Organisatie

Profiel Rob

De Raad voor het openbaar bestuur is ingesteld bij Wet van 12 december 1996 (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur, Staatsblad 1996, nr. 623).

Missie van de raad

  1. De Raad voor het openbaar bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De Raad adviseert over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur met het oog op het vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid en met bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. Verder adviseert hij over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft. Dit betreft de taken van de Raad voor de financiële verhoudingen die per 1 juli 2017 is opgehouden te bestaan.     
  2. De Raad draagt bij aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en van de politieke besluitvorming.
    Sleutelwaarden daarbij zijn: vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficiëntie.
  3. De Raad baseert zijn adviezen op bestuurlijke kennis en ervaring, state-of-the-art wetenschappelijke inzichten en kennisname van opinies en inzichten uit de samenleving.

Samenstelling

Maximaal twaalf mensen uit het openbaar bestuur en de wetenschap vormen samen de Raad voor het openbaar bestuur. Zij zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De leden van de Raad worden bij
Koninklijk Besluit benoemd. Daarnaast kunnen tijdelijke leden worden benoemd voor bepaalde adviestrajecten.

Werkwijze

De Raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Adviesaanvragen kunnen van alle ministeries en van de beide Kamers der Staten-Generaal afkomstig zijn. Bij het voorbereiden van zijn adviezen betrekt de Raad vaak mensen en organisaties die veel met het functioneren van overheden te maken hebben of die andere relevante inhoudelijke expertise hebben. Ook via andere activiteiten (publicaties, onderzoek) levert de Raad een bijdrage aan het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat. De komende jaren staat het begrip ‘vertrouwen’ centraal. Het gaat daarbij om het vertrouwen tussen burgers en bestuur, maar ook om het vertrouwen van de verschillende overheden in elkaar.

Secretariaat

Een compact  secretariaat ondersteunt de Raad voor het openbaar bestuur (en de Raad voor de financiële verhoudingen). De secretaris en zijn medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan de Raad. Het jaarlijkse Werkprogramma geeft richting aan de werkzaamheden, hoewel er ook ruimte is om in te spelen op de actualiteit.  

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier