Nieuws

Adviesfunctie Rfv wordt overgedragen naar Rob

3-4-2017
Advies over de financiële verhoudingen moet een vaste plaats krijgen in advisering over het openbaar bestuur, daarom wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (... Lees meer ››

First the Political Choices, than the technical details

28-3-2017
Het advies 'Eerst de politiek dan de techniek' is nu ook in het Engels beschikbaar. Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard ... Lees meer ››

VNG-deelcongres: wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag

16-3-2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen het VNG-deelcongres: 'Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor Den Haag?'. De inschrijving is ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

13-3-2017
Kees Breed nam donderdag 9 maart afscheid van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. Sinds 1 januari 2017 werkt Kees Breed bij de VNG als thema directeur lokale democratie.   Kees Breed is bijna 11 ... Lees meer ››

Column in VNG Magazine

2-2-2017
Kirsten Veldhuijzen MSc - bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - schrijft eens per maand een column voor VNG Magazine.   ... Lees meer ››

Samengaan adviesraden

30-1-2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen aangenomen.   Het wetsvoorstel voorziet in: - Het onderbrengen van de advisering over financiële verhoudingen bij de Raad voor ... Lees meer ››

Drs. M.J. (Rien) Fraanje nieuwe secretaris Rob-Rfv

17-1-2017
Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. CJM (Kees) Breed die per 1 januari 2017 ... Lees meer ››
Aanbieding advies EPDT

Gemeentefinanciën: politiek herstel het vertrouwen!

11-1-2017
Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën doelmatig zijn georganiseerd. Volgens de ... Lees meer ››

Presentatie advies 'Eerst de politiek, dan de techniek'

16-12-2016
De huidige financiële verhoudingen zijn verrommeld. Door een opeenstapeling van inconsequente keuzes liggen betalen en bepalen niet meer bij dezelfde partij. Er wordt regelmatig gewinkeld met andermans portemonnee.Woensdag 11 januari presenteert de Rfv hierover zijn advies 'Eerst ... Lees meer ››

Afscheid Kees Breed

14-12-2016
Kees Breed gaat per 1 januari 2017 aan de slag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als themadirecteur locale democratie.   Kees Breed was bijna elf jaar secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financi&... Lees meer ››

Vacature secretaris Rob-Rfv

14-11-2016
In verband met het vertrek van de huidige secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen dr. C.J.M (Kees) Breed ontstaat er per 1 januari 2017 een vacature.   Alle ... Lees meer ››

Ronde Tafels herinrichting financiële verhoudingen

22-9-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen organiseerde maandag 19 september jl. een rondetafelgesprek over toekomstbestendige financiële verhoudingen, met als uitgangspunt het discussiestuk 'Wel Zwiters, geen geld?' De Raad ziet terug op een geslaagde bijeenkomst met ... Lees meer ››

To Have the Swiss, but No Money

15-9-2016
Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of attention in the distribution of these central resources. There is not much room for municipalities to levy their own ... Lees meer ››

Structureel Vangnet Inkomensdeel Participatiewet

6-7-2016
De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van ... Lees meer ››

Toekomstbestendige financiering waterbeheer

30-6-2016
In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het ... Lees meer ››

Advies verdeelmodel inkomensdeel participatiewet 2017

30-6-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie ... Lees meer ››

Wet wijziging inburgering

16-6-2016
Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.   Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van ... Lees meer ››

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

12-5-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het faciliteren van de verdeling, zoals provincies overeen zijn gekomen. Met de eis van unanimiteit is immers niet per definitie ... Lees meer ››
Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten

Wel Zwitsers, geen geld?

6-5-2016
Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze ... Lees meer ››

Advies verdeling subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

26-4-2016
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is van mening dat de verdeling het subcluster VHROSV in zijn geheel kan worden ingevoerd.   De Raad komt tot deze conclusie op basis van de volgende overwegingen. Het geconstateerde structurele ... Lees meer ››

Artikel 12 Vlissingen 2015

13-4-2016
De financiële positie van de gemeente Vlissingen is uiterst somber. Naast de negatieve grondexploitatie is het falende financiële beleid van de gemeente de belangrijkste oorzaak van de slechte financiële situatie.   De gemeente zal ... Lees meer ››

Artikel 12 Ten Boer 2015

8-4-2016
Het rapport over het jaar 2015 is een tussenstap in het afronden van de artikel 12-status van de gemeente Ten Boer. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen. Gezien de geringe weerstandscapaciteit en de financiële onzekerheden ... Lees meer ››

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo

7-4-2016
  Bart Leurs, senior adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen, heeft in Sociaal Bestek 2016 nr 2 een artikel geschreven over de decentralisaties onder de titel: Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo.   Over de ... Lees meer ››

Advies herziening handleiding artikel 12 Fvw

8-3-2016
De adviestaak van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bij individuele artikel 12 gevallen is vervallen. Het verdient daardoor de aanbeveling om in de Handleiding een procedure op te nemen waarin staat dat, indien partijen het fundamenteel met ... Lees meer ››

De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor

4-1-2016
Kirsten Veldhuijzen (coördinerend adviseur bij de Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur) en Klaartje Peters (hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht) schreven op 23&... Lees meer ››

Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten (pgb)

30-11-2015
Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen.   Door het niet kunnen verwerken van de herbeoordelingbesluiten pgb&... Lees meer ››

Integraal overzicht verdeelmodellen sociaal domein

23-11-2015
De Raad voor de financiële verhoudingen presenteerde een integrale samenvatting van alle verdeelmodellen in het sociaal domein tijdens een netwerkbijeenkomst gemeentefinanciën. Dit vanwege de grote behoefte aan een overzicht.   Er zijn immers bijna ... Lees meer ››

Rondetafelgesprek over Grond, geld en gemeenten

23-10-2015
Naar aanleiding van het advies Grond, geld en gemeenten heeft de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft op 30 september 2015 een rondetafelgesprek georganiseerd. Bij dit gesprek plaatsten verschillende deskundigen op het terrein van gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur en financiële ... Lees meer ››

Advies artikel 12 Fvw Muiden 2015

27-7-2015
Het voorstel van de inspecteur om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van € 10.230.000, acht de Raad alles overwegende ruim voldoende om de gemeente financieel te saneren. Het voorstel van de inspecteur is gebaseerd op de reguliere ... Lees meer ››

Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling

23-7-2015
De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen van de Raad in de eerste plaats gelegen in het feit dat hiermee een globale compensatie wordt geboden voor de gebrekkige ... Lees meer ››
Alle items
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen
Zoekformulier