Publicaties

Beschouwing acht jaar Raad voor het openbaar bestuur

30-6-2017
2009 is het jaar waarin Barack Obama wordt ingehuldigd als de 44e president van de Verenigde Staten en Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Slowakije treedt toe tot de euro en Albanië tot de NAVO. Een vliegtuig van Turkish Airlines ... Lees meer ››

Democratie is méér dan politiek alleen

28-6-2017
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele maar wel de morele eigenaar van deze organisaties. Dat moet ... Lees meer ››

Zorg voor samenhangende zorg

22-6-2017
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

3-5-2017
In het Jaarverslag 2016 legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar.   De Raad voor het openbaar bestuur heeft in 2016 veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het lokale ... Lees meer ››

Rob-lezing met Femke Halsema

29-3-2017
Femke Halsema sprak in november 2016 de jaarlijkse Rob-lezing uit. De lezing is nu beschikbaar onder de titel: 'Wie is het meest gekwetst? Identiteitspolitiek of het einde van de pluriforme samenleving'.   "Tijdens een etentje, kort na de ... Lees meer ››

Het regeerakkoord als startdocument

22-1-2017
In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar en leggen deze vast in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden. De Raad voor het openbaar bestuur pleit voor een ... Lees meer ››

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen

7-11-2016
Systeemverantwoordelijkheid; een begrip waarover recent veel gepubliceerd is. In gesprekken tussen Rijksoverheid en andere overheden wordt het begrip vaak gebruikt om aan te geven dat de uitvoering weliswaar buiten de Rijksoverheid is belegd, maar dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds onveranderd ... Lees meer ››

Niet alleen een ambt, ook een ambacht

31-10-2016
Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden. Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein ... Lees meer ››

Werkprogramma 2017

3-10-2016
Het werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.  U vindt deze in onderstaand document. Naast de doorlopende adviestrajecten en de nieuwe adviesthema's zet de Raad zich in voor een goede opvolging van eerder ... Lees meer ››

Politieke versnippering

30-6-2016
Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in het parlement (politieke versnippering) en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit).Bij ... Lees meer ››

Begin bij het begin

20-6-2016
Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze; kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Er zijn diverse wijzen van aanstelling. Elke wijze heeft andere gevolgen ... Lees meer ››
Adviesoverhandiging 15,9 aan minister Plasterk

Advies 15,9 uur

21-4-2016
Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder ... Lees meer ››

Jaarverslag Raad voor het openbaar bestuur 2015

6-4-2016
De decentralisaties in het sociale domein, democratische innovatie, veiligheid en bestuur; een greep uit de hoofdthema’s van 2015. De Raad voor het openbaar bestuur heeft in dat jaar een aantal adviezen daarover uitgebracht.   In dit jaarverslag legt ... Lees meer ››

Het puberbrein van de overheid

5-4-2016
  Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de&... Lees meer ››

Rob-lezing 2015

13-1-2016
Nick Clegg sprak op 19 november 2015 de Rob-lezing uit. In de Kloosterkerk in Den Haag hield hij een zeer boeiend betoog onder de titel 'Democracy and the EU – the debate on the future of Europe'.   ... Lees meer ››
Rob-voorzitter Jacques Wallage overhandigt advies 'Wisselwerking' aan minister Plasterk.

Wisselwerking

16-12-2015
  Woensdag 16 december heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies Wisselwerking overhandigd aan de minister Plasterk. Het advies Wisselwerking is een vervolg op het eerder verschenen advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel ... Lees meer ››

Sturen én verbinden

1-10-2015
De Raad voor het openbaar bestuur heeft aan minister Blok het advies 'Sturen én verbinden' overhandigd; een advies over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid. De huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid zit de ... Lees meer ››

Werkprogramma 2016

22-9-2015
Het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Hierin staan de voornemens voor adviestrajecten die de Raad in 2016 ter hand zal nemen.   Adviesthema’s voor 2016 1. Directe democratie in het maatschappelijke domein 2. ... Lees meer ››

Jaarverslag 2014

4-6-2015
Het jaarverslag 2014 van de Raad voor het openbaar bestuur is uit. Hierin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

20-1-2015
Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.   Nu er wordt gedecentraliseerd gaan er meer taken en bevoegdheden ... Lees meer ››

Werkprogramma 2015

8-1-2015
Het werkprogramma 2015 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Het kent vier hoofdthema’s: De decentralisaties in het sociale domein: eerste leerervaringen De stad als broedplaats van democratische innovatie Nieuwe profielen en competenties voor politici en ... Lees meer ››

Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

10-12-2014
Op verzoek van minister Opstelten heeft de Raad voor het openbaar bestuur een strategische agenda voor lokale veiligheid opgesteld, in dialoog met lokale betrokkenen. De Raad verwacht dat de strategische agenda de komende jaren een rol gaat spelen in het ... Lees meer ››

Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen

13-11-2014
De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties. De lezing werd gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ... Lees meer ››

Signalement wachtgeldregeling

27-10-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een signalement opgesteld over de betekenis van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers. Dit komt voort uit de zorg,  die eerder dit jaar in een aantal vergaderingen van de Raad aan ... Lees meer ››

Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

11-9-2014
Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het briefadvies ‘Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (... Lees meer ››

Een blik voorbij afwegingskaders

26-6-2014
Op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Raad voor het openbaar bestuur bijgedragen aan het adviestraject onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over afwegingskaders in het risicobeleid op het domein ... Lees meer ››

Jaarverslag 2013 Rob

23-6-2014
De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger

12-6-2014
Hoewel passend contact de waardering voor en legitimiteit van de overheid aanzienlijk vergroot, terwijl het de kosten verlaagt, lukt het slechts een handjevol overheidsorganisaties deze andere manier van werken structureel en organisatiebreed in te voeren. Hoe kan dat? De minister ... Lees meer ››

Essaybundel Politieke partijen: overbodig of nodig?

7-4-2014
Op 7 april presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn essaybundel ’Politieke partijen; overbodig of nodig?’.  De bundel is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen. In deze nieuwe essaybundel ... Lees meer ››

Loslaten in vertrouwen: wat betekenen veranderende verhoudingen voor gemeenteraden?

9-3-2014
Eind 2012 bracht de Raad voor het openbaar bestuur op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken het advies Loslaten in vertrouwen uit. Het thema, de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, bleek aan te slaan. Voorzitter Jacques Wallage en adviseurs ... Lees meer ››

Verslag van de Rob-lezing 2013 door Louise Gunning

13-12-2013
Op 30 oktober 2013 hield prof. dr. Louise Gunning, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, de tiende Rob-lezing. Onder de titel 'Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood' gaat ... Lees meer ››

Advies wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

28-11-2013
Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de Raad voor het openbaar bestuur geadviseerd over het  wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.  De uitgangspunten van het wetsvoorstel kunnen op instemming van de Raad rekenen. ... Lees meer ››

Met Europa verbonden

25-11-2013
Of men Europa nu ziet als probleem of als oplossing: voor gemeenten en provincies is Europa vooral een realiteit. Die constatering doet de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de ... Lees meer ››

Evaluatie en vooruitblik Rob 2009-2017

14-11-2013
De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn functioneren over de afgelopen vier jaar geëvalueerd. Die wettelijk verplichte evaluatie vormde ook de aanleiding om vooruit te blikken naar de komende periode. Ten behoeve van de evaluatie heeft bureau ... Lees meer ››

Wetgevingsproces kan sneller

5-11-2013
Verdere versnelling van het wetgevingsproces is vooral mogelijk in de ambtelijke voorfase. Wanneer dat deel van het beleidsproces opener is, worden risico’s en onvolkomenheden eerder gesignaleerd en dat levert in het vervolg tijdwinst op. Met versnelling van het ... Lees meer ››

Meer openheid bij klachten ingediend bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

14-10-2013
De Raad voor het openbaar bestuur en de Gezondheidsraad pleiten voor meer openheid bij afhandeling van klachten en meldingen ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Betere informatie voor de klagers en meer empathie zijn nodig. Het direct openbaar ... Lees meer ››

Werkprogramma 2014 Raad voor het openbaar bestuur

23-9-2013
Het werkprogramma 2014 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. Daarin kondigt de Raad adviezen aan over De vitaliteit van het lokaal bestuur, Prettig contact met de overheid, De positie en de rol van de rijksoverheid en Sociale ... Lees meer ››

Greep Tweede Kamer versterken op ICT en dienstverlening

12-6-2013
De Tweede Kamer kan zijn greep versterken op de rol die ICT speelt bij dienstverlening aan de burgers. De Kamer moet daarbij de behoefte van burgers centraal stellen. Nu gaat het bij ICT te vaak en te veel over verbetering ... Lees meer ››

Geef gemeenten de ruimte bij decentralisatie-operatie

7-5-2013
De Raad voor het openbaar bestuur vreest dat gemeenten weinig beleidsvrijheid wordt gegund als zij straks verantwoordelijk zijn voor de taken die door het rijk worden gedecentraliseerd. Gemeenten moeten hun autonomie kunnen waar maken en geen uitvoeringsfabrieken worden. Zo zijn ... Lees meer ››

Jaarverslag 2012 Rob

2-5-2013
Het Jaarverslag 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is verschenen. In het verslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer ››

Brief Regeerakkoord 2012

11-12-2012
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over het regeerakkoord. De Raden gaan daarbij vooral in op de gevolgen van het regeerakkoord voor de decentrale ... Lees meer ››

Loslaten in vertrouwen

22-11-2012
Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Het is de overheid die moet veranderen. ... Lees meer ››

Advies Belichaming van de kundige overheid

12-11-2012
De maatschappelijke acceptatie van risico’s en incidenten neemt af. Nederland is toe aan een fundamenteel debat over de verantwoordelijkheid van de overheid als het gaat om risico’s. Is er sprake van een zogenaamde risico-regelreflex en is ... Lees meer ››

Europa, burgerschap en democratie

25-9-2012
Met tien essays van voor het merendeel jonge wetenschappers verkent de Raad voor het openbaar bestuur de relatie tussen Europa en de burgers en tussen Europa en democratische verhoudingen. De essaybundel heeft tot doel een discussie op gang te brengen ... Lees meer ››

Boekje Rob-lezing 2012

25-9-2012
‘Om de ziel van Europa’ Prof. dr. Gabriël van den Brink sprak op 25 september 2012 de Rob-lezing uit. In zijn lezing staat Europa centraal. Hij betoogt dat er twee kloven zijn die de integratie van Europa in ... Lees meer ››

Actieve openbaarheid sleutel tot vertrouwen in democratie

17-9-2012
Transparante besluitvorming en (actieve) openbaarheid zijn noodzakelijk om nieuwe verbindingen te leggen tussen het politieke bestuur en burgers. Veel meer dan tot nu toe moet het accent liggen op actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarom ... Lees meer ››

Werkprogramma 2013 Raad voor het openbaar bestuur

14-9-2012
Het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. In het werkprogramma staan de adviezen die Raad in 2013 wil uitbrengen en de activiteiten die de Raad wil ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor actuele vraagstukken, gevraagd of ongevraagd. Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2011

7-5-2012
Jaarlijks legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn activiteiten. Het jaarverslag geeft een overzicht van de adviezen en van de bijeenkomsten die de Raad organiseert. Het verslag begint met een beschouwing door de voorzitter ... Lees meer ››

Advies 'In gesprek of verkeerd verbonden?'

2-4-2012
Sociale media hebben een grote potentie als het gaat om interactiviteit en mobilisatiekracht. Politici en politieke partijen kunnen de mogelijkheden van sociale media nog veel beter benutten. Minder zenden, meer interactie. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur in ... Lees meer ››

Samen werken aan bestuurskracht

18-11-2011
Steeds meer gemeenten werken met andere gemeenten samen om hun taken goed en goedkoop te vervullen. Nog meer gemeenten willen in de nabije toekomst gaan samenwerken om hun eigen kwetsbaarheid te verminderen. Inmiddels zijn er zoveel vormen van samenwerking dat ... Lees meer ››

Schaalvergroting in Randstad onvermijdelijk

8-11-2011
De Raad voor het openbaar bestuur adviseert de Tweede Kamer om 'meer voortvarendheid en regie' van het kabinet te vragen bij bestuurlijke schaalvergroting in de Randstad. Schaalvergroting acht de Raad onvermijdelijk. Nader onderzoek over nut en noodzaak is al ... Lees meer ››

Rob-lezing 2011 van Henri Beunders

28-9-2011
Op 27 september 2011 sprak prof. dr. Henri Beunders de Rob-lezing uit in Sociëteit De Witte. De titel luidt: De burger als bondgenoot; over de noodzaak van radicale interactie tussen elite, bestuur en volk. Beunders is hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Vertrouwen op democratie

26-9-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het advies Vertrouwen op democratie van de Raad voor het openbaar bestuur dat in februari 2010 is verschenen. Het kabinet constateert net als de Raad dat het vertrouwen van burgers in de democratie groot is. Maar ... Lees meer ››

Werkprogramma 2012 Rob

23-9-2011
Het werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld. De Raad gaat in 2012 onder andere adviseren over een nieuwe visie op de overheid, ICT en dienstverlening en burgerparticipatie en nieuwe verbindingen. Lees meer ››

Politiek en samenleving verbinden

1-9-2011
In februari 2010 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies 'Vertrouwen op democratie'. Dat was ook het startpunt van een discussie. Op eenentwintig bijeenkomsten in het land, van Groningen tot Middelburg en van Enschede tot Amsterdam discussieerden ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Veiligheid en vertrouwen

26-8-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het advies Veiligheid en vertrouwen, dat in januari 2011 is verschenen. De reactie van het kabinet op het advies is positief. Met de Raad is het kabinet van mening dat veiligheid en vertrouwen veel invloed op ... Lees meer ››

Kabinetsreactie op advies politieke partijen

26-8-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies 'Democratie vereist partijdigheid; politieke partijen en formaties in beweging', dat in april 2009 is verschenen. Het kabinet onderschrijft het standpunt van de Raad dat politieke partijen geen plaats dienen te krijgen in de ... Lees meer ››

Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking

18-7-2011
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-rapport van december 2010 'Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen'. Het kabinet volgt het advies als het gaat om de blijvende aandacht die grensoverschrijdende samenwerking moet krijgen van de nationale overheid en uiteraard van de ... Lees meer ››

Twee-bestuurslagenprincipe helpt tegen bestuurlijke drukte

13-4-2011
Het principe dat per onderwerp maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn, helpt bestuurlijke drukte te voorkomen, vindt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dit principe is door het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord. Op verzoek van de vaste commissie voor ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2010

5-4-2011
Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk van de Raad in 2010. De Raad bracht zes adviezen uit en een andere publicatie. Over het overkoepelende advies 'Vertrouwen op democratie' organiseerden universiteiten, overheden en andere organisaties in samenwerking met de ... Lees meer ››

Werkprogramma 2011 Rob

14-2-2011
Het werkprogramma 2011 van de Raad voor het openbaar bestuur is door de ministerraad vastgesteld. De Raad gaat een vervolg geven op zijn advies Vertrouwen op democratie. Andere adviesonderwerpen zijn: een nieuwe visie op de overheid (in relatie tot de markt), ... Lees meer ››

Essaybundel Burgers, bestuur en veiligheid

24-1-2011
In deze bundel, die gaat over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid op veiligheidsgebied, gaat Hans Boutellier in op de verschillende rollen van de burger. Peter Lankhorst en Auke van Dijk schetsen de ... Lees meer ››

Advies Veiligheid en vertrouwen

24-1-2011
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving, is onduidelijk. Burgers moeten veel meer betrokken worden bij het bevorderen van veiligheid. De minister van Veiligheid en Justitie zou het initiatief moeten nemen voor ... Lees meer ››

Grensregio's verdienen blijvende politieke aandacht

16-12-2010
Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door het wegnemen van knelpunten verdient blijvende aandacht van de nationale overheid. Die samenwerking is van groot belang voor de economische ontwikkeling van deze regio's. Wel moet de stofkam door de huidige knelpuntenlijst. En ... Lees meer ››

Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst

21-6-2010
Het komende kabinet moet een kernkabinet zijn. Naast de minister-president en de minister van Financiën telt dat zes tot zeven ministers. Zij richten zich op de strategische hoofdlijnen van beleid en de dialoog met de samenleving. Het tegelijkertijd verminderen ... Lees meer ››

Geen blauwdruk bij inrichten openbaar bestuur

27-4-2010
Het blauwdruk-denken bij het vernieuwen van de inrichting van het openbaar bestuur moet worden verlaten. De afgelopen 60 jaar zijn tientallen adviezen over de herinrichting van het openbaar bestuur uitgebracht, maar zonder resultaat. De blauw-druk-aanpak heeft vooral verzet opgeleverd. De urgentie ... Lees meer ››

Jaarverslag 2009 Rob

26-4-2010
Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk van de Raad voor het openbaar bestuur in 2009. De Raad bracht vijf adviezen uit en drie andere publicaties. Daarnaast was er een conferentie over Democratie en vertrouwen, symposia over Het wegen van ... Lees meer ››

Kabinetsformatie moet keerpunt vormen

19-4-2010
De aanstaande kabinetsformatie moet een keerpunt vormen voor de democratische vernieuwing. Burgers moeten veel meer worden betrokken bij het beleid en de besluitvorming in Den Haag. Zo kan de legitimiteit van een nieuw kabinet worden bevorderd. Het nieuwe kabinet zal ... Lees meer ››

Advies verkiezingen bij gemeentelijke herindeling

8-4-2010
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft advies uitgebracht over het houden van verkiezingen na een gemeentelijke herindeling in relatie tot de zittingsduur van de gemeenteraad. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rob en ook de ... Lees meer ››

Reactie staatssecretaris over informatieadvies

24-3-2010
Staatssecretaris A.Th.B. Bijleveld-Schouten heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer uitvoering gereageerd op het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor Cultuur in 2008 hebben uitgebracht. Digitaal ... Lees meer ››

Vertrouwen op democratie

17-2-2010
De kloof tussen de politiek en de samenleving is onaanvaardbaar groot. Dat tast het gezag van de overheid aan. De verticaal georganiseerde politieke instituties moeten nieuwe verbindingen met de burgers aangaan. Die opereren niet langs verticale, maar langs horizontale lijnen. ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Slagvaardig bestuur

12-1-2010
Het kabinet heeft gereageerd op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur over verbetering van de slagvaardigheid van het openbaar bestuur. In het advies staan aanbevelingen op het niveau van de rijksoverheid, over samenwerking tussen de bestuurslagen en ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Evaluatie Rob 2005-2008

19-11-2009
De minister van BZK heeft gereageerd op de Evaluatie die de Raad voor het openbaar bestuur heeft gehouden over de periode 2005 2008. De minister onderschrijft dat bij de toekomstige advisering systematisch het burgerperspectief en de internationale dimensie in de beschouwing moeten ... Lees meer ››

Rapport Innovations in sub-national government in Europe

19-11-2009
Van 15 t/m 17 november 2009 vond in Utrecht de ministeriële conferentie plaats van de Raad van Europa. De titel van deze conferentie luidde Good governance at local and regional level in turbulent times: the challenge of change. De thema's ... Lees meer ››

Naar een samenhangend overheidsbestuur

10-11-2009
Ongeveer honderd mensen bezochten op 4 november het symposium in de Oude Raadzaal 'Meer eenheid in het regeringsbeleid?', georganiseerd door de Rob en het ministerie van BZK. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, ging in op de ... Lees meer ››

Rob-lezing 2009: Hollandse burger of Romein

1-11-2009
Op 8 september sprak Mark Elchardus de Rob-lezing 2009 uit in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Elchardus is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hij gaf zijn lezing de titel mee: Hollandse burger of Romein; privésfeer, publieke sfeer ... Lees meer ››

Advies ingrijpingsbevoegdheid jeugdzorg

29-10-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd en Gezin over de wijze waarop provincies zouden kunnen ingrijpen als vanuit gemeenten een bovengemiddeld beroep op ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Buiten de gebaande paden

27-10-2009
Het kabinet heeft veel waardering voor de wijze waarop de Raad voor het openbaar bestuur, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zijn gekomen tot hun advies Buiten de gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid.Het kabinet ... Lees meer ››

Werkprogramma 2010 Rob

16-9-2009
Het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur voor 2010 is vastgesteld. Het eerste advies zal gaan over het vertrouwen van burgers in het bestuur in relatie tot legitimiteit en democratie. Andere belangrijke adviesthema's zijn de organisatie van de ... Lees meer ››

Advies concept-Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

31-8-2009
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een kort briefadvies uitgebracht over de concept-Deltawet. De raden ondersteunen de instelling van een apart Deltafonds, van een Deltaprogramma en van een Deltaregisseur. ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 2005-2008

20-7-2009
De Kaderwet Adviescolleges schrijft voor dat de Raad zijn werkzaamheden elke vier jaar evalueert. In de evaluatie kijkt de Raad zelf terug op zijn functioneren in de afgelopen vier jaar. Zijn hoofdconclusie is: verbetering van de kwaliteit van de adviezen ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Beter besturen bij rampen

10-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies Beter besturen bij rampen. Het kabinet regelt een slagvaardigere besluitvorming bij crises en rampen. Op nationaal niveau krijgt het ministerieel beleidsteam de status van ministeriële commissie, die bij meerderheid van stemmen kan ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies over informatiehuishouding

7-7-2009
De Raad voor het openbaar bestuur heeft samen met de Raad voor cultuur in maart 2008 het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde uitgebracht. Het kabinet reageert daar nu op. Het kabinet deelt de zorg met betrekking tot het op orde hebben &... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Bevolkingsdaling

6-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën' dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen in maart 2008 hebben uitgebracht. Het kabinet onderschrijft de ... Lees meer ››

Het wegen van publieke waarden

18-6-2009
Op 18 juni hebben de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jos van Kemenade, en de Rob-leden Frank Kerckhaert, Arno Korsten, Anne Lize van der Stoel, Cees Versteden en Sjoerd Zijlstra afscheid genomen. Dat gebeurde met een symposium over '... Lees meer ››

Sneeuwwitje en de zeven dwergen

12-6-2009
In 2001 schreef scheidend Rob-voorzitter Jos van Kemenade het artikel Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Het arikel is nog steeds actueel. In een bijzondere publicatie die op 18 juni 2009 verschijnt, wordt aan dit artikel gerefereerd. Lees meer ››

Slagvaardig bestuur

10-6-2009
Een slagvaardigere overheid ligt binnen bereik. De afgelopen jaren is al vooruitgang geboekt. Barrières binnen de rijksoverheid, in de samenwerking tussen bestuurslagen en als gevolg van juridisering kunnen worden geslecht. Voortzetting van het programma-ministerschap is wenselijk.De Raad voor ... Lees meer ››

Kabinetsreactie op het advies over de CdK

9-6-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies over de positie van de commissaris van de Koningin als rijksorgaan: De burgemeester van de provincie? Het kabinet vindt dat de CdK niet dezelfde positie heeft als de burgemeester. Het kabinet beveelt aan ... Lees meer ››

Buiten de gebaande paden

19-5-2009
Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging. Ook onveiligheid in het verkeer, slechte arbeidsomstandigheden en huisvesting ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2008

14-5-2009
In het verslag legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2008. Teruggeblikt wordt op spraakmakende adviezen zoals Bevolkingsdaling, Besturen over grenzen en Beter besturen bij rampen. In het verslag wordt ook aandacht besteed ... Lees meer ››

Advies Democratie vereist partijdigheid

28-4-2009
Politieke partijen moeten zich veel nadrukkelijker programmatisch profileren. Partijen in en rond het midden zijn de afgelopen decennia teveel op elkaar gaan lijken. Partijen moeten ook nieuwe verbindingen met de samenleving aangaan. Niet alleen leden, maar ook donateurs moeten de ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Besturen over grenzen

11-12-2008
Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies 'Besturen over grenzen; opgave voor alle bestuurslagen'. Verschillende aanbevelingen uit dit advies over grensoverschrijdende samenwerking zijn door het kabinet overgenomen. Het gaat daarbij om de regierol die de minister van BZK in samenwerking ... Lees meer ››

Advies Code goed openbaar bestuur

8-12-2008
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een kort advies uitgebracht over de Code goed openbaar bestuur. De Raad adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld en het aspect van de relatie overheid-burger beter over het ... Lees meer ››

Reactie Rob op nota Kwaliteit van de verbinding

25-11-2008
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad voor het openbaar bestuur gereageerd op de nota over het adviesstelsel die de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Rob gaat onder andere in op het belang van ongevraagde ... Lees meer ››

Advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

29-9-2008
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen met betrekking tot de BES-eilanden. Het gaat om het voorstel van Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba (... Lees meer ››

Werkprogramma 2009

16-9-2008
In 2009 gaat de Rob voort met het advies over slagvaardigheid van bestuur. Over integraliteit van het openbaar bestuur brengt de Rob in 2009 een essaybundel uit. In het kader van 'democratie en vertrouwen' verschijnt een advies over politieke partijen. Verder staat ... Lees meer ››

Rob-lezing 2008

10-9-2008
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 9 september hield bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en columniste Evelien Tonkens de zesde Rob-lezing. Het thema 'Herwaardering van professionals, maar hoe?' leverde een levendige paneldiscussie op. Een uitgebreide versie van deze Rob-lezing kunt u hier ... Lees meer ››

Beter besturen bij rampen en crises

10-7-2008
Helderheid en eenvoud moeten voorop staan in de verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bestuur, organisatie en wetgeving zijn nu te ingewikkeld en niet consistent. Bij een nationale crisis moet de minister-president meer bevoegdheden krijgen. Op nationaal niveau moet er bovendien éé... Lees meer ››

Besturen over grenzen

14-5-2008
Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebieden. Het ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2007

13-5-2008
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2007. Ook dit jaar stond het begrip 'vertrouwen' centraal. Dat klonk bijvoorbeeld door in het advies over differentiatie in het openbaar bestuur; vertrouwen tussen de bestuurslagen ligt ... Lees meer ››

Bevolkingsdaling

31-3-2008
Gemeenten in krimpende regio's moeten accepteren dat hun bevolking daalt. Ontkenning van en verzet tegen een krimpende bevolking is contraproductief. Acceptatie is niet hetzelfde als lijdzaam toezien. Bestuurders moeten investeren in de leefbaarheid van hun gemeente. Ingrijpende herstructurering van ... Lees meer ››

Informatie: grondstof met toekomstwaarde

30-3-2008
De aandacht voor een goede en betrouwbare informatiehuishouding schiet bij de overheid structureel tekort. Dit is een oud probleem dat wordt versterkt door voortschrijdende digitalisering. Als wordt doorgegaan op dezelfde weg ligt een informatie-infarct in het verschiet. Dit betekent onvermijdelijk ... Lees meer ››

In dienst van het publiek belang

3-3-2008
Op 7 juni 2007 organiseerden de Rob en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een symposium onder het motto 'In dienst van het publiek belang'. De aanwezigen bogen zich over de eigen aard van de overheid en wat die betekent voor ... Lees meer ››

GROS Dossier

4-1-2008
In dit GROS Dossier is naast het advies "Besturen over grenzen" een aantal andere documenten opgenomen. In de aanloop naar het uitbrengen van het advies heeft de Raad voor het openbaar bestuur regioconferenties georganiseerd in Kleve (28 november 2007) en in Tilburg (12 ... Lees meer ››

Wetsvoorstel veiligheidsregio’s weinig ambitieus

20-12-2007
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt het ambitieniveau van het Wetsvoorstel veiligheidsregio's te bescheiden. Een aantal taken wordt geregionaliseerd. Bij de politie daarentegen blijft gewenste lokalisering uit. Dat schrijft de Raad aan de Vaste commissie voor Binnenlandse ... Lees meer ››

Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden

17-12-2007
Gelet op artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges verzoek ik u hierbij advies uit te brengen over een bijzondere vorm van bestuurlijke samenwerking, namelijk de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking in de landsgrensregio's. Het betreft hierbij de samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en/... Lees meer ››

Werkprogramma Rob 2008

16-11-2007
In 2008 gaat de Rob voort met de adviezen over grensoverschrijdende samenwerking en over bevolkingsdaling. Nieuwe onderwerpen zijn: ministeriële verantwoordelijkheid en collegialiteit; het imago van 'de ambtenaar'; integraliteit van het openbaar bestuur; democratie en vertrouwen, sturen op cultuur; positionering van ... Lees meer ››

25 jaar Nationale Ombudsman

5-11-2007
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale Ombudsman is een feestbundel verschenen. Pieter de Jong, senior-adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft daaraan een bijdrage geleverd. In de bijgevoegde brochure 'Werken aan behoorlijkheid' is een samenvatting ... Lees meer ››

Rob-lezing 2007

4-10-2007
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 11 september hield filosoof Ad Verbrugge de vijfde Rob-lezing.Het thema 'Tussen kosmopolitisme en provincialisme' zorgde voor een levendige discussie met het panel. De bijeenkomst werd gehouden in Sociëteit De Witte. Hieronder vindt ... Lees meer ››

Toekomst adviesstelsel

6-8-2007
De voorzitters van de strategische adviesraden, onder wie de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, hebben zich per brief gericht tot de secretaris-generaal Vernieuwing rijksdienst, de heer R. Bekker. Zij benadrukken daarin het belang van de vaste adviesraden ... Lees meer ››

De gedifferentieerde eenheidsstaat

30-5-2007
De vraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Raad voor het openbaar bestuur om te adviseren over het thema differentiatie heeft in de loop van de onderzoeksperiode een steeds grotere actualiteits waarde gekregen. Differentiatie is in ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2006

1-4-2007
Het centrale begrip in het advieskader (2006-2009) van de Raad is het begrip 'vertrouwen'. Dit begrip kan op vele manieren worden benaderd. In zijn adviezen en overige activiteiten in 2006 heeft de Raad aandacht geschonken aan drie invalshoeken: Het vertrouwen van ... Lees meer ››

Binnenhof van binnenuit

1-4-2007
Maandag 2 april 2007 ontving Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de Oude Zaal van de Tweede Kamer het eerste exemplaar van rapport 'Binnenhof van binnenuit'. In dit zogenaamde Parlementsonderzoek 2006 staan de opvattingen centraal die de Tweede Kamerleden hebben over hun rol en functioneren. ... Lees meer ››

Open huishouding van de provincie

21-2-2007
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) vinden dat de provincies hun open huishouding moeten behouden. De VNG hield onlangs een pleidooi voor het invoeren van een gesloten huishouding voor ... Lees meer ››

Twee randstadprovincies beter dan een

15-1-2007
Eén Randstadprovincie verscherpt de bestuurlijke tegenstellingen tussen de Randstad en de 'rest' van het land en zal tevens leiden tot competentieverschillen tussen het ene Randstadbestuur en de rijksoverheid. Dat schrijven Rob-voorzitter Jos van Kemenade, Rob-lid Hanneke M&... Lees meer ››

Brief aan informateur: vertrouwen in bestuur vergroten

8-1-2007
Vertrouwen van burgers in de overheid. Investeren in vertrouwen blijft ook in de komende kabinetsperiode noodzakelijk. Mede vanuit dat vertrekpunt heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur in de afgelopen jaren een aantal adviezen uitgebracht die erop zijn gericht de ... Lees meer ››

Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur

18-12-2006
De Raad heeft het initiatief genomen tot een publicatie over de vertrouwensproblematiek in het openbaar bestuur. De titel van het boek is 'Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies'. Het boek is op 18 december gepresenteerd in Den ... Lees meer ››

Advies Sociale preventie: bestuur en beleid aan de voorkant van veiligheid

21-11-2006
Sociale preventie is een breed concept. Het gaat om preventieve beleidsmaatregelen op het brede, sociale domein. Het doel van 'sociale preventie' is te voorkomen dat individuen, buurten en groepen (verder) 'afglijden'. Uit een oogpunt van helderheid en ter voorkoming van ... Lees meer ››

Werkprogramma Rob 2007

11-11-2006
Dit is het elfde werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Het is het derde werkprogramma voor de derde Raadsperiode van vier jaar. Lees meer ››

Bestuur op maat Advies over het middenbestuur

1-11-2006
Op 25 september is het advies 'Bestuur op maat' verschenen van de Raad voor het openbaar bestuur over het middenbestuur. Het eerste exemplaar van het advies is overhangdigd aan de minister van BZK, de heer J.W. Remkes. Lees meer ››

Rob-lezing 2006

1-10-2006
Op dinsdag 12 september 2006 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in sociëteit 'De Witte' te Den Haag voor de vierde maal de Rob-lezing, voor ruim 100 belangstellenden. Het thema was: 'Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur'. De ... Lees meer ››

Advies strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren

26-9-2006
Op 26 september 2006 is het advies verschenen over het wetsvoorstel van de regering dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren regelt. Het advies is aangeboden aan minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Remkes van BZK. In het advies schaart ... Lees meer ››

Benoemingen in het openbaar bestuur

1-7-2006
Transparantere benoemingsprocedures in het openbaar bestuur kunnen het politieke en maatschappelijke vertrouwen in de wijze waarop benoemingen in het openbaar bestuur tot stand komen en zijn gekomen, vergroten. Daardoor kan bovendien de kans op hype-achtige en door achterdocht gedreven aandacht ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2005

1-6-2006
In het Werkprogramma 2005 van de Raad voor het openbaar bestuur is gesteld dat de raad in 2005 nadrukkelijk een heldere focus wilde formuleren, en dat de Raad meer aandacht wilde schenken aan de nazorg en doorwerking van de adviezen. De actualiteit ... Lees meer ››

Verschil moet er zijn

1-4-2006
De Raad voor het openbaar bestuur heeft aan de regering advies uitgebracht over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel voor wetgeving en bestuur. In het advies ('Verschil moet er zijn') neemt de Raad afstand van 'angstvallig gelijkheidsdenken'. Lees meer ››

De rol van de Commissaris van de Koningin als rijksorgaan

31-3-2006
Voortschrijdende staatsrechtelijke en bestuurlijke ontwikkelingen nopen tot een modernisering van het ambt van Commissaris van de Koningin (hierna: Commissaris). Dit schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het advies De burgemeester van de provincie? dat onlangs is aangeboden ... Lees meer ››

Natuurlijk gezag

1-12-2005
Aanleiding voor het advies is de onvrede over de bestaande bestuurlijke structuur voor de Waddenzee, die ook door de commissie-Meijer in 2004 is gesignaleerd. Dit advies is tot stand gekomen samen met de Raad voor de Wadden. Lees meer ››

Tussen oorlog en vrede

1-12-2005
Door de dreiging van terroristische aanslagen bevinden we ons 'tussen oorlog en vrede' waarbij niet altijd duidelijk is hoe de overheid moet reageren. Nieuwe wetgeving, die weinig samenhang vertoont, is niet altijd effectief en dreigt bovendien de vrijheid van burgers ... Lees meer ››

Rob-lezing 2005

15-9-2005
Democratie tussen rationaliteit en spiritualiteit, Verslag van de derde Rob-lezing Op dinsdag 13 september 2005 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in sociëteit 'De Witte' te Den Haag voor de derde maal de zogenaamde Rob-lezing, voor ruim 125 belangstellenden. Het ... Lees meer ››

Over de staat van de democratie

1-9-2005
Aanleiding tot dit advies was de stagnatie van een aantal bestuurlijke vernieuwingsprojecten (gekozen burgemeester, wijziging kiesstelsel) en het onbehagen in de Nederlandse politiek zoals dat onder andere in (beschouwingen over) de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet tot ... Lees meer ››

Niet teveel gevraagd!

1-9-2005
Ministers beantwoorden vragen van Kamerleden over zaken waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, harder en minder toeschietelijk dan voorheen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Niet teveel gevraagd!' van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dat vrijdag 10 juni is aangeboden ... Lees meer ››

Autonoom of automaat?

1-8-2005
Op 8 september is het gezamenlijke advies van de Rob en Rfv verschenen over gemeentelijke autonomie. Het advies, getiteld 'Autonoom of automaat?' is uitgebracht op verzoek van de vaste commissie voor BZK van de Tweede Kamer. In het advies gaan ... Lees meer ››

Adviseren aan de andere overheid

1-6-2005
Op 16 juni 2005 organiseerden de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor het openbaar bestuur een invitational conference over het onderwerp 'Adviseren aan de andere overheid'.Met het symposium en deze gelijknamige bundel die daarvan de geschreven neerslag ... Lees meer ››

Burgers betrekken

1-5-2005
In zijn brief van 3 maart 2004 vroeg de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de heer De Graaf, advies over de versterking van de representatieve democratie. Een belangrijk onderdeel uit de adviesaanvraag betrof de vraag naar de mogelijkheden van vormen van ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2004

1-4-2005
Voor u ligt het Jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur. De Kaderwet adviescolleges schrijft voor in artikel 12 dat iedere adviesraad jaarlijks voor 1 april een verslag doet van zijn werkzaamheden van het voorafgaande jaar. Dat is een goede traditie ... Lees meer ››

Nationale coördinatie van EU-beleid: een politiek en proactief proces

15-12-2004
De Raad voor het openbaar bestuur heeft een advies uitgebracht over de nationale coördinatie van EU-beleid. Het advies gaat in op de interdepartementale coördinatie, de rol van het parlement en de betrokkenheid van decentrale overheden. De ... Lees meer ››

Commentaar op het rapport 'Een herkenbare staat' van de werkgroep-Kohnstamm

1-12-2004
Op 9 juli jl. stuurde het kabinet het eindrapport van de IBO-werkgroep (de 'werkgroep-Kohnstamm') die onderzoek deed naar 'Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau', naar de Tweede Kamer. Bij die gelegenheid liet het kabinet weten tot 1 januari 2005 ruimte te willen bieden voor een ... Lees meer ››

Commentaar op de wetsvoorstellen gekozen burgemeester

1-12-2004
Bij brief van 17 november jl. wordt de Raad door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de gelegenheid gesteld een eventuele reactie te geven op de wetvoorstellen Wet introductie gekozen burgemeester en de Wet verkiezing burgemeester (Kamerstukken 29 864). In ... Lees meer ››

Democratische vergezichten

1-12-2004
De Raad voor het openbaar bestuur heeft tot taak regering en parlement te adviseren over het doelmatig en doeltreffend functioneren en de inrichting van de overheid met bijzondere aandacht voor de uitgangspunten van de democratische rechtstaat. Het zal duidelijk zijn ... Lees meer ››

Rob-lezing 2004

1-11-2004
Op 16 september 2004 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in sociëteit 'De Witte' te Den Haag voor de tweede maal de zogenaamde Roblezing, voor ruim 60 belangstellenden. Het thema was 'Integratie en differentiatie in de Europese Unie'. De lezing ... Lees meer ››

Burgers betrokken, betrokken burgers

1-11-2004
In de brief van 3 maart 2004 vraagt de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de heer De Graaf, advies over de mogelijkheden van burgerparticipatie voor de versterking van de representatieve democratie. De Raad is van mening dat het betrekken van burgers ... Lees meer ››

Werkprogramma 2005

1-11-2004
Voor u ligt het negende werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur. Dat is het eerste werkprogramma voor de derde periode van de Raad. Op het moment van het schrijven van dit programma heeft de Raad juist zijn tweede ... Lees meer ››

Goede Raad?

1-9-2004
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) rondt dit jaar zijn tweede zittingsperiode af. De Rob is één van de vaste adviescolleges die vallen onder de Kaderwet. De Kaderwet adviesraden dateert van 1996. De Rob is sinds 1 januari 1997 actief (Wet op ... Lees meer ››

De GHORdiaanse knoop doorgehakt.

1-7-2004
Veiligheid is een onderwerp dat in deze tijd voortdurend op de politieke agenda staat. Waarom dat zo is, is helaas maar al te duidelijk. De aanslag op 11 september 2001 in New York en op 11 maart 2004 in Madrid, de voortdurende dreiging met ... Lees meer ››

Commentaar op 'De Schaduwmacht'

1-6-2004
In de brief van 3 maart 2004 vraagt de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de heer De Graaf, advies over de mogelijkheden van burgerparticipatie voor de versterking van de representatieve democratie. De Raad is van mening dat het betrekken van burgers ... Lees meer ››

Commentaar op conceptwetsvoorstellen gekozen burgemeester

1-5-2004
Bij brief van 7 april 2004 (kenmerk IGB2004/59603) heeft u de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd commentaar te geven op het conceptwetsvoorstel Wet introductie gekozen burgemeester en het conceptwetsvoorstel Wet verkiezing burgemeester. In de brief wordt een uiterste adviestermijn genoemd ... Lees meer ››

Cultuur met een FORS postuur

1-3-2004
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een brief d.d. 6 december 2002 te adviseren over de organisatiecultuur van de rijksdienst. De minister van BZK vraagt de Raad specifiek in te ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2003

1-3-2004
Bijgaand treft u aan het zevende jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur.In het jaar 2003 trad binnen een korte periode voor de tweede maal een nieuw kabinet aan. De Kamerverkiezing van januari 2003 liet opnieuw grote verschuivingen te zien, ... Lees meer ››

Naar meer herkenbare kandidaten

1-1-2004
In het onderhavige advies beoogt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een antwoord te geven op de adviesaanvraag van 28 november 2003 van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Daarin wordt de Raad gevraagd te adviseren over de hoofdlijnennotitie 'Naar ... Lees meer ››

Trias Informatica

1-1-2004
Op woensdag 26 november 2003 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur het symposium Trias Informatica. Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van het gelijknamige advies, dat op 16 juli 2003 aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties werd aangeboden. In totaal waren ... Lees meer ››

Andere openbare lichamen in de Grondwet

1-12-2003
Het onderhavige advies vormt het sluitstuk van de advisering van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over 'modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet'. Dit advies handelt over de 'overige' onderwerpen die thans geregeld zijn in hoofdstuk 7 van de Grondwet ... Lees meer ››

De gekozen burgemeester: een kwestie van kiezen

1-11-2003
Met het voorliggende advies geeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevolg aan de uitnodiging van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties om commentaar te geven op de Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemeester. Lees meer ››

Grondwet en openbaar bestuur

1-11-2003
De voorliggende bundel is een vervolg op de twee adviezen die de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vorig jaar heeft uitgebracht over 'modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet'. Het eerste advies, getiteld Het openbaar bestuur in de Grondwet, is ... Lees meer ››

Rob-lezing 2003

1-11-2003
Op 11 september 2003 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) voor de eerste maal de zogenaamde Rob-lezing, voor ruim tachtig belangstellenden. De lezing werd gehouden door prof. dr. James C. Kennedy, sinds 1 september 2003 hoogleraar Nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit ... Lees meer ››

Laag voor laag

1-11-2003
In maart 2003 publiceerde de Raad voor het openbaar bestuur twee adviezen die betrekking hebben op de verdergaande regionalisering van het openbaar bestuur. Het eerste advies heeft betrekking op de toekomst van de kaderwet bestuur in stedelijke regios en draagt de ... Lees meer ››

Binnengemeentelijke decentralisatie

1-9-2003
Op 16 juli 2002 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.G. de Vries, de Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur advies gevraagd inzake binnengemeentelijke decentralisatie. Met deze brief beogen beide ... Lees meer ››

Politiek en Media Pleidooi voor een LAT-relatie

1-9-2003
Ontideologisering, individualisering, de relatieve afname van het belang van het parlement als centrum van representatieve democratie, de intrede van de commercie in de media: factoren die ten grondslag liggen aan de veranderingen in politiek en media. Deze veranderingen roepen vragen ... Lees meer ››

Werkprogramma 2004

1-9-2003
Voor u ligt het werkprogramma van de Raad voor het openbaar bestuur voor het jaar 2004. Dit programma is opgesteld op basis van een tweetal brieven van de beide ministers van het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en op basis ... Lees meer ››

Grondrechten in veiligheid

1-9-2003
Het thema veiligheid heeft de laatste tijd een prominente plaats gekregen op de maatschappelijke en politieke agenda. Gevoelens van onveiligheid van burgers geven voeding aan een breed gedeeld onbehagen over de prestaties van de overheid. Burgers eisen van de overheid ... Lees meer ››

Trias informatica ICT en overheid in vogelvlucht

1-7-2003
De Raad voor het openbaar bestuur adviseert in dit advies over de in zijn ogen noodzakelijk strategische kernbeslissingen op het terrein van het overheidsinformatiebeleid. De betekenis en mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) dreigen van de politieke agenda te verdwijnen. ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2002

1-3-2003
Bijgaand treft u aan het zesde jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur. Het jaar 2002 was voor het openbaar bestuur een roerig jaar. Twee keer een kabinetsval, gemeenteraadsverkiezingen, Tweede kamerverkiezingen die historisch gezien tot ongekende politieke verschuivingen aanleiding hebben ... Lees meer ››

Legio voor de regio

1-2-2003
Met dit advies voldoet de Raad aan een eerder gedane toezegging in het advies over het Wetsvoorstel bestuur in stedelijke regio's om te komen tot voorstellen voor de bestuurlijke organisatie van bovenlokale en regionale problemen. Lees meer ››

Veiligheid op niveau

1-2-2003
Met het advies Veiligheid op niveau geeft de Raad nader antwoord op de adviesaanvraag van 18 januari 2002 over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's. De Raad adviseerde over dit onderwerp al eerder op 19 april 2002. In dat deeladvies kondigde de Raad ... Lees meer ››

Provincies en gemeenten in de Grondwet

1-12-2002
Het voorliggende advies is het vervolg van het eerste advies (mei 2002) van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op de adviesaanvraag van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 'modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet', dat handelt ... Lees meer ››

Na Paars: Een nieuwe sturingslogica?

1-11-2002
Op 22 mei 2002 een week na de Kamerverkiezingen die voor een politieke aardverschuiving hadden gezorgd organiseerden de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in Den Haag een congres onder de titel 'Na Paars: een nieuwe ... Lees meer ››

Presteren door leren

1-10-2002
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd te adviseren over de mogelijkheden van het instrument benchmarking tegen de achtergrond van eigentijdse interbestuurlijke verantwoordingsverhoudingen. Het gaat de minister hierbij om toepassingsmogelijkheden van ... Lees meer ››

Werkprogramma 2003

1-9-2002
Na een roerige periode in de Nederlandse politiek is in de maand juli een nieuw kabinet aangetreden. Een kabinet dat zichzelf onder andere tot taak heeft gesteld te werken aan het herstel van vertrouwen tussen overheid en samenleving. Vertrouwen in ... Lees meer ››

Het openbaar bestuur in de Grondwet

1-5-2002
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd te adviseren over modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet dat handelt over provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Lees meer ››

Partners in veiligheid

1-4-2002
Dit advies van de Raad voor het openbaar bestuur beoogt een bijdrage te leveren aan het voorgenomen Integraal Veiligheidsprogramma 2003-2006. Lees meer ››

Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's

1-4-2002
De aanleiding van de discussie over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's ligt in diverse rampen (Enschede, Volendam) die zich hebben voorgedaan en de ver­schil­lende rapporten die naar aanleiding daarvan zijn verschenen. Lees meer ››

Jaarverslag Rob 2001

1-4-2002
Bijgaand treft u aan het vijfde jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dit vijfde jaar was voor de Raad een jaar van veel veranderingen. Aan het eind van 2000 presenteerde de Raad zijn wettelijk verplichte evaluatie over de ... Lees meer ››

Primaat in de polder

1-3-2002
"In dit advies wordt onder het politiek primaat verstaan het recht en de plicht Lees meer ››

Advies wetsvoorstel bestuur in stedelijke regio's

1-1-2002
Bij brief van 30 november 2001 verzocht de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur commentaar te geven op het wetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke regio's' (kamerstuk 28 095). De Raad stelt het op prijs dat de ... Lees meer ››

Water in orde

1-12-2001
De Raad voor het openbaar bestuur is gevraagd te adviseren over de invulling van bestuurlijk-organisatorische aspecten van waterbeleid. Daarbij is de Raad gevraagd specifiek in te gaan op de volgende aspecten: operationalisering van de bestuurlijk-organisatorische aanpak van het rapport 'Waterbeleid ... Lees meer ››

Advies Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

1-12-2001
In 1997 is de Kaderwet Adviescolleges in werking getreden. Die wet vormde het sluitstuk van een omvangrijke herziening van het adviesstelsel. Vanwege de wettelijke verplichting na vier jaar de wet te evalueren, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ... Lees meer ››

Steden zonder muren

1-11-2001
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen zijn gevraagd te adviseren over een optimalisatie van de uitwerking van het stelsel grotestedenbeleid (GSB). Daarnaast is de Raden gevraagd om specifiek in te gaan ... Lees meer ››

Werkprogramma 2002, Advieskader 2002 - 2005

1-9-2001
Het openbaar bestuur staat in de komende jaren voor boeiende uitdagingen. Er is een groot aantal maatschappelijke vragen dat dringend om een oplossing vraagt. Er is een toenemende schaarste aan fysieke ruimte om alle functies die nodig en wenselijk zijn ... Lees meer ››

Taakontwikkeling politie

1-7-2001
Hierbij biedt de Raad voor het openbaar bestuur u het advies aan over de taakontwikkeling van de politie. In uw adviesaanvraag van 10 juli 2000 verzoekt u de Raad binnen het thema publiek-private veiligheidszorg expliciet in te gaan op het vraagstuk van ... Lees meer ››

Advies Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

1-6-2001
Het ontwerp wetsvoorstel betreft een aanvulling van de Awb met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen. Het voorstel is een uitwerking van de wens van het kabinet om wettelijke belemmeringen voor elektronische besluitvorming weg te nemen. ... Lees meer ››

Veiligheidsconstructie

1-5-2001
Deze voorstudie is bedoeld als achtergrond voor een voorgenomen advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de taakontwikkeling van de politie. De directe aanleiding is de adviesaanvraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 10 juli 2000 ... Lees meer ››

Etniciteit, binding en burgerschap

1-4-2001
De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op 2 november 2000 gevraagd hem van advies te dienen over de bestuurlijke instrumenten die effectief kunnen bijdragen aan de verbetering van mogelijkheden tot sociale en politieke ... Lees meer ››

De cultuur van dualisering

1-3-2001
"Aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is gevraagd te reageren op het 'Voorontwerp van de wet dualisering gemeentebestuur'. Dit voorontwerp is een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet waarin ... Lees meer ››

Jaarverslag 2000

1-3-2001
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Zoals uit dit verslag blijkt is het een jaar met een hoge productie geweest. Dit ondanks het feit dat gedurende een belangrijk deel van het jaar ... Lees meer ››

Decentralisatie: De kunst van het overlaten

1-1-2001
Op 29 januari 2001 organiseerden de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) gezamenlijk een symposium over decentralisatie. De aanleiding vormde het advies De kunst van het overlaten; maatwerk in decentralisatie dat beide Raden ... Lees meer ››

Reorganisatie rechterlijke macht

1-12-2000
De Raad voor het openbaar bestuur heeft als wettelijke taakopdracht Regering en Staten-Generaal te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid, met het oog op het vergroten van haar doeltreffendheid en doelmatigheid en met bijzondere aandacht voor ... Lees meer ››

Stilstaan bij het regionaal verkeer en vervoer

1-11-2000
Op het gebied van het regionaal verkeer en vervoer zijn er op dit moment grote problemen te constateren. Economische, technologische en demografische processen hebben in onderlinge wisselwerking bijgedragen aan een enorme mobiliteitsgroei, met name op de weg. Op regionaal niveau ... Lees meer ››

Heeft de Rob ertoe gedaan? Evaluatie van de Rob 1997 - 2000

1-11-2000
De Kaderwet adviescolleges verplicht adviescolleges om tenminste elke vier jaar een evaluatieverslag over de eigen taakvervulling aan de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de beide Kamers van de Staten-Generaal te zenden. Dit rapport betreft ... Lees meer ››

Advies ontwerp Nota Wonen

1-10-2000
Hierbij biedt de Raad voor het openbaar bestuur u het advies aan over de ontwerp Nota Wonen: 'Mensen, wensen, wonen'. U vraagt de Raad in zijn advies met name in te gaan op het sturingsmodel, de positie van gemeenten ... Lees meer ››

De kunst van het overlaten

1-9-2000
"Het hierna volgende advies is het antwoord van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen op de adviesvraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 1999 over nieuwe mogelijkheden van decentralisatie. ... Lees meer ››

Advies over de meerjarennota emancipatiebeleid

1-9-2000
De Raad is van mening dat het een voor een beantwoorden van de vragen uit de adviesaanvraag leidt tot een herhaling van zetten. De Raad onderschrijft namelijk de analyse van de stand van zaken en de geschetste beleidsrichtingen uit de ... Lees meer ››

Werkprogramma 2001

1-9-2000
Dit werkprogramma wordt vastgesteld op een moment dat de Raad bezig is met een afronding van zijn eerste termijn van vier jaren. De evaluatie van deze periode is in volle gang. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Wel mag ... Lees meer ››

Bestuurlijke samenwerking en democratische controle

1-6-2000
Het aantal samenwerkingsverbanden waarin overheden onderling of overheden met private partijen samenwerken neemt in aantal en in variëteit toe. Veelal treden privaatrechtelijke vormen van samenwerking (zoals bijvoorbeeld bestuursakkoorden, PPS, of contracten) daarbij in de plaats van samenwerking op publiekrechtelijke ... Lees meer ››

Helder als glas

1-6-2000
De Raad is gevraagd antwoord te geven op de vraag wat burgers onder kwaliteit verstaan en hoe zij de kwaliteit van het overheidsoptreden ervaren en beoordelen. Kwaliteit kan worden gezien als de mate van overeenstemming tussen wensen en werkelijkheid. In ... Lees meer ››

Staat van de jeugd?

1-3-2000
Jongeren hebben de belangstelling van de overheid. De jeugd staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze belangstelling komt voort uit de bezorgdheid van velen over de hedendaagse jongeren. Het gangbare beeld is dat jongeren niet meer betrokken zijn ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 1999

1-3-2000
Voor u ligt het derde jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Zoals uit dit verslag wel zal blijken is het voor de Raad en zijn ondersteunend apparaat een jaar met veel veranderingen geweest. Die veranderingen betroffen zowel ... Lees meer ››

De Overheid in beeld

1-3-2000
Welk beeld hebben jongeren van de overheid? Een vraag waarop de Raad voor het openbaar bestuur graag antwoord wil hebben vanuit een voornemen ook de stem van jonge burgers een plaats te geven in het debat over de (veranderende) rol ... Lees meer ››

ICT en het recht om anoniem te zijn

1-1-2000
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een steeds groter deel van onze economie. Digitalisering van informatie heeft invloed op de inrichting van de samenleving. Niet ICT in het algemeen, maar ICTontwikkelingen in relatie tot de privacy, vanuit oogpunt van burger en ... Lees meer ››

Op het toneel en achter de coulissen

1-12-1999
De positie en het functioneren van het openbaar bestuur is een thema waarover veelvuldig wordt gediscussieerd. Ook het lokaal bestuur ontkomt daaraan niet. Enerzijds is er sprake van een uitdijend takenpakket, anderzijds is er sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheid ... Lees meer ››

Samen werken aan veiligheid

1-12-1999
De rampenbestrijding vergt meer bestuurlijke en financiële aandacht. Voor een gewenste kwaliteitsverbetering worden meer geldmiddelen ter beschikking gesteld. Met het oog op een betere samenwerking wordt in ieder geval territoriale congruentie van de grenzen van de verschillende samenwerkingsverbanden wenselijk ... Lees meer ››

Het bestuurlijk kraakbeen

1-12-1999
De rol en taak van de provincies in het geheel van het Nederlands bestuurlijk stelsel is een onderwerp dat sterk in discussie is. Opvallend is dat er weinig eenduidigheid is in het debat. Er is in ieder geval geen duidelijke ... Lees meer ››

De provincie in het vizier

1-12-1999
De aandacht voor (verbetering van) de kwaliteit van de overheid en het overheidsoptreden neemt toe, onder andere onder invloed van veranderende eisen van burgers. In dat kader groeit de wens methodieken te ontwikkelen die het mogelijk maken jaarlijkse trends te ... Lees meer ››

De regiefunctie in gemeenten

1-12-1999
In aansluiting op het project 'Daar gaat de gemeente over' vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur om advies over de regierol van de gemeenten. De adviesaanvraag had een breed en open karakter. ... Lees meer ››

Werkprogramma 2000

1-9-1999
De Raad voor het openbaar bestuur is met zijn werkzaamheden gestart in het begin van het jaar 1997. De zittingsperiode van de Raad is 4 jaar. Dat betekent dat met de uitvoering van het thans voorliggende werkprogramma de eerste vierjaarsperiode van de ... Lees meer ››

Bijzondere opsporingsdiensten

1-6-1999
De minister van Justitie vroeg de Raad voor het openbaar bestuur te adviseren over een verbetering van de democratische controle op de bijzondere opsporingsdiensten en over de mogelijkheden bij de handhaving te kiezen tussen bestuurlijke dan wel strafrechtelijke handhaving. Over ... Lees meer ››

Retoriek en realiteit van het integratiebeleid

1-3-1999
Op 28 april 1998 vroeg de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de Rob hem te adviseren over de vraag hoe, gegeven de culturele en etnische diversiteit in de samenleving, de participatie van de minderheidsgroepen in alle geledingen van de maatschappij beter kan ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 1998

1-3-1999
Het jaar 1998 was het tweede levensjaar van de Raad voor het openbaar bestuur. In het vorige jaarverslag werd nog geconstateerd dat de Raad enige tijd nodig had ter opwarming. Terugblikkend op het verslagjaar 1998 kan de Raad, uitgaande van het aantal ... Lees meer ››

Kiezen zonder drempel

1-2-1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur bij brief van 29 september 1998 gevraagd advies uit te brengen over een concept-nota inzake een aanpassing van het kiesstelsel. Aanleiding voor de adviesaanvraag vormt het regeerakkoord. Daarin ... Lees meer ››

De grenzen van de Internetdemocratie

1-12-1998
De adviesaanvraag over Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en openbaar bestuur van 28 augustus 1997 was tweeledig (zie bijlage I). De eerste vraag betrof de relatie tussen ICT en de openbare dienstverlening. Dat heeft geresulteerd in het uitbrengen van het advies 'Dienen en ... Lees meer ››

De overheid de markt in- of uitprijzen?

1-12-1998
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de vraag of publieke dienstverlening onderhevig kan zijn aan marktwerking en, zo ja, onder welke voorwaarden. Ook ontvangt de minister graag advies ... Lees meer ››

Tussen staat en electoraat

1-9-1998
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over het vraagstuk van het draagvlak van politieke partijen, mede in relatie tot de kwaliteit van de politieke ambtsdragers. Aanleiding hiervoor was de constatering dat ... Lees meer ››

Wijken of herijken: nationaal bestuur en recht onder Europese invloed

1-9-1998
Dit Rob-advies kan worden gekarakteriseerd als een verkenning en een analyse van de verhouding tussen Europese integratie en nationaal - Nederlands- bestuur. De effecten die uitgaan van Europese integratie op de nationale beleidsruimte worden beschreven en beoordeeld. Onder nationale beleidsruimte ... Lees meer ››

Werkprogramma 1999

1-9-1998
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is opgericht met als wettelijke taak regering en Staten-Generaal te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid met het oog op het vergroten van haar doeltreffendheid en doelmatigheid en met ... Lees meer ››

De juridische gevolgen van Europese integratie voor het nationaal beleid

1-9-1998
Dat de invloed van het EG-recht de laatste jaren fors is toegenomen, zal niemand zijn ontgaan. Waren de gevolgen van de Europese integratie tot begin jaren tachtig vooral merkbaar op specifieke terreinen als landbouw, visserij en vervoer. Sinds die tijd ... Lees meer ››

Illegale Blijvers

1-4-1998
In dit ongevraagd advies wil de Raad voor het openbaar bestuur de aandacht vestigen op de situatie van illegale vreemdelingen in Nederland. Het vreemdelingenbeleid is de laatste decennia op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Zo is het voor verschillende groepen vreemdelingen ... Lees meer ››

Bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO

1-4-1998
Hierbij biedt de Raad voor het openbaar bestuur u, zoals aangekondigd per brief van 30 maart jl. een ongevraagd advies aan over de bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO. De ontwikkelingen na het overleg tussen kabinet en VNG van 23 februari ... Lees meer ››

Op de handhaving beschouwd

1-4-1998
In dit advies worden de implicaties van de verschuiving van een strafrechtelijke naar een bestuursrechtelijke aanpak 'op de handhaving' beschouwd. De Raad laat zien welke (organisatorische, bestuurlijke, juridische) onduidelijkheden ontstaan als gevolg van de toenemende verwevenheid tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke ... Lees meer ››

Dienen en verdienen met ICT

1-4-1998
In zijn brief van 6 januari 1997 aan de Rob schetst de minister van Binnenlandse Zaken een aantal ontwikkelingen betreffende de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) die van betekenis kunnen zijn voor de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. De vraagstelling ... Lees meer ››

Dienstverlening centraal

1-4-1998
"De Raad voor het openbaar bestuur heeft opdracht gegeven te onderzoeken wat de rol van Informatie- en communicatie Technologie (ICT) is, c.q. zou kunnen zijn als het gaat om dienstverlening aan de burger. Het gaat tevens om de vraag ... Lees meer ››

De gezondheidstoestand van het Nederlandse openbaar bestuur; Ziek of gezond?

1-3-1998
Mijnheer de minister, dames en heren. Namens de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiele verhoudingen heet ik u hartelijk welkom op deze bijzondere middag. In het nieuwe adviesstelsel is nadrukkelijk voorzien in de mogelijkheid van ... Lees meer ››

Jaarverslag Rob 1997

1-3-1998
Dit is het eerste Jaarverslag van de Raad voor het openbaar bestuur. Op 12 maart 1997 werd de Raad officieel geïnstalleerd door de minister van Binnenlandse Zaken, tegelijkertijd met de Raad voor de financiële verhoudingen. Daarmee werd een constructie geintroduceerd ... Lees meer ››

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bestuur en politie

1-1-1998
In het Download het werkprogramma(.pdf) 1998 signaleert de Raad voor het openbaar bestuur dat in de afgelopen jaren de wijze van rechtshandhaving gewijzigd is. Op een aantal terreinen heeft zich een verschuiving voorgedaan naar een meer bestuursrechtelijke wijze van handhaving. ... Lees meer ››

Op de grens van monisme en dualisme

1-11-1997
In zijn adviesaanvraag van 10 maart jl. verwijst de minister van Binnenlandse Zaken enerzijds naar de wens van de Tweede Kamer een discussie te gaan voeren over de voordelen en nadelen van monisme en dualisme op decentraal niveau, anderzijds wijst hij ... Lees meer ››

Integriteit, een zaak van overheid èn bedrijfsleven

1-10-1997
In de zomer van dit jaar brachten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een conceptwetsvoorstel naar buiten inzake de Bevordering van Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur. Bij brief van 29 augustus 1997 verzocht de minister van Binnenlandse Zaken de Raad voor ... Lees meer ››

Verscheidenheid in vervlechting

1-10-1997
De Raad voor het openbaar bestuur is door de minister van Binnenlandse Zaken bij brief van 15 april 1997 om advies gevraagd over de problematiek van de modernisering van het bestuursinstrumentarium bij (financiële) decentralisatie.Uitgangspunt daarbij is een onderscheid tussen het ... Lees meer ››

Sturingsinstrumenten en hun context

1-9-1997
De Raad voor het openbaar bestuur is door de minister van Binnenlandse Zaken bij brief van 15 april 1997 om advies gevraagd over de problematiek van de modernisering van het bestuursinstrumentarium bij (financiële) decentralisatie. Uitgangspunt daarbij is een onderscheid tussen het ... Lees meer ››

Werkprogramma 1998

1-9-1997
De Raad voor het openbaar bestuur is opgericht met als wettelijke taak regering en StatenGeneraal to adviseren over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur met het oog op het vergroten van zijn doeltreffendheid en doelmatigheid en met ... Lees meer ››
Minder items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier