Publicaties

Essaybundel Twee werelden verbinden

2-10-2017
Deze essaybundel is door de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aangeboden aan de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) om de overdracht van de adviestaak over de financiële verhoudingen te markeren.   De bundel werd ... Lees meer ››

Jaarverslag 2016

12-9-2017
Dit is het laatste jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Per 1 juli 2017 is de adviestaak van de Rfv overgegaan naar de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). In dit laatste jaarverslag zijn daarom ook ... Lees meer ››

Financieel toezicht met een visie

6-7-2017
Financieel toezicht is een wezenlijk onderdeel van de checks and balances binnen het openbaar bestuur. De Raad voor de financiële verhoudingen onderzocht op welke wijze financieel toezicht door provincies op gemeenten een bijdragen leveren aan de kwaliteit van ... Lees meer ››

Economisch omgaan met financiële verhoudingen

30-6-2017
In dit advies staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Lokale en regionale economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de economische groei van een land, en daarmee voor ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet (Pw) 2018

27-6-2017
Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de Raad voor de financiële verhoudingen advies uit over het verdeelmodel waarmee in 2018 de bijstandsbudgetten over gemeenten worden verdeeld. De Raad stemt in met dit verdeelmodel. Het ... Lees meer ››

Advies: Geld (om te) zorgen

13-6-2017
De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.   Dit adviseert ... Lees meer ››

Gemeenten reflecteren op hun nieuwe taken in het sociaal domein

26-5-2017
Gemeenten lijken hun nieuwe taken in het sociale domein, die zij sinds 1 januari 2015 na en omvangrijke decentralisatieoperatie moeten uitvoeren, inmiddels redelijk op orde te hebben. Zij vinden zelf dat de zorgbehoefte van hun inwoners en het aanbod van hulp nu ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2016

19-5-2017
Het artikel 12-rapport Vlissingen 2016 is een tussenbalans. De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de sanering van de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt. De gemeente zal de uitgaven snel in lijn moeten brengen met ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2016

2-5-2017
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de financiële positie van de gemeente Ten Boer zich gunstig ontwikkelt. Niet alleen vertoont de meerjarenbegroting een positief structureel saldo, daarnaast beschikt de gemeente over de nodige ... Lees meer ››

Eerst de politiek dan de techniek

Aanbieding advies EPDT
11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen

28-11-2016
Eens in de vijf jaar vindt een evaluatie van de Raad plaats. Gelet op de discussie over de toekomst van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) lag een evaluatie ... Lees meer ››

To Have the Swiss, but No Money

15-9-2016
Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of attention in the distribution of these central resources. There is not much room for municipalities to levy their own ... Lees meer ››

Structureel Vangnet Inkomensdeel Participatiewet

6-7-2016
De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van ... Lees meer ››

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

30-6-2016
In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel participatiewet 2017

30-6-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie ... Lees meer ››

Wet wijziging inburgering

16-6-2016
Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.   Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van gemeenten ... Lees meer ››

Jaarverslag 2015

9-6-2016
De gemeentefinanciën stonden in 2015 voor een belangrijk deel in het teken van de gevolgen van decentralisaties van taken in het sociale domein. Met name de wijze waarop de gemeenten de rijksbezuinigingen op de overgehevelde budgetten in beleid vertaalden, ... Lees meer ››

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

12-5-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het faciliteren van de verdeling, zoals provincies overeen zijn gekomen. Met de eis van unanimiteit is immers niet per definitie ... Lees meer ››

Wel Zwitsers, geen geld?

6-5-2016
Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze ... Lees meer ››

Verdeling subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

26-4-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is van oordeel dat de verdeling het subcluster VHROSV in zijn geheel kan worden ingevoerd.   De Raad komt tot deze conclusie op basis van de volgende overwegingen. Het geconstateerde structurele ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2015

13-4-2016
De financiële positie van de gemeente Vlissingen is uiterst somber. Naast de negatieve grondexploitatie is het falende financiële beleid van de gemeente de belangrijkste oorzaak van de slechte financiële situatie.   De gemeente zal ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2015

8-4-2016
Het rapport over het jaar 2015 is een tussenstap in het afronden van de artikel 12-status van de gemeente Ten Boer. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen. Gezien de geringe weerstandscapaciteit en de financiële onzekerheden ... Lees meer ››

Advies herziening handleiding artikel 12 Fvw

8-3-2016
De adviestaak van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bij individuele artikel 12 gevallen is vervallen. Het verdient daardoor de aanbeveling om in de Handleiding een procedure op te nemen waarin staat dat, indien partijen het fundamenteel met ... Lees meer ››

Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten (pgb)

30-11-2015
Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen.   Door het niet kunnen verwerken van de herbeoordelingbesluiten pgb&... Lees meer ››

Advies artikel 12 Fvw Muiden 2015

27-7-2015
Het voorstel van de inspecteur om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van € 10.230.000, acht de Raad alles overwegende ruim voldoende om de gemeente financieel te saneren. Het voorstel van de inspecteur is gebaseerd op de reguliere ... Lees meer ››

Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling

23-7-2015
De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen van de Raad in de eerste plaats gelegen in het feit dat hiermee een globale compensatie wordt geboden voor de gebrekkige ... Lees meer ››

Verbetering verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet en aanpassing vangnet

20-7-2015
De Raad ziet de voorliggende voorstellen tot aanpassing als een verbetering van het huidige SCP-model versie 2015. Tegelijkertijd constateert de Raad dat een aantal belangrijke problemen in de toepassing van de methodiek als verdeelmodel nog niet is opgelost. Dit heeft aantoonbaar ... Lees meer ››

Grond, geld en gemeenten

9-7-2015
Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. Een groot aantal gemeenten heeft nu te maken met verliezen op de grondexploitatie. Dat legt een druk ... Lees meer ››

Jaarverslag 2014

2-7-2015
Het jaarverslag van de Raad voor de financiële verhoudingen is uitgebracht. Met dit jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Lees meer ››

Bommenregeling: zelf betalen, tenzij

1-7-2015
In Nederland bevindt zich nog veel munitie uit de Tweede Wereldoorlog in bodem en water. De kosten voor het opsporen van deze conventionele explosieven (CE) dient de opdrachtgever voor bodemverstorende werkzaamheden in beginsel zelf te betalen. Alleen als er onvoorziene, ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Ten Boer 2014

15-6-2015
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur tot het verlenen van een aanvullende uitkering voor het jaar 2014 van € 2.738.250. Het financiële beleid van de gemeente is de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen. ... Lees meer ››

Groot onderhoud gemeentefonds

1-5-2015
De Raad constateert dat de huidige methodiek om een kostengeoriënteerde verdeling van het gemeentefonds te ontwikkelen, zijn grenzen bereikt heeft. De Raad heeft twee belangrijke overwegingen die tot deze constatering leiden en die de kern van zijn advies ... Lees meer ››

Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet

16-4-2015
Minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over de herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw).   De Raad acht het een goede zaak dat de kengetallen ook worden betrokken bij het onderzoek ... Lees meer ››

Uitbreiding lokaal belastinggebied

26-3-2015
Voer het gebruikersdeel van de OZB-woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting, dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen door de lasten op arbeid voor werknemers en werkgevers ... Lees meer ››

Advies objectief verdeelmodel jeugdhulp

5-3-2015
Het gepresenteerde objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulp ziet de Raad voor de financiële verhoudingen als een noodzakelijke en onvermijdelijke tussenstap naar een verdeelmodel dat beter aansluit op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg bij gemeenten.   Het objectieve ... Lees meer ››

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

11-12-2014
Advies over de toevoeging van AWBZ-middelen aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (Du-VO) en de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (Du-MO).   De Raad constateert dat van een landelijk uniforme benadering bij de verdeling van de AWBZ over de regio’s geen sprake ... Lees meer ››

Tussen betalen en bepalen

11-11-2014
Uit onderzoek van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) blijkt dat overheden bekende instrumenten, zoals subsidies, veel gebruiken om maatschappelijke initiatieven te stimuleren. De financiële aspecten hiervan zijn in het advies ‘Tussen betalen en ... Lees meer ››

Advies objectief verdeelmodel Wmo 2015

27-10-2014
Het objectief verdeelmodel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bestaat uit twee componenten: - Een verdeelmodel gericht op taken die alle gemeenten uitvoeren (begeleiding): 2.133 mld euro. - Een aanvullend objectief verdeelmodel voor de taken van centrumgemeenten (beschermd wonen): 1.390 mld euro. &... Lees meer ››

Tijdelijk vangnet Participatiewet

20-10-2014
Gemeenten die een tekort hebben van meer dan 10% op hun budget voor de bijstand voor 2015 komen in aanmerking voor aanvullende uitkering. De Raad kan zich vinden in de eenvoudige opzet van het tijdelijke vangnet voor 2015. Hij geeft wel in overweging ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2013

30-5-2014
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn Jaarverslag 2013 uitgebracht. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten. De adviezen in 2013 stonden vooral in het teken van de decentralisaties en de voorbereiding op adviestrajecten die ... Lees meer ››

Herziening handleiding artikel 12 Fvw

30-4-2014
De handleiding is slechts een handreiking voor mogelijke problemen en oplossingen die in een artikel 12-proces aan de orde kunnen komen. De Raad is van oordeel dat naast het criterium van een structureel en reëel evenwicht van de ... Lees meer ››

Advies Groot onderhoud verdeling gemeentefonds 2015 en 2016

17-4-2014
In dit advies dat de Raad op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken uitbracht, laat de Raad zich kritisch uit over de verdeelvoorstellen voor de algemene uitkering. Het beperken van herverdeeleffecten lijkt leidend te zijn geweest. Fundamentele keuzes over ... Lees meer ››

Verdeelmodel Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand/ Participatiewet

10-4-2014
De verdeling van het bijstandsbudget leidt al vele jaren tot veel discussie tussen het Rijk en de gemeenten. Het huidige verdeelmodel leidt voor veel gemeenten tot onverklaarbare uitkomsten, is weinig stabiel en wordt ook als erg ingewikkeld beschouwd. Het verdeelmodel ... Lees meer ››

Drie decentralisaties in het sociale domein

27-3-2014
In zijn bijdrage aan het Jaarboek overheidsfinanciën 2014 gaat Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de Rob, in op de financiële gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein voor gemeenten. Voor de komende ... Lees meer ››

Toetsing systematiek Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU)

14-3-2014
Gemeenten die meerjarig tekort komen op hun budget voor het WWB-inkomensdeel kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een MAU. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft een rol als ‘bewaker van een zorgvuldig beheer ... Lees meer ››

Advies voorstel tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein

21-1-2014
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft geadviseerd over het voorstel voor een tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein. Het wetsvoorstel gaat over hoe het Rijk geld voor de decentralisaties op de terreinen ondersteuning, jeugd en participatie beschikbaar ... Lees meer ››

Grenscorrectie Haskerdijken Nieuwbrug

26-11-2013
De Rfv is gevraagd een uitspraak te doen over de redelijkheid van een compensatie voor verlies aan OZB-inkomsten als gevolg van een grenscorrectie tussen de gemeente Skarsterlân en de gemeente Heerenveen. De Raad is van ... Lees meer ››

Aanvullend advies decentralisatie

23-7-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een aanvullend advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over de decentralisatie-operaties op het gebied van jeugdzorg, werk en AWBZ. In dit advies gaat hij in op: -  de gevolgen van ... Lees meer ››

Advies Artikel 12 Boarnsterhim 2012

19-7-2013
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteurs om aan de gemeente Boarnsterhim, een artikel 12-gemeente, een aanvullende bijdrage van € 24.263.000 te verstrekken voor de periode 2012 tot en met 2014. De kosten voor de afwaardering van het gemeentehuis kunnen ... Lees meer ››

Eerste advies Rfv over Wet Jeugd

2-7-2013
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen over de wet jeugd. De Raad doet dat in twee fasen. De eerste fase betrof een preliminair advies ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Millingen aan de Rijn 2012

1-7-2013
De Raad kan instemmen met het voorstel van de inspecteur om de gemeente Millingen aan de Rijn voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een aanvullende uitkering te verstrekken van 1.132.000 euro. Deze instemming is mede ingegeven door de overweging dat  hiermee ... Lees meer ››

Handreiking afwegingskader bekostigingsvormen decentrale taken

17-5-2013
Op 15 mei  heeft de Raad voor de financiële verhoudingen een briefing gegeven voor leden van de Tweede Kamer. In de briefing stond het stelsele van de financiële verhoudingen cetraal in relatie tot de aanstaande grote ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2012

2-5-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn Jaarverslag 2012 uitgebracht. Daarin legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten. In 2012 zijn negen adviezen uitgebracht, waaronder een advies over het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën en ... Lees meer ››

Reactie Rfv op decentralisatiebrief

17-4-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de decentralisaties jeugdzorg, werk en AWBZ-zorg ingrijpende gevolgen hebben voor gemeenten en burgers. Niet alleen financieel, maar vooral ook voor de aanspraken die burgers kunnen maken op zorg. Met ... Lees meer ››

Advies wijziging maatstaf herindeling

24-1-2013
In zijn advies gaat de Raad in op het voorstel over een aanpassing van de maatstaf gemeentelijke herindeling. Het voorstel gaat strikt genomen alleen over de extra kosten bij een gemeentelijke herindeling waarbij ook sprake is van splitsing ... Lees meer ››

Verdelen, vertrouwen en verantwoorden in het Engels

9-1-2013
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een heroriëntatie uitgevoerd op het stelsel van de Nederlandse financiële verhoudingen. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Verdelen, vertrouwen en verantwoorden. ... Lees meer ››

Brief Regeerakkoord 2012

11-12-2012
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over het regeerakkoord. De Raden gaan daarbij vooral in op de gevolgen van het regeerakkoord voor de decentrale ... Lees meer ››

Cahier: Een nieuw perspectief op de financiële verhoudingen

29-10-2012
In het Rfv Cahier 2012 zetten Co Verdaas, gedeputeerde van Gelderland, Sander Dekker, wethouder van Den Haag, Goos Minderman, hoogleraar bij het Zijlstra Center van de VU en Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Rfv, de financi&... Lees meer ››

Verkenning verdeelmodel Wwb

1-10-2012
In dit advies geeft de Raad zijn oordeel over mogelijke toekomstige verdeelmodellen voor het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb). Naast verbetermogelijkheden van het bestaande verdeelmodel worden ook andere benaderingen voor de verdeling van de gemeentelijke bijstandslasten in ... Lees meer ››

Briefadvies aan Tweede Kamer en (in)formateurs 2012

26-9-2012
Decentrale overheden kunnen veel taken beter uitvoeren dan het Rijk. Maar dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om die taken ook zelfstandig uit te voeren. Daarnaast moet het systeem van overdracht van geld van het Rijk naar gemeenten, ... Lees meer ››

Advies wet Houdbare overheidsfinanciën

25-9-2012
In dit advies gaat de Raad in op de vraag wat de betekenis voor decentrale overheden is van de uitwerking van de Europese begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zoals die worden vastgelegd in het wetsvoorstel ... Lees meer ››

Decentrale overheden

26-7-2012
Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de Rob, schreef een hoofdstuk over decentrale overheden voor het Jaarboek Overheidsfinanciën 2012. Aan de orde komt de wijze van bekostiging van gemeenten, provincies en waterschappen. Eerder al deed de ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Millingen aan de Rijn

29-6-2012
De Rfv geeft aan dat het uitgangspunt voor het bepalen van de aanvullende uitkering moet zijn dat de gemeente Millingen aan de Rijn na sanering van haar financiën in principe weer zelfstandig verder zou moeten kunnen functioneren. De ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2011

21-5-2012
Jaarlijks legt de Raad voor de financiële verhoudingen verantwoording af over zijn adviezen en andere actviteiten. In 2011 is de Raad verder gegaan met zijn Heroriëntatie op de financiële verhoudingen. Het Jaarverslag 2011 start met een ... Lees meer ››

Actualisatie handleiding artikel 12 Fvw

19-4-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen is door de fondsbeheerders om advies gevraagd over enkele aanpassingen van de handleiding artikel 12. Mede op basis van dit advies en andere adviezen zal de handleiding later dit jaar worden aangepast. De ... Lees meer ››

Maatstaf verblijfsobjecten woonfunctie later invoeren

19-4-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft een advies uitgebracht over de gevolgen van de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor de verdeling van het gemeentefonds. De vervanging van de huidige maatstaf 'woonruime' ... Lees meer ››

Advies Artikel 12 Boarnsterhim 2011

29-3-2012
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de toepassing van Artikel 12 Fvw voor de gemeente Boansterhim over 2011. De Raad plaatst een aantal kanttekeningen bij het rapport van de inspecteur. Lees meer ››

Rijk moet niet sturen via verdeling gemeentefonds

15-11-2011
Het Rijk is van plan de verdeling van het gemeentefonds (circa 18 miljard euro) te herzien. Bij de verdeling wil het Rijk voortaan laten meewegen of het geld dat de gemeenten krijgen uit het gemeentefonds in overeenstemming is met de rijksprioriteiten ... Lees meer ››

Advies wijziging Wet Inburgering

14-11-2011
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Inburgering. De Raad kan zich vinden in de financiële gevolgen van het wetsvoorstel. Nu de taak van gemeenten in het kader ... Lees meer ››

Verdelen, vertrouwen en verantwoorden

10-11-2011
Gemeenten en provincies moeten meer ruimte krijgen om het geld dat zij van het rijk krijgen effectief te besteden. We leven in een netwerksamenleving waarin veel (maatschappelijke) partners een rol spelen. Het zijn gemeenten en provincies die samenwerkingsverbanden met deze ... Lees meer ››

Modernisering financieel toezicht

21-9-2011
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over het voorstel tot modernisering van het financieel toezicht. De Raad kan instemmen met het voorstel om de mogelijkheid te creëren ... Lees meer ››

Artikel 12 Boarnsterhim 2010

25-5-2011
De Rfv stelt vast dat de inspecteur heeft gekozen voor een strikte benadering voor de aanpak van de noodzakelijke sanering van de financiën van de gemeente Boarnsterhim. De saneringsperiode 2010-2015 is daarbij leidend, de datum van de beoogde herindeling/... Lees meer ››

Advies Verdeelvoorstel Provinciefonds

19-5-2011
De Rfv heeft advies uitgebracht over het verdeelvoorstel voor het Provinciefonds. De Raad vindt dat de introductie van het onderscheid tussen beheer- en ontwikkeltaken in de verdeling van de algemene uitkering een sluipenderwijs veranderde visie markeert van de rijksoverheid op ... Lees meer ››

Advies Handleiding Artikel 12

2-5-2011
De Rfv heeft advies uitgebracht over de Handleiding Artikel 12. De Raad stelt vast dat de aangepaste Handleiding Artikel 12 een minder vrijblijvend karakter heeft. Voor een belangrijk deel komt dat door het meer expliciteren van de (bestaande) normen. De raad stelt ... Lees meer ››

Artikel 12 Loppersum 2010

2-5-2011
De Rfv is van oordeel dat het voorstel van de inspecteur om aan de gemeente Loppersum voor 2010 tot en met 2013 een aanvullende uitkering te verstrekken onvoldoende tegemoet komt in de kosten van het achterstallig onderhoud van baggeren en beschoeiingen. De ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2010

28-3-2011
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2010. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2010 elf adviezen ... Lees meer ››

Cahier Vereenvoudiging algemene uitkering

3-1-2011
De Rfv brengt de komende tijd een aantal cahiers uit over de financiële verhoudingen. Het eerste heet 'Vereenvoudging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds'. Het telt twee bijdragen. Gerber van Nijendaal tekende voor 'Eenvoud als kenmerk van ... Lees meer ››

Advies Vereenvoudiging algemene uitkering gemeentefonds

3-1-2011
De verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds is nodeloos ingewikkeld en weinig transparant. Er zijn maar liefst 60 verdeelmaatstaven waarvan sommige amper gewicht hebben of nauwelijks onderscheidend zijn. Dit is veroorzaakt door de eenzijdige nadruk op de zogenoemde kostenorië... Lees meer ››

Bekostiging veiligheidsregio's

16-12-2010
Op 15 april 2010 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen advies uitgebracht aan de minister van BZK over de financiële gevolgen van de invoering van de veilgheidsregio's. De Rfv deed onder andere de aanbeveling om nader onderzoek te ... Lees meer ››

Advies gevolgen Regeerakkoord voor financiële verhoudingen

26-11-2010
De Rfv wil met dit advies de minister van BZK en de fondsbeheerders een handreiking bieden om de ambities uit het akkoord te vertalen in verantwoorde en transparante financieel-bestuurlijke verhoudingen. De Raad pleit in de eerste plaats voor een duidelijke ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2011

19-11-2010
De Raad heeft advies uitgebracht over het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2011. De Raad constateert dat de Overige Eigen Middelen van de gemeenten zullen dalen als gevolg van negatieve grondexploitaties. Negatieve grondexploitaties leiden overigens niet automatisch tot het honoreren van Artikel 12-steun. ... Lees meer ››

Advies wijzigingsvoorstellen Wmo

16-11-2010
De Rfv heeft advies uitgebracht over drie initiatiefwetten betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wetsvoorstellen liggen bij de Eerste Kamer en gaan over het vastellen van basistarieven voor huishoudelijke verzorging, de beëindiging van de verplichting tot aanbesteding van ... Lees meer ››

Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen

28-9-2010
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) doet er goed aan zich te oriënteren op zijn toekomstige rol en werkwijze. Naast technische adviezen is er ook behoefte aan meer strategische advisering. Daarnaast zou de Raad zijn normenkader voor ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies G4 in het gemeentefonds

14-9-2010
Het kabinet heeft gereageerd op het Rfv-advies 'Naar een transparante financiële verhouding tussen het Rijk en de vier grote steden. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Bijleveld-Schouten dat zij zich in het algemeen kan vinden in ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Rfv-advies Wmo-verdeelmodel

14-6-2010
De staatssecretaris legt in haar reactie op het Rfv-advies het accent op de wens van de Tweede Kamer om de verdeling van de integratie-uitkering van de Wmo snel aan te passen. De Rfv heeft daar ook begrip voor, zij het ... Lees meer ››

Kabinetsreactie Rfv-advies 'Naar een herijking van de financiële verhouding tussen rijk en provincies'

3-5-2010
De aanleiding voor het Rfv-advies van maart 2009 was tweeledig. Enerzijds de constatering dat de omvang van de provinciale middelen niet meer in evenwicht was met het gewicht van hun taken en risico's. Anderzijds was de veronderstelling dat de financië... Lees meer ››

Tijdelijke krimpmaatstaf in gemeentefonds

28-4-2010
De fondsbeheerders hebben de Rfv gevraagd te adviseren over een tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds vanaf 2011. De Raad erkent de behoefte om krimpgemeenten tegemoet te komen in de extra kosten die zij hebben. Een tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds wijst ... Lees meer ››

Toepassing artikel 12 Loppersum 2009

20-4-2010
De Raad stelt voor de aanvullende uitkering te verhogen met 1.392.500 tot een bedrag van 4.019.977. Deze verhoging vloeit voort uit een onjuiste interpretatie van het achterstallig wegenonderhoud in het Artikel 12-rapport. Hij  stemt verder in met een bijzonder voorschrift tot ... Lees meer ››

Advies financiële gevolgen wet veiligheidsregio's

20-4-2010
Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Raad voor de financiële verhoudingen geadviseerd over de financiële gevolgen van de invoering van de veiligheidsregio's. De specifieke uitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (het ... Lees meer ››

Aanpassing verdeling Wmo

16-4-2010
De Raad plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de aanpassing van de verdeling van de Wmo vorm heeft gekregen. Het verdeelonderzoek beperkte zich ten onrechte tot het onderdeel Hulp bij huishouden. Het gaat daardoor voorbij aan de beoogde integratie ... Lees meer ››

Advies Toepassing artikel 12 Ouderkerk 2009

16-4-2010
De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur om aan de gemeente Ouderkerk voor het jaar 2009 een aanvullende bijdrage te verstrekken van 3.675.000. De gemeente moet met de nodige inspanningen in staat zijn de komende periode een minimaal ... Lees meer ››

Advies eerste toekenning meerjarige aanvullende uitkeringen Wwb

16-4-2010
In december 2009 zijn de eerste meerjarige aanvullende uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (inkomensdeel) aan een aantal gemeenten toegekend. Als 'bewaker van een zorgvuldig beheer van het macrobudget Wwb (inkomensdeel)' heeft de Raad voor de financië... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2009

6-4-2010
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2009. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2009 tien adviezen ... Lees meer ››

De gemeente en haar financiën

28-2-2010
Hoe komt de gemeente aan haar geld? Hoe verdeelt het Rijk het beschikbare geld over de gemeenten? De gemeenteraad heeft budgetrecht, maar bepaalt de raad ook altijd waar het geld aan wordt besteed? Nieuwe taken zonder geld, kan dat zomaar? ... Lees meer ››

Advies financiële verhouding Rijk en G4

27-1-2010
De uitkeringen die de vier grote steden uit het gemeentefonds ontvangen, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Anders dan de andere gemeenten ontvangen de vier steden sinds 1997 een vast bedrag bovenop de 'gewone' uitkering uit het gemeentefonds. In 2009 ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2010

1-12-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2010 (POR 2010). De Raad is van oordeel dat er aanleiding is voor een actualisering van de verdeling op een groot aantal clusters. De reden is niet ... Lees meer ››

Werkprogramma 2010 Rfv

19-11-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft zijn werkprogramma 2010 aangeboden aan de fondsbeheerders. Er zijn zon 15 adviesthemas geïnventariseerd. De Raad gaat in 2010 onder andere adviseren over de uitgangspunten van de financiële verhoudingen tussen het rijk enerzijds en ... Lees meer ››

Advies ingrijpingsbevoegdheid jeugdzorg

29-10-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd en Gezin over de wijze waarop provincies zouden kunnen ingrijpen als vanuit gemeenten een bovengemiddeld beroep op jeugdzorg ... Lees meer ››

Advies concept-Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

31-8-2009
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een kort briefadvies uitgebracht over de concept-Deltawet. De raden ondersteunen de instelling van een apart Deltafonds, van een Deltaprogramma en van een Deltaregisseur. Wel ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel maatschappelijke opvang

18-8-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen plaatst bij het nieuwe verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang enige kanttekeningen. Hij merkt daarbij op dat het moeilijk is een definitief oordeel te geven omdat de kosten zich nog niet volledig hebben uitgekristalliseerd. ... Lees meer ››

Advies Toepassing artikel 12 Ouderkerk 2008

7-7-2009
De gevolgen van de bodemsanering, de slechte bodemgesteldheid, de omvangrijke planschadeclaims en tegenvallende rendementen hebben de gemeente Ouderkerk in financiële problemen gebracht. Het voorstel is de gemeente Ouderkerk een aanvullende uitkering over 2008 te verstrekken van 829.000 voor het in één ... Lees meer ››

Kabinetsreactie advies Bevolkingsdaling

6-7-2009
Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën' dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen in maart 2008 hebben uitgebracht. Het kabinet onderschrijft de meeste aanbevelingen van ... Lees meer ››

Artikel 12 Loppersum 2008

17-4-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseert om aan de gemeente Loppersum voor het jaar 2008 een aanvullende uitkering te verstrekken van 1.116.308. De Raad stelt vast dat het financiële beleid van de gemeente heeft bijgedragen aan de financiële ... Lees meer ››

Actualisatie verdeelmodellen Wet werk en bijstand

15-4-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de actualisatie van de verdeelmodellen Wet werk en bijstand (Wwb) voor 2010. De Raad adviseert om het verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Wwb niet aan te passen. Voor het ... Lees meer ››

Jaarverslag 2008 Rfv

3-4-2009
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2008. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in 2008 tien adviezen ... Lees meer ››

Advies financiële verhouding Rijk - provincies

19-3-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft berekend dat de provincies met 597 miljoen euro minder toe kunnen. Er zijn drie wegen, al dan niet in combinatie, die tot deze korting kunnen leiden. In de eerste plaats een verlaging ... Lees meer ››

Verdeelmodel Wmo nu niet aanpassen

12-3-2009
De Rfv volgt de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het 'Definitief advies over het WMO-budget huishoudelijke hulp 2009' doet het SCP suggesties voor aanpassing van het verdeelmodel waarmee de Wmo-middelen over de gemeenten verdeeld worden. Dit SCP-advies was voor ... Lees meer ››

Advies AMvB opschorting algemene uitkering

11-3-2009
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseerde eerder negatief over de voorgestelde opschorting van de algemene uitkering op het moment dat decentrale overheden hun gegevens in het kader van single audit en single information (sisa) en informatie voor derden (... Lees meer ››

De gemeente en haar financiën

12-1-2009
Hoe komt de gemeente aan haar geld? Hoe verdeelt het Rijk het beschikbare geld over de gemeenten? De gemeenteraad heeft budgetrecht, maar bepaalt de raad ook altijd waar het geld aan wordt besteed? Nieuwe taken zonder geld, kan dat zomaar? ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2007

10-11-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de toepassing van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet voor de gemeente Boskoop voor het jaar 2007. De Raad kan instemmen met het verstrekken van een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ... Lees meer ››

Advies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2009

24-10-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) maakt vier opmerkingen bij het Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2009. In de eerste plaats heeft de Raad kritiek op de vormgeving van de decentralisatie-uitkeringen. Daarvoor kan namelijk een aanvraagprocedure gelden, waarbij gemeenten plannen moeten ... Lees meer ››

Advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

29-9-2008
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen met betrekking tot de BES-eilanden. Het gaat om het voorstel van Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba (WolBES) ... Lees meer ››

Advies verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2015

22-9-2008
In zijn advies over de verdeling van het budget voor stedelijke vernieuwing voor de periode 2010-2015 adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie om nu niet te kiezen voor een technische aanpassing ... Lees meer ››

Advies Wetsvoorstel Participatiebudget

29-8-2008
Advies Wetstvoorstel ParticipatiebudgetDe Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Participatiebudget. Het Participatiebudget wordt gevoed door gelden voor re-integratie naar werk, inburgering en volwasseneneducatie. De Raad vindt dat het wetsvoorstel niet ver genoeg gaat. De ... Lees meer ››

Advies meerjarige aanvullende uitkering Wet werk en bijstand

25-6-2008
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over de Hoofdlijnennotitie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de meerjarige aanvullende uitkering op het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand. De evaluatie van het verdeelmodel ... Lees meer ››

Advies over hoofdlijnen Participatiefonds

16-4-2008
De ambities van de regering voor het bevorderen van de participatie van mensen die niet (voldoende) meedraaien in de maatschappij, zijn groot. Om deze ambities waar te maken wordt een Participatiefonds ingesteld dat gemeenten de mogelijkheid biedt om bestaande participatietrajecten, ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2007

7-4-2008
In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2007. De Raad geeft onder andere advies over de (voorgenomen) wetgeving en uitvoering op het gebied van de financiële verhoudingen. De Raad bracht in het verslagjaar ... Lees meer ››

Bevolkingsdaling

31-3-2008
Gemeenten in krimpende regio's moeten accepteren dat hun bevolking daalt. Ontkenning van en verzet tegen een krimpende bevolking is contraproductief. Acceptatie is niet hetzelfde als lijdzaam toezien. Bestuurders moeten investeren in de leefbaarheid van hun gemeente. Ingrijpende herstructurering van ... Lees meer ››

Evaluatie verdeelmodel inkomensdeel Wet werk en bijstand

11-2-2008
Voor de verdeling over de gemeenten van de middelen die het rijk beschikbaar heeft voor de bijstandsuitkeringen wordt een verdeelmodel gebruikt. Dit model is onlangs geëvalueerd. De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een advies uitgebracht over de ... Lees meer ››

Werkprogramma Rfv 2008

3-12-2007
De bevolkingsdaling staat ook op het programma van de Rfv. Daarnaast gaat de Raad zich bezighouden met een evaluatie van de verdeling van de gelden van de Wet werk en bijstand. Op het programma staan bovendien drie onderwerpen naar aanleiding ... Lees meer ››

Evaluatie Financiële-verhoudingswet

1-11-2007
In het kader van het tienjarig bestaan van de Financiële-verhoudingswet heeft de Rfv tijdens een symposium op 31 oktober 2007 twee publicaties gepresenteerd. De ene publicatie betreft een evaluatie van de wet. In het tweede boekje zijn essays en columns over ... Lees meer ››

Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2008

25-10-2007
De financiële verhoudingen maken onderdeel uit van een dynamische omgeving. De Raad waarschuwt daarbij voor het gevaar van al te gedetailleerde benaderingen en aanpassingen in de verdeling van het gemeentefonds. Door steeds naar aparte onderdelen te kijken binnen ... Lees meer ››

Gemeenten verantwoordelijk voor OZB

16-10-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft grote bezwaren tegen het invoeren van de zogenoemde macronorm voor de onroerendezaakbelasting. Invoering van een dergelijke norm betekent een inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het draagt bovendien niet bij aan het ... Lees meer ››

Famo-Congres

2-10-2007
Voor de Famo hield de secretaris Rob-Rfv de heer C.J.M. Breed een lezing over het feit dat het rijk en de gemeenten in toenemende mate financieel vervlochten raken. Lees meer ››

Jeugd en Gezin

27-9-2007
De Rfv heeft een advies uitgebracht over de bekostiging van de op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin en de huidige Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Raad ziet een Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin waarin de bestaande specifieke uitkeringen worden samengevoegd, ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2006

13-7-2007
Advies toepassing artikel 12 Boskoop 2006De Raad voor de financiële verhoudingen stemt in met het voorstel van de IFLO om de gemeente Boskoop voor het jaar 2006 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te verstrekken van 2.485.000 euro. Gelet op de voorgeschiedenis ... Lees meer ››

Jaarverslag Rfv 2006

12-7-2007
Jaarverslag Rfv 2006In het jaarverslag 2006 legt de Raad voor de financiële verhoudingen verantwoording af over de werkzaamheden in 2006. Het belang van een gezonde, verantwoorde en consistente financiële verhouding staat hoog in het vaandel van de Raad. De Raad ... Lees meer ››

Advies financieringssystematiek Wet Werk en Bijstand

21-6-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen adviseert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Tweede Kamer om voor 2008 af te zien van aanpassingen in het verdeelmodel van het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Het ... Lees meer ››

Artikel 12 aanvraag Neder Betuwe

20-6-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over artikel 12-aanvraag van de gemeente Neder Betuwe. De Raad adviseert in afwijking van het rapport van de Inspectie om de aanvullende uitkering voor het jaar 2006 te verlagen met 700.000 euro ... Lees meer ››

Second opinion Verdeelonderzoek maatschappelijke opvang en verslavingszorg

31-5-2007
De Raad komt tot de conclusie dat het op dit moment onverantwoord is om op basis van de in het IOO-rapport gepresenteerde verdeelmodellen over te gaan tot een structurele herverdeling van middelen voor de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid voor ... Lees meer ››

Advies wetsvoorstel Specifieke Uitkeringen

31-5-2007
De Rfv heeft geadviseerd over de wijziging van de Financiële verhoudingswet. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de aandacht die de staatssecretaris schenkt aan de vermindering van specifieke uitkeringen en administratieve lasten. De Raad wijst echter het voorstel ... Lees meer ››

Advies Simpelveld 2006 en 2007

22-5-2007
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over artikel 12-aanvraag van de gemeente Simpelveld. De Raad adviseert in afwijking van het rapport van de Inspectie de aanvullende uitkering voor de jaren 2006 en 2007 voor beide jaren met 85.000 euro ... Lees meer ››

Financiële gevolgen regeerakkoord voor decentrale overheden

27-4-2007
De Rfv heeft een briefadvies uitgebracht naar aanleiding van het Regeerakkoord. De Raad doet aanbevelingen op het gebied van onder andere de lokale en provinciale belastingen, de herijking van het provinciefonds en het saneren van de specifieke uitkeringen. De Raad ... Lees meer ››

Advies herijking Openbare Orde en Veiligheid

14-3-2007
De Raad constateert dat tussen het eerste signaal dat de verdeelsleutel mogelijk aanpassing behoefde en de verwerking van de resultaten van het Cebeon-onderzoek ruim zes jaar zijn verstreken. Naar opvatting van de Raad is er (te) veel tijd verloren gegaan ... Lees meer ››

Open huishouding van de provincie

21-2-2007
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) vinden dat de provincies hun open huishouding moeten behouden. De VNG hield onlangs een pleidooi voor het invoeren van een gesloten huishouding voor de ... Lees meer ››

Brief aan informateur: inwonerbelasting gemeenten

8-1-2007
Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om belasting te innen bij hun inwoners. Dat komt hun slagvaardigheid ten goede. Tegelijkertijd moeten de rijksbelastingen worden verlaagd. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een brief aan kabinetsinformateur Wijffels. ... Lees meer ››

Advies bekostigingswijze veiligheidsregio`s

31-10-2006
De Raad constateert dat tussen het eerste signaal dat de verdeelsleutel mogelijk aanpassing behoefde en de verwerking van de resultaten van het Cebeon-onderzoek ruim zes jaar zijn verstreken. Naar opvatting van de Raad is er (te) veel tijd verloren gegaan ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhoudsrapport (POR) Gemeentefonds

24-10-2006
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) Gemeentefonds 2007, dat een bijlage is bij de begroting van 2007 van het Gemeentefonds. Lees meer ››

Werkprogramma Rfv 2007

17-10-2006
Hierbij biedt de Raad voor de financiële verhoudingen u het werkprogramma voor 2007 aan. Het werkprogramma heeft een sterk indicatief karakter. Elk jaar krijgt de Raad adviesaanvragen die niet in het werkprogramma waren voorzien dan wel zijn er adviesaanvragen die ... Lees meer ››

Bekostigingsbesluit Wet inburgering

17-8-2006
De nieuwe Wet inburgering is complex. Deze complexiteit heeft ook gevolgen voor de bekostiging. Bekostiging vindt plaats middels een specifieke uitkering omdat het niet goed mogelijk zou zijn om in het gemeentefonds de financiële middelen ten behoeve van de ... Lees meer ››

Advies artikel 12 beleid

4-8-2006
Voor de Raad vormt de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente een belangrijk uitgangspunt. Gemeenten dienen voor alles binnen de bestaande financiële mogelijkheden tot een sluitende begroting te komen. Artikel 12- steun gaat ten koste van de collectiviteit van de ... Lees meer ››

Meerkosten gevolgen herwaardering OZB tarieven

3-8-2006
De Raad is van mening dat de wettekst onbedoeld een mogelijkheid schept die niet was beoogd. De Raad beveelt een technische aanpassing van de wettekst aan zodat duidelijk is dat gemeenten bij de vaststelling van hun OZB tarieven deze vooraf ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Boskoop

15-6-2006
Bij brief van 13 februari 2006 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Boskoop om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. Lees meer ››

Advies Lokale lasten en gemeentelijke prestaties

30-5-2006
Het voorliggende advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer die de Raad heeft gevraagd advies uit te brengen over 'de stijging van de lokale lasten en de invloed van ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw; Simpelveld 2005

4-5-2006
Bij brief van 20 februari 2006 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Simpelveld om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw over het jaar 2005. Lees meer ››

Financieringssystematiek Wet Werk en bijstand (W-deel)

1-5-2006
Op basis van de WWB ontvangen gemeenten een budget waarmee reïntegratietrajecten voor de gemeentelijke doelgroep kunnen worden ingekocht, het werkdeel. De gemeentelijke doelgroep bestaat uit bijstandsgerechtigden, mensen met een gesubsidieerde baan, Anw'ers en werkzoekenden zonder uitkering (nuggers). De ... Lees meer ››

Financieringssystematiek Wet werk en bijstand (I-deel)

26-4-2006
Bij brief van 11 april 2006 vraagt u advies aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de verdeelmodellen Wet werk en bijstand (WWB) en het vaststellingsmoment voor het inkomensdeel van het WWB-budget. U vraagt de Raad tevens naar het ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw, Nieuwkoop 2005

26-4-2006
Bij brief van 7 december 2005 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Nieuwkoop om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw Neder-Betuwe 2005

26-4-2006
Bij brief van 5 december 2005 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Neder-Betuwe om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. Lees meer ››

Meerkosten slechte bodemgesteldheid

31-1-2006
Bij brief van 28 november 2005 vraagt u, mede namens de minister van Financiën, de Raad advies over het rapport "Meerkosten gemeenten met een slechte bodemgesteldheid" dat is uitgebracht door het onderzoeksbureau Cebeon, waarin een herijking wordt voorgesteld van het cluster ... Lees meer ››

Advies Evaluatie Wet fido

26-1-2006
De Raad onderschrijft het oordeel in de rapportage dat de kwaliteit van de treasury functie in de afgelopen jaren is verbeterd. Op grond van de beschikbare (enquête)gegevens meent de Raad dat er (verdere) verbeteringen bij met name kleinere ... Lees meer ››

Financieringssystematiek Almere

29-11-2005
Komt de bestaande financieringssystematiek tegemoet aan de kosten van snelgroeiende gemeenten in het algemeen en die van Almere in het bijzonder, of niet? Zo nee, welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan aan de orde? Uitgangspunt van de financiële verhoudingen in ... Lees meer ››

Advies Bijdrageregeling burgemeestersreferenda

25-11-2005
In dit advies schetst de Raad twee benaderingen op grond waarvan de Bijdrageregeling burgemeestersreferenda kan worden beoordeeld. De Raad komt op basis van verschillende afwegingen tot de uitgesproken voorkeur voor de benadering waarbij gemeenteraden autonoom zijn in hun beslissing tot ... Lees meer ››

Advies Wetsvoorstel Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken

24-11-2005
Volgens de Raad is het wetsvoorstel Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken niet in strijd met de Grondwet, de Gemeentewet en algemene rechtsbeginselen. Het gedeeltelijk collectieve karakter van de te bekostigen gemeentelijke watertaken laat onverlet dat de afvoer van regenwater en ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhoudsrapport (POR) gemeentefonds 2006

3-11-2005
Graag brengt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) u op de hoogte van zijn standpunt over het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds (POR) 2006. Lees meer ››

Advies effect wet WOZ op algemene middelen gemeenten

25-9-2005
Op 26 mei 2005 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het verzoek van de Tweede Kamer ontvangen om de effecten van de hertaxatie in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) op de verdeling van de ... Lees meer ››

Advies wijziging Mededingingswet

20-9-2005
Mede namens de ministers van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) verzocht advies uit te brengen over de verdeling van de financiële compensatie over gemeenten ... Lees meer ››

Advies over het wetsvoorstel WMO

23-8-2005
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft kennis genomen van het voorstel voor een Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dat u op 30 mei 2005 bij de Tweede Kamer hebt ingediend (Kamerstukken 30 131). De Raad dient u hierbij van advies over dit ... Lees meer ››

Autonoom of automaat?

1-8-2005
Op 8 september is het gezamenlijke advies van de Rob en Rfv verschenen over gemeentelijke autonomie. Het advies, getiteld 'Autonoom of automaat?' is uitgebracht op verzoek van de vaste commissie voor BZK van de Tweede Kamer. In het advies gaan de ... Lees meer ››

Evaluatie verdeling maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang

27-7-2005
In uw brief van 20 december 2004 nodigt u de Raad voor de financiële verhoudingen uit advies uit te brengen over mogelijke aanpassingen van het huidige verdeelsysteem voor de uitkeringen maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid (MO/VB) en vrouwenopvang (VO). Doelstelling is vast ... Lees meer ››

Baarle-Nassau

20-7-2005
De Raad ziet geen aanleiding om Baarle-Nassau tegemoet te komen door middel van een verhoging van het vaste bedrag. Een dergelijke aanpassing van de verdeling past niet binnen de systematiek van de algemene uitkering. Daarbij is de gekozen methode twijfelachtig. ... Lees meer ››

Advies wetsvoorstel afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen

3-6-2005
U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het wetsvoorstel afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen. Dit wetsvoorstel bevat tevens het voorstel de overige OZB-tarieven te maximeren. De Raad heeft al in een eerder stadium op ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw; Nieuwkoop

2-5-2005
Bij brief van 14 december 2004 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Nieuwkoop om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. De aanvraag voor de aanvullende ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw; Neder-Betuwe

2-5-2005
Bij brief van 14 december 2004 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Neder-Betuwe om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. De aanvraag voor de aanvullende ... Lees meer ››

Advies Wet Werk en Bijstand, werkdeel

27-4-2005
Vanaf 2006 wordt een begin gemaakt met een objectieve verdeling van het werkbudget voor reïntegratie over de gemeenten. Daartoe zijn vier basismodellen ontwikkeld. Alle modellen verdelen de beschikbare middelen naar rato van de behoefte. De behoefte is echter steeds op ... Lees meer ››

Aanpassing verdeelmodel inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

26-4-2005
Het zoeken naar een objectief verdeelmodel voor het inkomensdeel kent een lange voorgeschiedenis. Er liggen nu drie varianten voor een objectief verdeelmodel voor: model APE basis, model nSEOR en model APE-plus. Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw; Simpelveld

20-4-2005
Bij brief van 23 december 2004 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Simpelveld om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 Fvw. De aanvraag voor de aanvullende ... Lees meer ››

Advies nieuwe gemeentefondsmaatstaf ‘snelle groeigemeenten’

24-3-2005
In dit advies plaatst de Raad een aantal kritische kanttekeningen bij de voorgenomen invoering van een nieuwe maatstaf voor snelle groeigemeenten bij de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Raad ziet in dit stadium geen aanleiding voor ... Lees meer ››

Gevolgen van ontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens

2-3-2005
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de gevolgen vanontwikkelingen in de waterketen voor de lastendruk van huishoudens. Lees meer ››

Herijking cluster Bijstand en Zorg

25-2-2005
Bij brief van 21 december 2004 heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd te adviseren over de herijking van de clusters Bijstand en Zorg voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Lees meer ››

Aanpassing specifieke uitkering MO/VB

20-1-2005
In oktober 2004 ontving de Raad afschriften van een briefwisseling tussen de gemeente Doetinchem en uw ministerie over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek voor de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid (MO/VB). Lees meer ››

Eindrapport stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen

24-11-2004
Specifieke uitkeringen vormen een essentieel onderdeel van de financiële verhoudingen tussen het rijk en de medeoverheden. De Raad heeft zich dan ook steeds intensief bezig gehouden met de specifieke uitkeringen. Zowel met de jaarlijkse 'Overzichten Specifieke Uitkeringen' als meer ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhoudsrapport (POR)

21-10-2004
Via dit advies informeert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) u over zijn standpunt betreffende het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds (POR) 2005. Lees meer ››

Advies wetsvoorstel wijziging toezichtsbepalingen Gemeentewet (Provinciewet)

30-9-2004
Alvorens in te gaan op de in de adviesaanvraag aangegeven voorstellen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met modernisering van het financieel toezicht op de gemeenten, heeft de Raad de principiële vraag naar de meest wenselijke rol van ... Lees meer ››

Evaluatie Rfv 2004

1-9-2004
Het functioneren van de Raad voor de financiële verhoudingen is geëvalueerd. Duidelijk is dat er behoefte bestaat aan onafhankelijke advisering op het gebied van de financiële verhoudingen. Verbeteringen zijn echter mogelijk, onder andere door ... Lees meer ››

WMO

24-6-2004
In het verlengde van het advies "De kunst van het overlaten" is de Raad voorstander van het kabinetsbeleid om voorzieningen met een niet strikt medisch karakter die thans via de AWBZ gefinancierd worden te decentraliseren. De Raad meent tevens dat ... Lees meer ››

Advies verdeelmodellen Wet werk en bijstand

3-6-2004
De Raad is positief kritisch over de door u voorgestelde aanpassingen van het verdeelmodel. De Raad stemt in met uw voornemen de geplande tussenstap van 60% objectief naar vervolgens 80% te schrappen en in één keer over te gaan naar een verdeelmodel ... Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-5-2004
Het is voor de Raad een genoegen zijn zevende Jaarrapport aan u te presenteren. In zijn Jaarrapport staat de Raad steeds stil bij trends in de financiële vehoudingen. Als thema heeft de Raad dit jaar gekozen voor Europa en ... Lees meer ››

Wijziging Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

19-4-2004
De Raad kan node instemmen met het thans niet verder verfijnen van de verdeling voor risico's. Gezien het feit dat de risico-analyse nog niet nader is geanalyseerd en nog steeds niet is vertaald in gewenste operationele prestaties en er ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Simpelveld (2003)

31-3-2004
De Raad adviseert u de gemeente Simpelveld - conform de voorstellen van de IFLO - voor 2003 een aanvullende uitkering van 828.000 te verlenen, met als bijzonder voorschrift een uiterlijk in 2008 reëel sluitende meerjaren(sanerings)begroting 2004-2008 op te leggen. Bij ... Lees meer ››

Verdeelsleutel Duurzaam Veilig 2

18-3-2004
Bij brief van 20 januari 2004 heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd te adviseren over het voorstel inzake de verdeelsleutel Duurzaam Veilig 2 (IDV2). De door u gevraagde adviestermijn van uiterlijk 1 maart 2004 was helaas niet haalbaar. Hieronder volgt het ... Lees meer ››

Verdeelmodellen enkele voedingen BDU

16-2-2004
De Raad stelt vast dat het verdeelmodel voor de thema's Sociaal, Veiligheid en Inburgering niet meer is dan de optelsom van reeds bestaande verdeelsleutels. Van een daadwerkelijke integratie van geldstromen is geen sprake. De Raad bepleit een integrale verdeelsleutel, ... Lees meer ››

Afschaffing gebruikersdeel onroerende-zaakbelastingen op woningen

26-1-2004
Met dit ongevraagde advies reageert de Raad voor de financiële verhoudingen op uw brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 december 2003 over afschaffing van de OZB-gebruikersheffing op woningen en maximering van tarieven (verder: de hoofdlijnenbrief). De Raad acht ... Lees meer ››

Financiële systematiek GSB III

13-1-2004
In zijn advies over de financiële systematiek GSB III heeft de Raad aangegeven dat hij een 'knip' in de adviesaanvraag heeft aangebracht. Het nu voorliggende deel gaat over het verdeelmodel voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor de fysieke ... Lees meer ››

Folder over de Financiële verhoudingswet

1-1-2004
In 1997 is de nieuwe Financiële verhoudingswet, zeg maar de wet die handelt over de uitkeringen uit het gemeentefonds, in werking getreden. Nog steeds roept die wet tal van vragen op, bijvoorbeeld wanneer de begroting of de jaarrekening van ... Lees meer ››

Financiële systematiek GSB III

20-11-2003
De Raad stelt vast dat de voorgestelde financiële systematiek voor het grotestedenbeleid voor de derde convenantsperiode 2005-2009 in belangrijke mate tegemoet komt aan het eerdere advies over de toekomst van het grotestedenbeleid. Dit is voor de Raad aanleiding te ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhoudsrapport (POR)

8-10-2003
Via dit stuk adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) u over het Periodiek Onderhouds Rapport provinciefonds 2004 en het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2004. Het is van belang de verdeling van de algemene uitkering actueel te houden. Zeker in ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Boskoop

2-10-2003
De voorstellen van IFLO (artikel 12-saneringstraject 2002-2005, aanvullende steun gedurende elk van deze deze vier jaar, 2006 reëel sluitend, besteding voor aangegeven doelen, bij het toezicht vooralsnog voortzetting tripartite overleg) zijn helder, in lijn met het gangbare artikel 12-beleid en ... Lees meer ››

Verdeelsystematiek exploitatiebudget stads- en streekvervoer

24-6-2003
Bij brief van 20 maart 2003 is de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) gevraagd te adviseren over de verdeelsystematiek voor de exploitatie van het stads- en streekvoer. Lees meer ››

Advies Wet Werk en Bijstand, deel II

6-6-2003
Het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand (WWB) beoogt gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven en de financiële middelen te verschaffen om mensen met een bijstandsuitkering aan de slag te helpen. De Raad oordeelt positief over het voornemen de rijksregelsdruk voor ... Lees meer ››

Advies Wet Werk en Bijstand

9-5-2003
In uw brief van 26 maart 2003 heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd te adviseren over de bekostigingssystematiek van de Wet Werk en Bijstand. De Raad heeft gemeend vanwege de geringe tijdspanne voor een overwogen reactie een aantal ... Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-5-2003
Het is voor de Raad een genoegen zijn zesde Jaarrapport aan u te presenteren.In het themadeel van dit Jaarrapport gaat de Raad nader in op de toegenomen complexiteit van het verdeelstelsel van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Lees meer ››

Advies monitoring en evaluatie bekostiging jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

28-3-2003
In dit advies geeft de Raad voor de financiële verhoudingen gevolg aan uw adviesaanvaag aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Raad over monitoring en evaluatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen. Gegeven de uiteenlopende wettelijke ... Lees meer ››

Advies terugvorderen artikel 12-steun Geldermalsen

3-2-2003
De Raad komt tot de slotsom dat als gevolg van onvolledige informatie de aanvullende steun van Geldermalsen voor 1998 niet juist is vastgesteld. Dit betreft de verwerking van de kapitaallasten van school De Lingeborgh in de meerjarencijfers, met als gevolg een ... Lees meer ››

Financiële gevolgen gemeentelijke herindeling

1-2-2003
De Raad heeft de bestaande regeling in het gemeentefonds, de verdeelmaatstaf gemeentelijke herindeling, op redelijkheid getoetst aan de Overijsselse herindelingen, die met ingang van 1 januari 2001 hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat is nagegaan of de verdeelmaatstaf de financiële gevolgen ... Lees meer ››

Afschaffing OZB op woningen

27-11-2002
Het is de Raad bekend dat u voornemens bent rond de jaarwisseling 2002/2003 een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de uitvoering op hoofdlijnen van de afschaffing van de OZB-woningen. De Raad is van mening dat het hier gaat ... Lees meer ››

Advies over het wetsvoorstel ‘Wet X’

21-11-2002
Bij brief van 1 november 2002 heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd te adviseren over het wetsontwerp 'Wet X'. In uw brief vraagt u met name in te gaan op de in het wetsvoorstel opgenomen financieringssystematiek. De Raad ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhouds Rapport (POR)

3-10-2002
Omdat thans een betere samenhang tussen het Periodiek Onderhoud Rapport(POR)  en het werkprogramma van de Raad is ontstaan (zodat de Raad te zijner tijd nog afzonderlijk over diverse onderwerpen kan adviseren) en omdat de nieuwe voornemens van het ... Lees meer ››

Mythes en misverstanden in de financiële verhoudingen

1-9-2002
Sinds 1997 functioneert de Financiële-verhoudingswet (Fvw). In deze wet is onder meer geregeld hoe de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds over de gemeenten plaatsvindt.Ook nadat het wetsvoorstel tot wet was verheven bleek een aantal van die onjuiste ... Lees meer ››

Advies Co-financiering

6-8-2002
In een brief van 18 april 2002 van de (toenmalige) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de (toenmalige) staatssecretaris van Financiën, is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen gevraagd over een aantal vraagstukken inzake co-financiering. ... Lees meer ››

Advies wijziging IBdur

15-7-2002
De Raad acht - in afwachting van nadere risico-gegevens die nodig zijn voor een definitieve Bdur - een verlenging van de werkingsduur van de interim-regeling IBdur met twee jaar tot 1 januari 2005 aanvaardbaar. De Raad wil graag meedenken over de verdere ... Lees meer ››

Verdeling gelden provinciefonds regionale omroep

12-7-2002
Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad te adviseren over de verdeling in het provinciefonds van de OCW gelden voor regionale omroep. Bij de beantwoording van de adviesaanvraag heeft de Raad ook de structurele toevoeging ad 6,8 miljoen voor de regionale ... Lees meer ››

Advies Integratie-uitkering VERDI

19-6-2002
Het voorstel om de integratie-uitkering VERDI over alle gemeenten te verdelen gaat voorbij aan het feit dat indertijd louter om praktische redenen een deel van het beschikbare budget voor het uitvoeren van gemeentelijke taken direct aan de kaderwetgebieden beschikbaar is ... Lees meer ››

Adviesaanvraag concept Ministeriële Regeling

23-5-2002
Bij bovenvermelde brief van 25 maart 2002, heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de concept Ministeriële Regeling nadere voorschriften informatie voor derden. In uw brief vraagt u tevens aandacht te besteden aan de bij uw ... Lees meer ››

Adviesaanvraag gemeentelijke uitvoeringskosten Wet collectieve preventie (Wcpv)

3-5-2002
De Raad stelt vast dat het karakter van de algemene uitkering van het gemeentefonds zich in principe verzet tegen het beantwoorden van de vraag hoeveel geld er in de algemene uitkering zit voor een bepaald doel. Wel kan het nuttig ... Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-5-2002
Voor u ligt het Jaarrapport 2002 van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het is inmiddels het vijfde jaarrapport van de Raad. In dit Jaarrapport snijdt de Raad twee onderwerpen aan die niet betrekking hebben op één bepaald beleidsterrein maar ... Lees meer ››

Verdeling extra budget maatschappelijke opvang

26-4-2002
U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) advies over de verdeling van het extra budget van 22,5 mln. dat voor de specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid en vrouwenopvang voor 2002 beschikbaar is gekomen. Hierbij voldoet de Raad graag aan ... Lees meer ››

Herschikking clusters Bijstand en Zorg

23-4-2002
Op basis van de criteria van clusterindeling kan de Raad in grote lijnen instemmen met de voorgestelde herschikking van de clusters Sociale dienst/Bijstand en Zorg naar drie nieuwe clusters. In uw adviesaanvraag stelde u voor deze drie nieuwe clusters ... Lees meer ››

Advies over concept-Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 2004

23-4-2002
De Raad stemt in met de hoofdlijnen van de voorliggende CV2004. Hij heeft het voorstel vooral bezien vanuit de relatie met de dualisering. De aanpassingen in relatie met de onduidelijke afbakening tussen de eisen op grond van het Burgerlijk Wetboek, ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel GDU-plus

3-4-2002
De kern van het advies luidt dat de Raad voor de financiële verhoudingen positief oordeelt over het kabinetsvoornemen om middelen voor verkeers- en vervoersmaatregelen te decentraliseren en tevens positief oordeelt over het voorgestelde verdeelmodel. Lees meer ››

Plan van Aanpak Transparantie in de Financiële Verhouding tussen Rijk en gemeenten

29-3-2002
De Raad benadrukt het essentiële belang van transparantie in een democratisch bestel. De doelstelling van het Plavat worden ook door de Raad onderschreven. In de stukken wordt onvoldoende helder aangegeven wat de strekking van het bestuurlijke oordeel in het ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Boskoop

26-3-2002
In dit korte advies wordt in hoofdlijn aangesloten bij de benadering van de IFLO-inspecteurs, waarbij de ten behoeve van Boskoop voor 2001 voorgestelde aanvullende bijdrage van 4.673.000 ( 2.120.515) nog op twee punten moet worden verhoogd in verband met (niet) vrijvallende kapitaallasten inzake de ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Winschoten

26-3-2002
In uw brief van 5 december 2001 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Winschoten om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2001. Lees meer ››

Advies jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

1-3-2002
In dit advies geeft de Raad zijn commentaar op de hoofdlijnen van het voorstel tot wijziging van de Wcpv. Deze wijziging behelst een integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19-jarigen onder regie van gemeenten en de invoering en wettelijke verankering van ... Lees meer ››

Advies Periodiek Onderhouds Rapport (POR)

26-9-2001
Het POR heeft als doelstelling het toezien op een adequate werking van de financiële verhoudingen. Deze doelstelling sluit zowel inhoudelijk als procedureel nauw aan op de taak van de Raad. In dat opzicht is er een zekere vanzelfsprekende relatie ... Lees meer ››

Aanpassing gemeentefondsmaatstaf Stadsvernieuwing

14-8-2001
U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de voorgenomen aanpassing gemeentefondsmaatstaf Stadsvernieuwing. Met dit advies voldoet de Raad aan uw verzoek. Hieronder volgt eerst de samenvatting van het advies. Vervolgens wordt de adviesaanvraag belicht. In het ... Lees meer ››

Advies inzake voorontwerp Wet op de jeugdzorg

5-7-2001
De Raad plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de bestuurlijke en financiële uitwerking in het voorontwerp Wet op de jeugdzorg. Naar de mening van de Raad is er in het voorontwerp sprake van een onduidelijke keuze tussen centrale sturing ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Gouda

5-7-2001
In uw brief van 20 februari 2001 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het verzoek van de gemeenteraad van Gouda om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2000. Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Boskoop (2000)

30-6-2001
In uw brief van 26 februari 2001 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het verzoek van de gemeenteraad van Boskoop een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2000. Lees meer ››

Advies herverdeling onderwijshuisvesting Aalburg

20-6-2001
Hierbij biedt de Raad voor de financiële verhoudingen u zijn advies aan over de problematiek van de gemeente Aalburg aangaande de herverdeling onderwijshuisvesting. In de adviesaanvraag Aalburg van 8 juni 2001 vraagt u de Raad een advies uit te brengen over ... Lees meer ››

Budgettaire consequenties voor gemeenten van de Wet basisvoorziening Kinderopvang

29-5-2001
De Raad constateert dat de overgang naar een vraaggestuurde bekostiging voor de kinderopvang nog vele onzekerheden met zich brengt. De voorgestelde wijziging vormt in zekere zin het spiegelbeeld van decentralisatie in plaats van een overheveling van taken en middelen aan ... Lees meer ››

Nota Grondbeleid

23-5-2001
De Raad plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de uitwerking van de Nota Grondbeleid. De Raad spreekt zich niet uit voor of tegen actief of faciliterend grondbeleid, maar wijst op de inconsistentie tussen de bedoeling van de Nota Grondbeleid en ... Lees meer ››

Artikel 12-beleid

17-4-2001
De Raad is van mening dat ook na invoering van het nieuwe verdeelstelsel behoefte blijft bestaan aan artikel 12. Alleen zijn de aan artikel 12 toegedichte functies mede door de invoering van het nieuwe verdeelstelsel in betekenis afgenomen. In de loop van ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw:Ravenstein

5-4-2001
In uw brief van 22 december 2000 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het verzoek van de gemeenteraad van Ravenstein om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2000. Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-4-2001
Voor u ligt het Jaarrapport 2001 van de Raad voor de financiële verhoudingen. Het Jaarrapport begint een traditie te worden. Met dit Jaarrapport is het eerste kwartet Jaarrapporten een feit. In zekere zin is het ook te beschouwen als een ... Lees meer ››

BTW-Compensatiefonds

27-3-2001
Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het BTW-compensatiefonds. In concreto vraagt u de Raad zijn mening over het Cebeon-rapport. In de adviesaanvraag stelt u nog enige andere onderwerpen aan de orde, zoals ... Lees meer ››

Verdeling extra budget maatschappelijke opvang

16-3-2001
De Raad plaatst kanttekeningen bij de zijns inziens ongelukkige samenloop van de twee afzonderlijke geldstromen die beide voor een deel zijn ingegeven door de wens een24-uursopvang te realiseren. Binnen de huidige verdeling voor maatschappelijke opvang ziet hij geen mogelijkheden ... Lees meer ››

Advies herverdeling onderwijshuisvesting

8-3-2001
De Raad heeft in zijn algemeenheid grote bezwaren tegen een knelpuntenbenadering bij het oplossen van verdeelvraagstukken. Het ontneemt het zicht op een integrale afweging, het nodigt uit tot een verdere differentiatie van het verdeelstelsel en het kan de objectiviteit van ... Lees meer ››

Advies integratie-uitkering precariobelasting

23-2-2001
In aansluiting op zijn eerdere advies van 2 oktober 1997 over de kabinetsvoornemens inzake het eigen belastinggebied van provincies, gemeenten en waterschappen, is de Raad principieel van mening dat als grondslag voor compensatie van het afschaffen van precariobelasting op telecommunicatiekabels moet worden ... Lees meer ››

Specifieke uitkeringen

5-12-2000
Het ontstaan van specifieke uitkeringen ligt historisch gezien voor die van de algemene uitkeringen van het Rijk aan de mede-overheden. Ook de omvang van specifieke uitkeringen in de bekostiging van mede-overheden is groter dan die van de algemene uitkering. Toch ... Lees meer ››

Evaluatie van de Rfv

1-11-2000
Kort samengevat luidt de conclusie van het eindrapport van B&A dat de Raad voor de financiële verhoudingen is gestart onder een 'ongelukkig gesternte', gaandeweg een zekere impact heeft gekregen, bekendheid heeft verworven bij de relatief kleine kring ... Lees meer ››

Advies samenvoeging specifieke uitkeringen

19-10-2000
De Raad heeft op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de huidige budgetten voor verslavingsbeleid voor zeven centrumgemeenten op basis van zijn advies uit december 1998 gesplitst. Daarmee zijn de negen centrumgemeenten die alleen voor maatschappelijke opvang verantwoordelijk ... Lees meer ››

Advies POR 2001

2-10-2000
U hebt de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 27 september 2000 gevraagd om commentaar over het Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 2001 en het Periodiek OnderhoudsRapport provinciefonds 2001. U verzoekt tevens dit commentaar tijdig te ontvangen, aangezien de behandeling door de Tweede ... Lees meer ››

Onderwijshuisvesting Almere

28-8-2000
De Raad heeft via uw tussenkomst kennis genomen van het verzoek vanuit de Tweede Kamer om op korte termijn te adviseren over de kosten van onderwijshuisvesting in Almere. Lees meer ››

Implementatie Verdrag van Valletta

28-8-2000
De Raad benadrukt dat het Rijk bij beleidsvoornemens die leiden tot het wijzigen van de uitoefening van taken of activiteiten door provincies of gemeenten wettelijk verplicht is tegelijk aan te geven wat de financiële gevolgen zijn en hoe deze ... Lees meer ››

Advies nieuwe financieringssystematiek rampenbestrijding; concept-Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

28-8-2000
In uw brief van 3 juli 2000 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het concept-Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen. In verband met de voorziene inwerkingtreding per 1 januari 2001 en advisering door de Raad van ... Lees meer ››

Advies Uitlichting FWI

26-6-2000
U hebt de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de wijze van uitlichting uit het gemeentefonds ten behoeve van het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI). Over de instelling van het FWI heeft de Raad reeds advies ... Lees meer ››

Advies Decentralisatie middelen voor sociaal vervoer

26-6-2000
U hebt de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd voor het decentraliseren van de middelen voor sociaal vervoer. Het decentraliseren betekent concreet dat de middelen die nu als een specifieke uitkering aan een grote groep gemeenten wordt uitgekeerd, ... Lees meer ››

Verdeling compensatie afschaffing omroepbijdragen provincies

28-4-2000
De inwerkingtreding van de Wet afschaffing omroepbijdrage per 1 januari 2000 heeft directe gevolgen voor de provincies. Zij kunnen niet langer provinciale opcenten omroepbijdrage heffen ten behoeve van regionale omroepen. Hiervoor zullen provincies gecompenseerd worden. Het kabinet heeft met het Interprovinciaal Overleg ... Lees meer ››

Advies Fonds voor Werk en Inkomen

21-3-2000
In uw brief van 10 februari 2000 vraagt u aan de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het wetsvoorstel Financiering Abw, IOAW en IOAZ.[1] In dit wetsvoorstel wordt het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI) uitgewerkt en wordt voorgesteld hiermee ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Winschoten

21-3-2000
In uw brief van 9 december 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeenteraad van Winschoten om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het gemeentefonds voor het jaar 1999. Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-3-2000
Voor u ligt het Jaarrapport 2000 van de Raad voor de financiële verhoudingen. Dit is alweer het derde jaarrapport van de Raad. Het is immers altijd mogelijk interessante onderwerpen voor het voetlicht te brengen, die (nog) niet direct concreet in ... Lees meer ››

Tender Investeringsprogramma’s Provincies

29-2-2000
In uw brief van 9 februari 2000 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over de opzet van de 'Tender Investeringsprogramma's Provincies' (TIPP). De TIPP zal in de loop van het jaar 2000 de Stimuleringsregeling voor Economische Activiteiten (... Lees meer ››

Nieuwsbrief van de Rob en Rfv

1-1-2000
De Nieuwsbrief verschijnt een tot twee keer per maand. In de Nieuwsbrief staan actualiteiten, informatie over de adviezen en over andere activiteiten van Rob en Rfv.U kunt zich als nieuwe abonnee direct aanmelden Lees meer ››

Buitenlandse akten

1-12-1999
In uw brief van 20 oktober 1999 vraagt u de Raad voor de Financiële Verhoudingen te adviseren over de voorgestelde wijze van financiële compensatie aan de gemeente Den Haag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden rond inschrijvingen van ... Lees meer ››

Advies BDUR-nieuw

1-12-1999
In uw brief van 1 november 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over de (invoering van) een nieuw verdeelmodel bij de doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Lees meer ››

Onderwijshuisvesting groeigemeenten

24-11-1999
U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 oktober 1999 gevraagd te adviseren over de financiële positie van groeigemeenten na de decentralisatie van de financiële middelen voor onderwijshuisvesting naar het gemeentefonds en over uw voorlopige ... Lees meer ››

24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid

1-11-1999
Bij bovenvermelde brief vraagt U de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de bekostiging van de 24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid G25. In paragraaf 2 staat de Raad stil bij de uitgangspunten ... Lees meer ››

aanpassing verdeelstelsel gemeentefonds

29-10-1999
U vraagt de Raad voor de Financiële verhoudingen advies over de voorstellen tot aanpassing van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. Deze voorstellen vloeien voort uit de ijking van die clusters die bij de invoering van de huidige Financiële ... Lees meer ››

Voortijdig schoolverlaten

26-10-1999
Bij brief van 16 september jl. vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. Bij de advisering staan twee elementen centraal, de regeling regionale meld- en coördinatiefunctie (rmc) en het financieel ... Lees meer ››

POR 2000 gemeentefonds en provinciefonds

7-10-1999
U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 september 1999 gevraagd om commentaar over het Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 2000 (POR-gf ) en het Periodiek OnderhoudsRapport provinciefonds 2000 (POR-pf).[1] U verzoekt tevens dit commentaar tijdig te ontvangen, aangezien de behandeling door ... Lees meer ››

Advies nieuwe maatstaf herindeling

14-9-1999
U vraagt de Raad advies over de vervanging van de huidige gewenningsbijdrage voor gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling, in een nieuwe maatstaf herindeling.[1] Zoals u wellicht weet, heeft de Raad in zijn Jaarrapport 1999 aandacht besteed aan het vraagstuk ... Lees meer ››

Maatstaf warmtekrachtkoppeling provinciefonds

14-9-1999
De Raad constateert dat het voorstel tot vervanging van de maatstaf elektriciteitsverbruik in lijn is met het advies van de Raad van 7 augustus 1998 inzake de verdeling van de compensatiebedragen voor de afschaffing van de provinciale milieuleges, waarin de Raad heeft ... Lees meer ››

Stimulering kinderopvang

2-8-1999
In de brief van 19 juli 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over de specifieke uitkering aan gemeenten voor uitbreiding van de kinderopvang. De contouren van de specifieke uitkering staan beschreven in de Beleidsnota kinderopvang. De ... Lees meer ››

Advies verdeelsleutel Onderhoud Hoofdwaterkeringen

2-8-1999
De Raad voor de financiële verhoudingen is gevraagd te adviseren over een nieuwe verdeelsleutel ter verdeling van 19,5 miljoen gulden voor het onderhoud van de primaire waterkeringen. De middelen worden thans niet verdeeld via de algemene maatstaven van het Provinciefonds ... Lees meer ››

Verdeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

2-8-1999
Inleiding en samenvatting In uw brief van 2 juli vraagt u de Raad te adviseren over de verdeling van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer van 28 juni 1999[1]. Adviesprocedure Voorafgaand aan zijn werkelijke advies wil ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Ouderkerk

7-6-1999
In uw brief van 16 april 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Ouderkerk om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het gemeentefonds voor het jaar 1999. Voor zijn advisering heeft ... Lees meer ››

Advies nieuwe Wet financiering lagere overheid

7-6-1999
U vraagt de Raad te adviseren over het conceptwetsvoorstel Wet financiering lagere overheid 1999 plus de memorie van toelichting, het nieuwe Besluit leningvoorwaarden lagere overheid en de Regeling renterisiconorm. De Raad voldoet gaarne aan uw verzoek. Dit advies is het vervolg ... Lees meer ››

Bommenregeling

28-5-1999
De Raad is van oordeel dat het waarborgen van een veilig gebruik van de bodem een overheidstaak is. Wijzigingen in het bodemgebruik kunnen noodzaken tot het verwijderen van nog steeds aanwezige explosieven. De kosten van het opsporen en ruimen van ... Lees meer ››

Advies Toeslagenbudget Abw

27-5-1999
In uw brief van 17 mei 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het concept van de Algemene maatregel van bestuur betreffende de vaststelling en verdeling van het Toeslagenbudget Algemene bijstandswet (Abw). Deze Algemene maatregel ... Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-4-1999
Een samenvatting van het tweede Jaarrapport van de Raad voor de financiële verhoudingen Lees meer ››

Overige ijkpunten verzamelcluster

25-3-1999
U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 26 februari 1999 om advies gevraagd over de door Cebeon BV, samen met VB Deloitte & Touche, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde ijkpunten voor openbare orde ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 FVW: Scheemda (1997)

25-3-1999
In uw brief van 14 december 1998 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen inzake het verzoek van de gemeente Scheemda om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 1998. Lees meer ››

Aanpassing leerlingenmaatstaf

23-3-1999
De Raad wijst op grond van principiële en beleidsmatige overwegingen de voorgestelde aanpassing van de leerlingenmaatstaf op dit moment en in deze vorm af. Hij is van mening dat een nadere differentiatie van de leerlingenmaatstaf afbreuk doet aan een ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Reiderland

18-3-1999
In uw brief van 3 december 1998 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Reiderland om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 1998. Lees meer ››

IJkpunt Wegen en Water

1-3-1999
U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 28 december 1998 om advies gevraagd over het door Cebeon BV, samen met VB Deloitte & Touche, ontwikkelde ijkpunt voor wegen en water. U heeft tevens gevraagd het advies uiterlijk ... Lees meer ››

Actualisering Wet Filo

25-2-1999
"De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van de inhoud van een notitie betreffende de actualisering van de Wet Filo. Hij kan zich verenigen met de gedachte dat in de nieuwe wet geen plaats is voor de ... Lees meer ››

Monitoring bij de algemene uitkering en afsplitsing onderwijshuisvesting

16-2-1999
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u bij brief dd.14 januari 1999 bericht dat hij u een ongevraagd advies wil verstrekken over de wijze van monitoren van gemeentelijke uitgaven voor bepaalde voorzieningen, die geacht worden bekostigd te worden uit ... Lees meer ››

Advies specifieke uitkeringen vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg

28-12-1998
In uw brief van 11 juni 1998 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen om nadere advisering over de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en ambulante verslavingszorg. Het verzoek is een selectie uit te voeren van centrumgemeenten en een ... Lees meer ››

Advies Milieu en lokale lasten

28-12-1998
Het milieubeleid in relatie tot de lokale lasten staat al enige tijd in de bestuurlijke en maatschappelijke belangstelling. De eerste signalen dat na het milieubeleid op het gebied van de reiniging nu ook het beleid op het vlak van de ... Lees meer ››

Advies toepassing art.12 Geldermalsen 1998

17-12-1998
Bij brief van 23 oktober 1998 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen inzake het verzoek van de gemeente Geldermalsen om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het ... Lees meer ››

POR 1999 gemeentefonds en provinciefonds 

1-10-1998
U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 15 september 1998 (F)98/U50278) gevraagd om commentaar over het Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 1999 (POR-gf ) en het Periodiek OnderhoudsRapport provinciefonds 1999 (POR-pf). U verzoekt tevens dit commentaar tijdig te ontvangen, aangezien de ... Lees meer ››

Kaders financiële verhoudingen in het licht van het Regeerakkoord

15-9-1998
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u kort geleden bericht (brief met kenmerk Rfv9800239) dat de Raad voornemens was u enkele kaders voor te leggen, waarbinnen de financiële verhoudingen tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten en ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 Fvw: Zaltbommel (1998)

3-9-1998
De onverwachte artikel 12-aanvraag voor 1998 van de bij herindelingsvoorstellen betrokken gemeente Zaltbommel heeft alle andere betrokkenen zeer verrast. Dit heeft onder andere vragen opgeroepen over het provinciale toezicht. In verband met de vermoedelijke verdere afhandeling op 8 september a.s. door ... Lees meer ››

Verdeling compensatie afschaffing milieuleges provincies

7-8-1998
In uw brief van 10 juli 1998 vraagt u de Raad advies uit te brengen over de voorgestelde verdeling van de compensatiebedragen voor de afschaffing van de provinciale milieuleges voor de overgangsjaren 1999 en 2000 en voor de structurele situatie ingaande 2001. Lees meer ››

Onderhoud gemeentefonds: de economische functie

21-7-1998
In uw brief van 8 juni 1998 vraagt u het advies van de Raad inzake de bekostiging van de economische functie van gemeenten. Het verzoek is voor eind juli dit jaar advies uit te brengen opdat dit bij het Periodiek Onderhoudsrapport betrokken ... Lees meer ››

Advies milieuleges

9-6-1998
In uw brief van 14 mei 1998 vraagt u de Raad vóór 15 juni a.s. advies uit te brengen inzake de afschaffing van de gemeentelijke milieuleges voor bedrijven. Deze afschaffing maakt deel uit van de maatregelen van het Rijk tot verlichting ... Lees meer ››

Cumulatie herverdeeleffecten

16-4-1998
De cumulatie van herverdeeleffecten is een regelmatig terugkerend thema in de overleggen tussen het kabinet en de Tweede Kamer en het kabinet met de VNG. Het kabinet heeft tijdens het begrotingsoverleg de Tweede Kamer nadere informatie toegezegd. De voorgelegde vraag ... Lees meer ››

Aalburg Advies BTW-compensatiefonds

16-4-1998
Bij brief van 25 november 1997 hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen over de mogelijkheden voor het instellen van een BTW-compensatiefonds. Zoals uit het vervolg van dit advies zal blijken, is het voor de ... Lees meer ››

Bevroren verdeelmaatstaf uitvoeringskosten bijstand

9-4-1998
Bij brief van 18 maart 1998 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over herziening van de verdeelmaatstaf Bijstandsgerechtigden per 31-12-1995 (maatstaf  8 van het gemeentefonds). U stelt voor vanaf 1999 ... Lees meer ››

Advies aanpassing verdeling WVG-middelen

8-4-1998
Bij brief van 18 maart 1998 (kenmerk FO98/U398) hebt u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de wijze van verdeling van WVG-middelen ... Lees meer ››

Advies verdeling personele middelen VERDI

16-3-1998
Bij brief van 19 december 1997 (kenmerk FO97/U2084) heeft u als beheerders van het Provinciefonds de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling van de middelen over de provincies in verband met de personele consequenties van ... Lees meer ››

verdeling compensatie afschaffing milieuleges provincies

16-3-1998
Bij brief van 19 december 1997 (kenmerk FO97/U2084) heeft u als beheerders van het Provinciefonds de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling van de middelen over de provincies in verband met de personele consequenties van de ... Lees meer ››

Trends in de financiële verhoudingen

1-3-1998
Het eerste Jaarrapport van de Raad voor de financiële verhoudingen Lees meer ››

Advies specifieke uitkering vrouwenopvang

26-1-1998
Bij brief van 14 juli 1997 (kenmerk GVM/973372) hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling van de middelen voor de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. De aanvraag betrof uw voornemen om middels een wijziging van ... Lees meer ››

Advies toepassing art.12 Fvw: Den Haag 1997

17-11-1997
In uw bovenvermelde brief van 17 oktober 1997 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Den Haag om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het gemeentefonds voor het jaar 1997. Voor ... Lees meer ››

Stand van zaken advisering MO/AVZ

6-11-1997
In het kader van de wijziging van de Welzijnswet 1994 heeft u de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over de verdeling van financiële middelen voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg naar centrumgemeenten (GVM/973372, 14-7... Lees meer ››

Redelijk peil art.12 FVW voor 1998

5-11-1997
In uw bovenvermelde brief vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over een aantal voornemens inzake het redelijk peil van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet voor 1998, voornemens die alvast in de recente september-circulaire bekend zijn ... Lees meer ››

Kabinetsvoornemens inzake het eigen belastinggebied

2-10-1997
Over dit onderwerp heeft de Raad in juli jl. advies uitgebracht aan de beheerders van de fondsen. Een afschrift gaat hierbij. De Raad wil langs deze weg de inhoud van dit advies onder uw aandacht brengen. De Raad heeft alle ... Lees meer ››

Periodiek onderhoudsrapport Gemeentefonds 1998

30-9-1997
Bij brief van 16 september 1997 (FO97/U1496) verzoekt U de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 1998 (POR-98), zoals dat aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 1997/98, 25610, nr. 1). U vraagt daarbij om advisering op ... Lees meer ››

Advies verlichting lokale lasten 1998

16-7-1997
Het kabinet heeft in beginsel besloten tot verlichting van de lokale milieulasten in 1998. De Raad voor de financiële verhoudingen brengt hierover spontaan advies uit vanwege het complexe karakter van de materie en krappe tijdschema. Lees meer ››

Advies financiële verhouding stadsprovincies

11-7-1997
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft kennis genomen van de wetsontwerpen inzake de instelling van de provincie Rotterdam. De raad heeft deze wetsontwerpen aan een oordeel onderworpen, waarbij hij zich heeft beperkt tot de financiële ... Lees meer ››

Advies overheveling gelden kleine infrastructuur

23-5-1997
Bij brief van 13 mei 1997, kenmerk DGV/SP/VERDI/V-720983 vraagt u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevrouw A.G.M. van de Vondervoort en de staatssecretaris van Financiën, de Raad voor de financiële verhoudingen ... Lees meer ››

Jaarlijkse circulaires Gemeente- en Provinciefonds

22-5-1997
De Raad heeft kennis genomen van uw brief van 7 april 1997, kenmerk FO97/U520 aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de maatstaf minderheden en de stabiliteit gemeentefonds. In die brief deelt u mede ... Lees meer ››

Bekostiging exploitatie OV

2-5-1997
Bij bovenvermelde brief vraagt uw directeur-generaal voor het vervoer de Raad voor de financiële verhoudingen om advies over de nieuwe bekostigingssystematiek voor het openbaar vervoer. In de adviesaanvraag wordt uitvoerig ingegaan op een bekostigingsmodel voor het openbaar vervoer ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw: Reiderland (1996)

29-4-1997
In de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 3 december 1997 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren inzake het verzoek van de gemeente Reiderland om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het Gemeentefonds voor ... Lees meer ››

kostenverhaal bij grondexploitatie in nieuwe bouwlokaties

21-4-1997
Bij brief van 21 januari 1997 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen binnen drie maanden zijn visie te geven op de in de notitie geschetste problematiek inzake het kostenverhaal bij grondexploitatie in nieuwe bouwlokaties. Vanwege de complexiteit van ... Lees meer ››

Advies toepassing artikel 12 FVW: Scheemda (1997)

14-4-1997
Bij brief van 19 december 1997 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen inzake het verzoek van de gemeente Scheemda om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het gemeentefonds voor ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw: Schoonhoven

10-4-1997
Bij brief van 27 januari 1998 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente Schoonhoven om een aanvullende uitkering (a.u.) uit het gemeentefonds voor ... Lees meer ››

Advies toepassing art. 12 Fvw: Hilversum

20-3-1997
In de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 7 januari 1997 verzoekt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het verzoek van de gemeente Hilversum om een aanvullende bijdrage (a.b.) uit het Gemeentefonds voor ... Lees meer ››
Minder items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier