboek Overheidsfinanciën 2012. Aan de orde komt de wijze van bekostiging van gemeenten, provincies en waterschappen. Eerder al deed de ... Lees meer ››
Michiel van Haersma Buma 28 juni 2012

Nieuw perspectief financiële verhoudingen

29-6-2012
Zo'n zestig mensen woonden op 28 juni in de Beurs van Berlage het symposium bij over een nieuw perspectief op de financiële verhoudingen dat de Raad voor de financiële verhoudingen organiseerde. Michiel van Haersma Buma, ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Millingen aan de Rijn

29-6-2012
De Rfv geeft aan dat het uitgangspunt voor het bepalen van de aanvullende uitkering moet zijn dat de gemeente Millingen aan de Rijn na sanering van haar financiën in principe weer zelfstandig verder zou moeten kunnen functioneren. De ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2011

21-5-2012
Jaarlijks legt de Raad voor de financiële verhoudingen verantwoording af over zijn adviezen en andere actviteiten. In 2011 is de Raad verder gegaan met zijn Heroriëntatie op de financiële verhoudingen. Het Jaarverslag 2011 start met een ... Lees meer ››

Actualisatie handleiding artikel 12 Fvw

19-4-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen is door de fondsbeheerders om advies gevraagd over enkele aanpassingen van de handleiding artikel 12. Mede op basis van dit advies en andere adviezen zal de handleiding later dit jaar worden aangepast. De ... Lees meer ››

Maatstaf verblijfsobjecten woonfunctie later invoeren

19-4-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft advies uitgebracht over de gevolgen van de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor de verdeling van het gemeentefonds. De vervanging van de huidige maatstaf 'woonruimte' door ... Lees meer ››

Advies Artikel 12 Boarnsterhim 2011

29-3-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de toepassing van Artikel 12 Fvw voor de gemeente Boarnsterhim over 2011. De Raad plaatst een aantal kanttekeningen bij het rapport van de Inspecteur. Lees meer ››

Rijk moet niet sturen via verdeling gemeentefonds

15-11-2011
Het Rijk is van plan de verdeling van het gemeentefonds (circa 18 miljard euro) te herzien. Bij de verdeling wil het rijk voortaan laten meewegen of het geld dat de gemeenten krijgen uit het gemeentefonds in overeenstemming is met de rijksprioriteiten ... Lees meer ››

Advies wijziging Wet Inburgering

14-11-2011
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het voorstel tot wijzing van de Wet Inburgering. De Raad kan zich in de financiële gevolgen van het wetsvoorstel vinden. Nu de taak van de gemeente ... Lees meer ››
Foto van Michiel en Henk Geveke

Verdelen, vertrouwen en verantwoorden

10-11-2011
Gemeenten en provincies moeten meer ruimte krijgen om het geld dat zij van het Rijk krijgen effectief te besteden. We leven in een netwerksamenleving waarin veel (maatschappelijke) partners een rol spelen. Het zijn gemeenten en provincies die samenwerkingsverbanden met deze ... Lees meer ››

Modernisering financieel toezicht

21-9-2011
De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over het voorstel tot modernisering van het financieel toezicht. De Raad kan instemmen met het voorstel om de mogelijkheid te creë... Lees meer ››

Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit

5-9-2011
Maarten Allers (lid van de Raad voor de financiële verhoudingen) en Rien Fraanje (senior adviseur bij de Rob en Rfv) publiceerden in het Jaarboek overheidsfinanciën 2011 een hoofdstuk onder de titel 'Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit'. Lees meer ››

Artikel 12 Boarnsterhim 2010

25-5-2011
De Rfv stelt vast dat de inspecteur heeft gekozen voor een strikte benadering van de aanpak van de noodzakelijke sanering van de financiën van de gemeente Boarnsterhim. De saneringsperiode 2010-2015 is daarbij leidend, de datum van de ... Lees meer ››

Advies Verdeelvoorstel Provinciefonds

19-5-2011
De Rfv heeft advies uitgebracht over het verdeelvoorstel voor het Provinciefonds. De Raad vindt dat de introductie van het onderscheid tussen beheer- en ontwikkeltaken in de verdeling van de algemene uitkering een sluipenderwijs veranderde visie markeert van de rijksoverheid op ... Lees meer ››

Advies Handleiding Artikel 12

2-5-2011
De Rfv heeft advies uitgebracht over de Handleiding Artikel 12. De Raad stelt vast dat de aangepaste handleiding een minder vrijblijvend karakter heeft. Voor eenbelangrijk deel komt dat door het meer expliciteren van de (bestaande) normen. Op onderdelen is echter ook ... Lees meer ››

Artikel 12 Loppersum 2010

2-5-2011
De Rfv is van oordeel dat het voorstel van de inspecteur om aan de gemeente Loppersum voor 2010 tot en met 2013 een aanvullende uitkering te verstrekken onvoldoende tegemoet komt in de kosten van het achterstallig onderhoud van baggeren en beschoeiingen. De ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2010

28-3-2011
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2010. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2010 elf ... Lees meer ››

Cahier Vereenvoudiging algemene uitkering gemeentefonds

23-12-2010
De Rfv brengt de komende tijd een aantal cahiers uit over de financiële verhoudingen. Het eerste heet 'Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds'. Het telt twee bijdragen. Gerber van Nijendaal tekende voor 'Eenvoud als kenmerk van ... Lees meer ››

Advies Vereenvoudiging verdeling algemene uitkering gemeentefonds

23-12-2010
De verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds is nodeloos ingewikkeld en weinig transparant. Er zijn zestig verdeelmaatstaven waarvan sommige amper gewicht hebben of nauwelijks onderscheidend zijn. Dit is veroorzaakt door de eenzijdige nadruk op de zogenoemde kostenorië... Lees meer ››

Bekostiging veiligheidsregio's

16-12-2010
Op 15 april 2010 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen advies uitgebracht aan de minister van BZK over de financiële gevolgen van de invoering van de veiligheidsregio's. De Rfv deed onder andere de aanbeveling om nader ... Lees meer ››

Advies gevolgen Regeerakkoord voor financiële verhoudingen

26-11-2010
De Rfv wil met dit advies de minister van BZK en de fondsbeheerders een handreiking bieden om de ambities uit het akkoord te vertalen in verantwoorde en transparante financieel-bestuurlijke verhoudingen. De Raad pleit in de eerste plaats voor een duidelijke ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2011

19-11-2010
De Raad heeft advies uitgebracht over het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2011. De Raad constateert dat de Overige Eigen Middelen van de gemeenten de komende jaren naar verwachting zullen dalen als gevolg van negatieve grondexploitaties. Negatieve grondexploitaties leiden overigens niet automatisch tot ... Lees meer ››

Advies wijzigingsvoorstellen Wmo

16-11-2010
De Rfv heeft advies uitgebracht over drie initiatiefwetten betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wetsvoorstellen liggen bij de Eerste Kamer en gaan over het vaststellen van basistarieven voor huishoudelijke verzorging, de beëindiging van de verplichting tot aanbesteding ... Lees meer ››

Aanpak heroriëntatie Raad voor de financiële verhoudingen

15-10-2010
Eind september verscheen de Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen 2005-2009. De evaluatie is voor de Raad aanleiding zich te bezinnen op zijn rol en werkwijze. Dat proces zal zich langs drie lijnen gaan voltrekken. In de eerste ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen

28-9-2010
De Raad voor de financiële verhoudingen doet er goed aan zich te oriënteren op zijn toekomstige rol en werkwijze. Naast technische adviezen is er ook behoefte aan meer strategische advisering. Daarnaast zou de Raad zijn normenkader ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies G4 en gemeentefonds

14-9-2010
Het kabinet heeft gereageerd op het Rfv-advies 'Naar een transparante financiële verhouding tussen het Rijk en de vier grote steden'. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Bijleveld-Schouten dat zij zich in het algemeen ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Rfv-advies Wmo-verdeelmodel

14-6-2010
De staatssecretaris legt in haar reactie op het Rfv-advies het accent op de wens van de Tweede Kamer om de verdeling van de integratie-uitkering van de Wmo snel aan te passen. De Rfv heeft daar ook begrip voor, zij het ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Rfv-advies 'Naar een herijking van de financiële verhouding tussen rijk en provincies'

3-5-2010
De aanleiding voor het Rfv-advies van maart 2009 was tweeledig. Enerzijds de constatering dat de omvang van de provinciale middelen niet meer in evenwicht was met het gewicht van hun taken en risico's. Anderzijds was de veronderstelling dat de financi&... Lees meer ››

Tijdelijke krimpmaatstaf in gemeentefonds

28-4-2010
De fondsbeheerders hebben de Rfv gevraagd te adviseren over een tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds vanaf 2011. De Raad erkent de behoefte om krimpgemeenten tegemoet te komen in de extra kosten die zij hebben. Een tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds wijst ... Lees meer ››

Toepassing artikel 12 Loppersum 2009

20-4-2010
De Raad stelt voor de aanvullende uitkering te verhogen met 1.392.500 tot een bedrag van 4.019.977. Deze verhoging vloeit voort uit een onjuiste interpretatie van het achterstallig wegenonderhoud in het Artikel 12-rapport. Hij  stemt verder in met een bijzonder voorschrift tot ... Lees meer ››

Advies financiële gevolgen wet veiligheidsregio's

20-4-2010
Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Raad voor de financiële verhoudingen geadviseerd over de financiële gevolgen van de invoering van de veiligheidsregio's. De specifieke uitkering voor rampenbestrijding en ... Lees meer ››

Aanpassing verdeling Wmo

16-4-2010
De Raad plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de aanpassing van de verdeling van de Wmo vorm heeft gekregen. Het verdeelonderzoek beperkte zich ten onrechte tot het onderdeel Hulp bij huishouden. Het gaat daardoor voorbij aan de beoogde integratie ... Lees meer ››

Toepassing artikel 12 Ouderkerk 2009

16-4-2010
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur om aan de gemeente Ouderkerk voor het jaar 2009 een aanvullende bijdrage te verstrekken van 3.675.000. De gemeente moet met de nodige inspanningen in staat zijn de komende periode een minimaal ... Lees meer ››

Advies eerste toekenning meerjarige aanvullende uitkering Wwb

15-4-2010
In december 2009 zijn de eerste meerjarige aanvullende uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (inkomensdeel) aan een aantal gemeenten toegekend. Als 'bewaker van een zorgvuldig beheer van het macrobudget Wwb (inkomensdeel)' heeft de Raad voor de ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2009

6-4-2010
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2009. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2009 tien ... Lees meer ››

De gemeente en haar financiën

28-2-2010
Hoe komt de gemeente aan haar geld? Hoe verdeelt het Rijk het beschikbare geld over de gemeenten? De gemeenteraad heeft budgetrecht, maar bepaalt de raad ook altijd waar het geld aan wordt besteed? Nieuwe taken zonder geld, kan dat zomaar? ... Lees meer ››
Michiel van Haersma Buma en Ank Bijleveld-Schouten

Uitzonderingspositie G4 niet transparant

27-1-2010
De uitkeringen die de vier grote steden uit het gemeentefonds ontvangen, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Anders dan de andere gemeenten ontvangen de vier steden sinds 1997 een vast bedrag bovenop de 'gewone' uitkering uit het gemeentefonds. In 2009 ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2010

1-12-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2010 (POR 2010). De Raad is van oordeel dat er aanleiding is voor een actualisering van de verdeling op een groot aantal clusters. De reden is ... Lees meer ››

Werkprogramma 2010 Rfv

19-11-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn werkprogramma 2010 aangeboden aan de fondsbeheerders. Er zijn zon 15 adviesthemas geïnventariseerd. De Raad gaat in 2010 onder andere adviseren over de uitgangspunten van de financiële verhoudingen tussen het ... Lees meer ››

Advies ingrijpingsbevoegdheid jeugdzorg

29-10-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd en Gezin over de wijze waarop provincies zouden kunnen ingrijpen als vanuit gemeenten een bovengemiddeld beroep op ... Lees meer ››

Advies concept-Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

31-8-2009
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een kort briefadvies uitgebracht over de concept-Deltawet. De raden ondersteunen de instelling van een apart Deltafonds, van een Deltaprogramma en van een Deltaregisseur. Wel ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel maatschappelijke opvang

18-8-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen plaatst bij het nieuwe verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang enige kanttekeningen. Hij merkt daarbij op dat het moeilijk is een definitief oordeel te geven omdat de kosten zich nog niet volledig hebben ... Lees meer ››

Drie nieuwe leden Raad voor de financiële verhoudingen

13-7-2009
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie nieuwe leden van de Raad. Het zijn dr. M.A. Allers, onderzoeker Economie aan de Rijskuniversiteit Gronigen en directeur van het COELO, drs. L.E.J. Engering-Aarts, oud-wethouder Financiën ... Lees meer ››

Advies Toepassing artikel 12 Ouderkerk 2008

7-7-2009
De gevolgen van de bodemsanering, de slechte bodemgesteldheid, de omvangrijke planschadeclaims en tegenvallende rendementen hebben de gemeente Ouderkerk in financiële problemen gebracht. Het voorstel is de gemeente Ouderkerk een aanvullende uitkering over 2008 te verstrekken van 829.000 voor het in &... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Bevolkingsdaling

6-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën' dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen in maart 2008 hebben uitgebracht. Het kabinet onderschrijft de ... Lees meer ››

Advies naar een herijking van de financiële verhouding Rijk - provincies

23-4-2009
De inhoud van het advies wijkt op onderdelen af van de eerder gepresenteerde versie. Door hier te klikken vindt u niet alleen de definitieve adviestekst, maar ook de relevante bijlagen.  Naast tekstuele aanpassingen heeft de Raad een tweetal correcties ... Lees meer ››

Artikel 12 Loppersum 2008

17-4-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseert om aan de gemeente Loppersum voor het jaar 2008 een aanvullende uitkering te verstrekken van 1.116.308. De Raad stelt vast dat het financiële beleid van de gemeente heeft bijgedragen aan ... Lees meer ››

Actualisatie verdeelmodellen Wet werk en bijstand

15-4-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de actualisatie van de verdeelmodellen Wet werk en bijstand (Wwb) voor 2010. De Raad adviseert om het verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Wwb niet aan te passen. Voor ... Lees meer ››

Jaarverslag 2008 Rfv

3-4-2009
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2008. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2008 tien ... Lees meer ››
Mw. Bijleveld-Schouten en Michiel van Haersma Buma

Advies financiële verhouding Rijk - provincies

19-3-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft berekend dat de provincies met 597 miljoen euro minder toe kunnen. Er zijn drie wegen, al dan niet in combinatie, die tot deze korting kunnen leiden. In de eerste plaats een verlaging ... Lees meer ››

Verdeelmodel Wmo nu niet aanpassen

12-3-2009
De Rfv volgt de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het 'Definitief advies over het WMO-budget huishoudelijke hulp 2009' doet het SCP suggesties voor aanpassing van het verdeelmodel waarmee de Wmo-middelen over de gemeenten verdeeld worden. Dit SCP-advies was ... Lees meer ››

Advies AMvB opschorting algemene uitkering

11-3-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseerde eerder negatief over de voorgestelde opschorting van de algemene uitkering op het moment dat decentrale overheden hun gegevens in het kader van single audit en single information (sisa) en informatie voor ... Lees meer ››

Lopende adviestrajecten Rfv voorjaar 2009

9-2-2009
De Rfv bereidt een advies voor over de financiële positie van de G4. Het advies wordt in het najaar verwacht. Daarnaast is een advies in voorbereiding over Artikel 12 Ouderkerk. Lees meer ››

De gemeente en haar financiën

12-1-2009
Hoe komt de gemeente aan haar geld? Hoe verdeelt het Rijk het beschikbare geld over de gemeenten? De gemeenteraad heeft budgetrecht, maar bepaalt de raad ook altijd waar het geld aan wordt besteed? Nieuwe taken zonder geld, kan dat zomaar? ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2007

10-11-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de toepassing van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet voor de gemeente Boskoop voor het jaar 2007. De Raad kan instemmen met het verstrekken van een aanvullende uitkering uit ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2009

24-10-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) maakt vier opmerkingen bij het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2009. In de eerste plaats heeft de Raad kritiek op de vormgeving van de decentralisatie-uitkeringen. Daarvoor kan namelijk een aanvraagprocedure gelden, waarbij gemeenten plannen ... Lees meer ››

Advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

29-9-2008
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen met betrekking tot de BES-eilanden. Het gaat om het voorstel van Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba (... Lees meer ››

Advies verdeelsleutel stedelijke vernieuwing

22-9-2008
In zijn advies over de verdeling van het budget voor stedelijke vernieuwing voor de periode 2010-2015 adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie om nu niet te kiezen voor een technische ... Lees meer ››

Advies Wetsvoorstel Participatiebudget

29-8-2008
Advies Wetsvoorstel Participatiebudget De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Participatiebudget. Het Participatiebudget wordt gevoed door gelden voor re-integratie naar werk, inburgering en volwasseneneducatie. De Raad vindt dat het wetsvoorstel niet ver genoeg ... Lees meer ››

Advies meerjarige aanvullende uitkering Wet werk en bijstand

25-6-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de Hoofdlijnennotitie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de meerjarige aanvullende uitkering op het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand. De evaluatie van het ... Lees meer ››

Participatiefonds moet maximale flexibiliteit waarborgen

16-4-2008
De ambities van de regering voor het bevorderen van de participatie van mensen die niet (voldoende) meedraaien in de maatschappij, zijn groot. Om deze ambities waar te maken wordt een Participatiefonds ingesteld dat gemeenten de mogelijkheid biedt om bestaande participatietrajecten, ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2007

7-4-2008
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2007. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in het ... Lees meer ››
Mw. Bijleveld-Schouten en de heer Korsten

Bevolkingsdaling vraagt vooruitziende blik

31-3-2008
Gemeenten in krimpende regio's moeten accepteren dat hun bevolking daalt. Ontkenning van en verzet tegen een krimpende bevolking is contraproductief. Acceptatie is niet hetzelfde als lijdzaam toezien. Bestuurders moeten investeren in de leefbaarheid van hun gemeente. Ingrijpende herstructurering van ... Lees meer ››

Evaluatie verdeelmodel inkomensdeel Wet werk en bijstand

11-2-2008
Voor de verdeling over de gemeenten van de middelen die het rijk beschikbaar heeft voor de bijstandsuitkeringen wordt een verdeelmodel gebruikt. Dit model is onlangs geëvalueerd. De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een advies uitgebracht ... Lees meer ››

Tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin

22-1-2008
Programmaminister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft de Tijdelijke regeling voor Centra voor Jeugd en Gezin vastgesteld (Staatscourant. 15 januari 2008, nr. 10). Het betreft een brede doeluitkering waarin verschillende bestaande specifieke uitkeringen (jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, preventief jeugdbeleid, enz.) zijn samengevoegd. Het is een ... Lees meer ››

Werkprogramma Rfv 2008

3-12-2007
De bevolkingsdaling staat ook op het programma van de Rfv. Daarnaast gaat de Raad zich bezighouden met een evaluatie van de verdeling van de gelden van de Wet werk en bijstand. Op het programma staan bovendien drie onderwerpen naar aanleiding ... Lees meer ››
Mw. Bijleveld-Schouten, Van Haersma Buma en een ambtenaar van BZK

Evaluatie Financiële-verhoudingswet

1-11-2007
In het kader van het tienjarig bestaan van de Financiële-verhoudingswet heeft de Rfv tijdens een symposium op 31 oktober 2007 twee publicaties gepresenteerd. De ene publicatie betreft een evaluatie van de wet. In het tweede boekje zijn essays en columns ... Lees meer ››

Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2008

25-10-2007
De financiële verhoudingen maken onderdeel uit van een dynamische omgeving. De Raad waarschuwt daarbij voor het gevaar van al te gedetailleerde benaderingen en aanpassingen in de verdeling van het gemeentefonds. Door steeds naar aparte onderdelen te kijken binnen ... Lees meer ››

Inschrijving symposium Tien jaar financiële-verhoudingswet gesloten

23-10-2007
Vanwege de grote belangstelling voor het symposium 'Tien jaar financiële-verhoudingswet' op 31 oktober aanstaande hebben wij moeten besluiten dat inschrijving niet meer mogelijk is. Op deze website zullen we nader berichten over het symposium en de publicaties die ... Lees meer ››

Gemeenten verantwoordelijk voor OZB

16-10-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft grote bezwaren tegen het invoeren van de zogenoemde macronorm voor de onroerendezaakbelasting. Invoering van een dergelijke norm betekent een inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het draagt bovendien niet bij aan het ... Lees meer ››

Famo-Congres

2-10-2007
Voor de Famo hield de secretaris Rob-Rfv de heer C.J.M. Breed een lezing over het feit dat het rijk en de gemeenten in toenemende mate financieel vervlochten raken. Lees meer ››

Jeugd en Gezin

27-9-2007
De Rfv heeft een advies uitgebracht over de bekostiging van de op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin en de huidige Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Raad ziet een Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin waarin de bestaande specifieke uitkeringen worden samengevoegd, ... Lees meer ››
Symposium gehouden in Pulchri Studio

Symposium 10 jaar Financiële-verhoudingswet

12-9-2007
De Financiële-verhoudingswet bestaat tien jaar. In de wet zijn onder andere de spelregels voor het gemeente- en provinciefonds opgenomen. Voor de Raad voor de financiële verhoudingen een goed moment om een stil te staan bij de ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2006

13-7-2007
Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2006 De Raad voor de financiële verhoudingen stemt in met het voorstel van de IFLO om de gemeente Boskoop voor het jaar 2006 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te verstrekken van 2.485.000 euro. Gelet op de ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2006

12-7-2007
Jaarverslag Rfv 2006 In het jaarverslag 2006 legt de Raad voor de financiële verhoudingen verantwoording af over de werkzaamheden in 2006. Het belang van een gezonde, verantwoorde en consistente financiële verhouding staat hoog in het vaandel van de Raad. ... Lees meer ››

Advies financieringssystematiek WWB 2008

21-6-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Tweede Kamer om voor 2008 af te zien van aanpassingen in het verdeelmodel van het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. ... Lees meer ››

Artikel 12 aanvraag Neder Betuwe

20-6-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over artikel 12-aanvraag van de gemeente Neder Betuwe. De Raad adviseert in afwijking van het rapport van de Inspectie om de aanvullende uitkering voor het jaar 2006 te verlagen met 700.000 ... Lees meer ››

Geld maatschappelijke opvang niet goed verdeeld

12-6-2007
12/06/2007De bekostiging van het rijk voor de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de kosten die gemeenten maken op dit terrein. Een onderzoek naar een betere verdeling van die gelden is op dit moment nog ... Lees meer ››

Advies wijziging Financiële verhoudingswet

31-5-2007
De Rfv heeft geadviseerd over de wijziging van de Financiële verhoudingswet. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de aandacht die de staatssecretaris schenkt aan de vermindering van specifieke uitkeringen en administratieve lasten. De Raad wijst echter het ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Simpelveld

22-5-2007
22/05/2007 De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over artikel 12-aanvraag van de gemeente Simpelveld. De Raad adviseert in afwijking van het rapport van de Inspectie de aanvullende uitkering voor de jaren 2006 en 2007 voor beide jaren met 85.000 ... Lees meer ››

Financiële gevolgen regeerakkoord voor decentrale

27-4-2007
De Rfv heeft een briefadvies uitgebracht naar aanleiding van het Regeerakkoord. De Raad doet aanbevelingen op het gebied van onder andere de lokale en provinciale belastingen, de herijking van het provinciefonds en het saneren van de specifieke uitkeringen. De Raad ... Lees meer ››

Brief aan informateur: inwonerbelasting gemeenten

10-1-2007
Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om belasting te innen bij hun inwoners. Dat komt hun slagvaardigheid ten goede. Tegelijkertijd moeten de rijksbelastingen worden verlaagd. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een brief aan kabinetsinformateur ... Lees meer ››

Veiligheidsregio's

7-1-2007
Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het advies Bekostigingswijze veiligheidsregio uitgebracht. In zijn advies gaat de Rfv in op het concept wetsvoorstel op de Veiligheidsregio's, aangezien de ... Lees meer ››
Minder items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier