Nieuws

Afscheidssymposium Michiel van Haersma Buma en Rfv

2-10-2017
Donderdag 28 september werd afscheid genomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en Michiel van Haersma Buma die twaalf jaar voorzitter was van de Raad. Arno Visser, President Algemene Rekenkamer, verzorgde de inleiding van het ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

12-9-2017
Dit is het laatste jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Per 1 juli 2017 is de adviestaak van de Rfv overgegaan naar de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). In dit laatste jaarverslag zijn daarom ook ... Lees meer ››

Afscheid Rfv en voorzitter Michiel van Haersma Buma

28-8-2017
Op donderdag 28 september wordt afscheid genomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en Michiel van Haersma Buma die twaalf jaar voorzitter was van de Rfv.   Na twintig jaar wordt de adviesfunctie van de Raad voor ... Lees meer ››

Over de meerwaarde van het financieel toezicht van provincies op gemeenten

6-7-2017
Financieel toezicht is een wezenlijk onderdeel van de checks and balances binnen het openbaar bestuur. De Raad voor de financiële verhoudingen onderzocht op welke wijze financieel toezicht door provincies op gemeenten een bijdragen leveren aan de kwaliteit van ... Lees meer ››

Economisch omgaan met financiële verhoudingen

30-6-2017
In dit advies staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Lokale en regionale economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de economische groei van een land, en daarmee voor ... Lees meer ››

Rfv stemt in met verdeelmodel bijstandsbudget voor 2018, maar vraagt aandacht voor het macrobudget

27-6-2017
Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de Raad voor de financiële verhoudingen advies uit over het verdeelmodel waarmee in 2018 de bijstandsbudgetten over gemeenten worden verdeeld. De Raad stemt in met dit verdeelmodel. Het ... Lees meer ››

Bekostiging sociaal domein: geef rust en hevel écht over

13-6-2017
De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.   Dit adviseert ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2016

19-5-2017
Het artikel 12-rapport Vlissingen 2016 is een tussenbalans. De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de sanering van de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt. De gemeente zal de uitgaven snel in lijn moeten brengen met ... Lees meer ››

Column in VNG Magazine

15-5-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.   ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2016

2-5-2017
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de financiële positie van de gemeente Ten Boer zich gunstig ontwikkelt. Niet alleen vertoont de meerjarenbegroting een positief structureel saldo, daarnaast beschikt de gemeente over de nodige ... Lees meer ››

De Raad voor het openbaar bestuur zoekt nieuwe raadsleden!

28-4-2017
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, is de Raad voor het openbaar bestuur op zoek naar nieuwe raadsleden die affiniteit met, en kennis van financiële verhoudingen hebben. Gegadigden hebben tot 15 mei om te reageren.   ... Lees meer ››

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

First the Political Choices, than the technical details

28-3-2017
Het advies 'Eerst de politiek dan de techniek' is nu ook in het Engels beschikbaar. Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››
Aanbieding advies EPDT

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen!

11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››

Presentatie advies 'Eerst de politiek, dan de techniek'

16-12-2016
De huidige financiële verhoudingen zijn verrommeld. Door een opeenstapeling van inconsequente keuzes liggen betalen en bepalen niet meer bij dezelfde partij. Er wordt regelmatig gewinkeld met andermans portemonnee.Woensdag 11 januari presenteert de Rfv hierover zijn advies 'Eerst ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

14-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature secretaris Rob-Rfv

14-11-2016
In verband met het vertrek van de huidige secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dr. C.J.M (Kees) Breed ontstaat er per 1 januari 2017 een vacature.   Alle ... Lees meer ››

Ronde Tafels herinrichting financiële verhoudingen

22-9-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen organiseerde maandag 19 september jl. een rondetafelgesprek over toekomstbestendige financiële verhoudingen, met als uitgangspunt het discussiestuk 'Wel Zwiters, geen geld?' De Raad ziet terug op een geslaagde bijeenkomst met ... Lees meer ››

To Have the Swiss, but No Money

15-9-2016
Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of attention in the distribution of these central resources. There is not much room for municipalities to levy their own ... Lees meer ››

Structureel Vangnet Inkomensdeel Participatiewet

6-7-2016
De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van ... Lees meer ››

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

30-6-2016
In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel participatiewet 2017

30-6-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie ... Lees meer ››

Wet wijziging inburgering

16-6-2016
Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.   Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van ... Lees meer ››

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

12-5-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het faciliteren van de verdeling, zoals provincies overeen zijn gekomen. Met de eis van unanimiteit is immers niet per definitie ... Lees meer ››
Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten

Wel Zwitsers, geen geld?

6-5-2016
Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier